پنجشنبه 18 فروردین 1384

اعتراض دفتر تحکيم وحدت به انحلال دو تشکل دانشجويي

هر چقدر که محافظه کاران در اداره کشور بدون تدبير و کفايت عمل مي کنند براي پوشاندن بي کفايتي شان فشار را بر جامعه افزون مي کنند. و در اين راه نهادهاي و ابزارهاي مدني که باعث انسجام اجتماعي و رشد و تقويت جامعه مدني مي شوند بيشتر از همه در معرض خطر و برخورد نهادهاي قضايي، امنيتي و نظارتي هستند.
وبي دليل نيست که نهاد دانشگاه و تشکل هاي دانشجويي به عنوان فعال ترين بخش جامعه مدني، حملات سنگيني را متحمل مي شود. و در این راه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که بيشتر اعضاي آن از نعمت سواد آکادميک محرومند کمر به حذف آزادي و نقادي و پويايي دانشگاه بسته اند. ابزارشان در دانشگاه هيات هاي نظارتي است که نقش نهادي قضايي واجرايي را برعهده دارند و تمام همت خود را براي تعطيلي و توقف فعاليتهاي تشکل هاي مستقل دانشجويي به کار مي گيرند.
متاسفانه در اقدام جديدي، هيات نظارت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر به بهانه انتشار نشريه منتسب به اين تشکل علاوه بر لغو مجوز نشريه مذکور، حکم به انحلال« انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر» داده اند.
و در اقدامي ديگر، هيات نظارت دانشگاه علامه، تشکل فرهنگي« آفتاب» را به بهانه برنامه قانونی که خارج از چارچوب آنان برگزار شده است را نیز منحل کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحکيم وحدت ضمن محکوم کردن انحلال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر و تشکل فرهنگي آفتاب دانشگاه علامه ، اعلام مي دارد که مشروعيت نهادهاي دانشجويي از هيچ نهاد و ارگاني نيست که با حکم و امضاي اين و آن ستانده شود و فقط اين برخورها به راديکاتر شدن فضاي دانشجويي مي انجامد که قطعا به نفع حاکيمت نخواهد بود.

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20196

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض دفتر تحکيم وحدت به انحلال دو تشکل دانشجويي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016