جمعه 2 بهمن 1383

ترجمه فارسی سخنان رئیس جمهوری آمریکا؛ جرج بوش : بهترین تضمین صلح گسترش آزادی و دمکراسی در جهان است، بهروز نيكذات، راديو فردا

جرج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، پس از ادای سوگند در مراسم آغاز دومین دوره ریاست جمهوری، گفت: بهترين اميد براي صلح در جهان ما گسترش آزادي در سراسر جهان است.» جرج بوش افزود: «ما اين وظيفه را داريم يادآوري مي کنيم که سرکوبي پيوسته غلط است و آزادي هميشه درست است و ما از آن دفاع خواهيم کرد.» رئیس جمهوری آمریکا گفت: «ما ساير کشورها و دولت ها را تشويق مي کنيم بفهمند خوشرفتاري با ملت خودشان بخشي از دوستي با آمريکا است.» بوش افزود: «آزادي اميد انسان ها است و روشنايي بخش نظم جديد جهاني. آزادي قدرت را تهديد مي کند، ما را محک مي زند، اما بي ترديد بزرگترين دستاورد تاريخ، آزادی است.»

ترجمه فارسی سخنان رئیس جمهوری آمریکا
«معاونت رياست جمهوري، رئيس ديوان عالي، پرزيدنت کارتر، پرزيدنت کلينتن، روحانيون محترم، ميهمانان گرامي و هموطنان در اين روز که به موجب قانون مراسمي برپا است، ما قانون اساسيمان را جشن مي گيريم و تعهد عميقمان به کشورمان را به ياد مي آوريم. من به افتخار اين لحظه با در نظر گرفتن زمان آينده اي که در آن زندگي مي کنيم، سوگند مي خورم و شما را گواه مي گيرم. در اين دومين گردهمايي وظايف ما را واژگاني که من به کار مي گيرم توصيف نمي کنند. ما با هم هستيم، در طول نيم قرن آمريکا از آزاديمان دفاع کرده و مرزهاي طولانيمان را مراقبت کرده است.

«در پي فروپاشي کمونيسم سال هاي استراحت بود و ناگهان يک روز آتش، ما شاهد آسيب پذيريمان بوديم و منبع عميق آن را هم ديديم. تمامي مناطق جهان در نارضايتي و ستم فرو رفت. دريايي از آدم کشي، ناشي از نفرت، نفرت مرامي و دستاويزهاي قتل، خشونت، روي هم جمع شد و تهديدي مرگبار به وجود آورد. اين تنها يکي از نيروهايي بود که مهار نفت و ناخشنودي را رها کرد. بي رحمي سنگدلان را نشان داد و همراه آن اميد به مدارا و آزادي انسان ها به عنوان يک نيرو را. ما به راهبري رويدادها و عقل سليم به يک جمع بندي رسيده ايم و آن اين که بقاياي آزادي در سرزمينمان هرچه بيشتر به موفقيت و آزادي در ساير سرزمين ها بستگي دارد. بهترين اميد براي صلح در جهان ما گسترش آزادي در سراسر جهان است.

«از زمان برپايي اين جمهوري ما اعلام کرده ايم هر زن و مرد در اين کره خاکي داراي ارزشي بي مانند است، زيرا نشان سازندگان بهشت و نسل هايي را برخوردارد که ما براي حکومت مستقل لازم دانسته ايم. کسي ارباب ما نيست و کسي نبايد برده باشد. پيشبرد اين آرمان ها رسالت ما است، دستاويز افتخارآميز پدران ما است و اکنون تامين امنيت اين ملت امري مبرم و خواست زمانه است. سياست آمريکا جستجو و حمايت از رشد جنبش ها و نهادهايي است که در هر کشور و هر فرهنگ وجود دارد. اين هدف نهايي جهان کنوني ما است. ما از خود و دوستانمان حتي اگر لازم باشد با توسل به نيروي قهريه دفاع مي کنيم. مشکل بودن وظيفه دليل دوري جستن از انجام وظيفه نيست. براي کساني که از سرکوب سرخورده شدند اهداف آمريکا بسيار جالب توجه و خوب است. بعضي ها کوشيده اند که قاطعيت آمريکا را زير سئوال بگيرند و نسبت به آن شک کنند.

«ما اين وظيفه را داريم يادآوري مي کنيم که سرکوبي پيوسته غلط است و آزادي هميشه درست است و ما از آن دفاع خواهيم کرد. ما ساير کشورها و دولت ها را تشويق مي کنيم که بفهمند که خوشرفتاري با ملت خودشان بخشي از دوستي با آمريکا است. در طولاني مدت هيچ چيزي صحيحتر از آزادي براي واقعيت وجود ندارد. آمريکايي ها نبايد از قدرت آرماني ما متعجب شوند، ما ظلم و جفاي دائمي را تحمل نمي کنيم، چون همچين چيزي نبايد وجود داشته باشد. آزادي براي کساني که دوستش دارند و خواستارش هستند خواهد رسيد. کساني که در سختي و عدم آزادي زندگي مي کنند بايد بدانند که آمريکا به آزادي آنها توجه دارد. اصلاح طلبان دموکرات و تبعيدي ها مي دانند که آمريکا آنها را آنطور که بايد مي بيند.

«ما هنوز اعتقادمان همان اعتقاد آبراهام لینکلن است. رهبران حکومت هايي با عادت ديرينه کنترل مردم بايد ياد بگيرند به مردم خود اعتماد کنند و مسير پيشرفت و عدالت را آغاز کنند و آمريکا هم در کنار آنها خواهد بود، اين به نفع آنها است. همه متحدان آمريکا بايد بدانند ما به دوستي آنها تکيه مي کنيم، به رايزنيهايشان احترام مي گذاريم، به کمک هايشان نياز داريم. تفرقه کشورهاي آزادي بدترين دشمن آزادي است. تلاش هماهنگ ملل آزاد موجب پيشبرد دموکراسي و شکست دشمنان مي شود. من از همه شما مي خواهيم در امر خطير برقراري امنيت در آمريکا شکيبا باشيد. کشور ما تعهداتي را پذيرفته که انجام آن مشکل است و دست برداشتن از اين تعهدات نيز نادرست و با توجه سنت ديرپاي اين ملت.

«ما به تعهدات خود عمل کرده ايم و دهها ميليون نفر به آزادي دست يافته اند و ميليون ها نفر ديگر هم به آن دست مي يابند. با تلاش هاي ما آتشي روشن شده که مخالفان پيشرفت را مي سوزاند و آتش سرکش آزادي ما را به تيره ترين گوشه و کنار جهان مي رساند. معدودي آمريکايي در اين آرمان دشوارترين وظايف را بر عهده دارند. آنها در دستگاه هاي اطلاعاتي و ديپلماسي کار مي کنند. کار ايده آليستي کمک به ايجاد کشورهاي آزاد و امر پرمخاطره نبرد با دشمنان ما. برخي در راه ميهن جان داده اند، ياد آنان با افتخار هميشه زنده مي ماند. همه آمريکاييان شاهد اين ايده آليسم بوده اند و عده اي نوجواناني هستند که براي نخستين بار آن را تجره مي کنند. جوانان ما توجه داشته باشند به نيروهاي شريري که امروز وجود دارد. فقط به ثروت اين کشور توجه نکنيد، به خصيصه و خصلت آن توجه داشته باشيد. آمريکا به آرمان گرايي و شهامت نياز دارد، زيرا ما يک کار اساسي در کشورمان داريم که همانا امر به انجام نرسيده آزادي آمريکايي است.

«در جهاني که به سوي آزادي حرکت مي کند، ما مصمم هستيم معنا و چشم انداز آزادي را نشان دهيم. اين معناي گسترده تري از مفهوم آزادي است، در آرمان آزادي آمريکايي شهروندان ما شرف و امنيت و استقلال را مي بينند و اين بزرگترين آزادي است که انگيزه قانون و قانون تامين اجتماعي است. ما عاليترين سطح تحصيل را در مدارس خود فراهم خواهيم کرد. ما مالکيت افراد بر خانه و منزل را افزايش خواهيم داد و مردم خود را آماده مواجهه با چالش هاي جامعه خود خواهيم کرد. ما آزادي بيشتري در اختيار هموطنان خود قرار مي دهيم تا ترسي به دل راه ندهند.

«اين چنين است ايده آزادي آمريکايي و شرف و تحمل و مدارامداري در قبال ديگران. دولت متکي به خود در تحليل نهايي يعني مردمي که متکي به خود هستند. بالا بردن استانداردها، همچنان که در کلمات رهبر جنبش مدني مارتین لوترکينگ و در کتب مذهبي، در قرآن و کتب ديني ديگر آمده است. عدالت، آنچه که در گذشته انجام داديم و آنچه ديروز، امروز و فردا و هميشه انجام خواهيم داد. چنين است آرمان آزادي آمريکايي. ترحم بر ضعفا و اين استقلال به اين معنا نيست که ما مستقل از يکديگر هستيم و به هم احتياج نداريم. و آنچه را که از دست داده ايم با عشق به يکديگر جبران خواهيم کرد. و هميشه به ياد داشته باشيد حتي مطرودين نيز بايد مورد عشق و علاقه قرار گيرند.

«بايد هرگونه نژادپرستي را کشور ما به دور بياندازد. تبعيض نسبت به اقليت ها، اين آن چيزي است که بايد به دور بياندازيم. از چشم انداز يک روز واحد از جمله امروز مساله هاي پيش روي کشور ما زيادند. از منظر قرن ها بايد پرسيد آيا نسل هاي پيش از ما آرمان آزادي و منشور حقوق بشر را پيش بردند؟ اين پرسش ها قاضي ما هستند و در عين حال عامل يکپارچگيند، زيرا آمريکايي ها با گزيش يا تولد با آزادي به هم پيوند خورده اند. بايد زخم ها را التيام بخشيد و من براي اين کار مي کوشم. وقتي آزادي ما مورد حمله قرار گرفت ما يکپارچه شديم و اکنون آن يکپارچگي را با غرور احساس مي کنيم. قربانيان آن فاجعه اميد دارند. اين انتخاب انسان ها است که رويدادها را شکل مي دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«ما اعتقاد داريم، زيرا آزادي اميد انسان ها است و روشنايي بخش نظم جديد جهاني. وقتي سربازان کشته مي شوند به خاطر آزادي، وقتي انسان ها رژه مي روند آنها بر اساس يک اميد قديمي حرکت مي کنند، براي برقراري عدالت. تاريخ يک مسير روشنگر است که آزادي آن را روشن مي کند. وقتي براي نخستين بار اعلاميه استقلال به طور عمومي خوانده شد يک شاهد ماجرا گفت: مثل اين که معني خاصي دارد، آمريکا در اين قرن جديد آزادي را در سراسر جهان به تمامي سکنه آن ندا مي دهد. آزادي قدرت را تهديد مي کند، ما را محک مي زند، اما بي ترديد بزرگترين دستاورد تاريخ آزادي بوده است. خداوند شما و آمريکا را در پناه خود نگاه دارد.»

Copyright: gooya.com 2016