سه شنبه 25 اسفند 1383

دفتر تحکيم وحدت: زمين دانشگاه را به نفع نهادهاي نامشروع شبه نظامي و امنيتي ترک نخواهيم کرد

اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت در حمايت از تحصن انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير

سالهاست که دانشجويان فشارهاي سنگين امنيتي و قضايي را متحمل مي شوند تا از نهادهاي مردمي حداقلي باقي مانده درجامعه مدني پاسداري کنند و از اين رهگذر هزينه هاي گزافي را نيز پرداخت کرده اند. اما در دوران حاضر اربابان قدرت اساس دانشگاه را نشانه رفته اند و براي خاموش کردن آن به هر ابزاري دست مي زنند. روزي تشکلي نوظهور و ساختگي را به جان دانشجويان و تشکل هاي اصيل دانشجويي مي اندازند و ديگر روز که عمله هاي نو ظهورشان کاري از پيش نمي برند، نهادهاي شبه نظامي و غير دانشگاهي شان را تقويت مي کنند و با هزينه کردن بودجه هاي ميلياردي از کيسه ملت، ابزاري نظامي و پليسي در دانشگاه مي سازند.
تشکل هاي اصيل و آزاد دانشجويي را به بهانه هاي مختلف و با ابزار هيات نظارت از عرصه فعاليت دانشگاهي مي رانند و فعالان دانشجويي را به ابزار قضايي، امنيتي و انضباطي به سکوت مي کشانند.
در اين ميان انجمن هاي اسلامي که سابقه تاسيس و فعاليتشان از عمر جمهوري اسلامي بيشتر است، بيشترين هجمه ها را متحمل مي شوند. نهادهاي شبه نظامي دانشگاهها عملا در برابر انجمنها و تشکلهاي اصيل دانشجويي تاسيس شده اند تا به انحائ مختلف اعم از خبر رساني تا برخورد فيزيکي مانع فعاليت و حتي از بين بردن حياتشان شوند و مرگي تدريجي به اين روش براي جنبش دانشجويي تدارک ديده اند.
در راستاي مقابله با مرگ تدريجي تشکل هاي دانشجويي و اعتراض به فضاي بسته دانشگاهها و فضاي امنيتي و پليسي حاکم بر دانشگاه و دفاع از جامعه آزاد و باز در دانشگاه، انجمن اسلامي اميرکبير تحصني را آغاز کرده است که مورد حمايت عموم دانشجويان و دفتر تحکيم وحدت مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحکيم وحدت ضمن حمايت از اقدام مدني و تحصن قابل تقدير انجمن اسلامي اميرکبير، اعلام مي دارد که تحصن ابزاري مدني و هميشگي جنبش دانشجويي در پيگيري مطالباتش خواهد بود که تحت هيچ شرايطي امکان سلب حق تحصن از دانشجويان ممکن نيست و با اين اقدامات زمين بازي دانشگاه را به نفع نهادهاي نامشروع شبه نظامي و امنيتي ترک نخواهد کرد.

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19317

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دفتر تحکيم وحدت: زمين دانشگاه را به نفع نهادهاي نامشروع شبه نظامي و امنيتي ترک نخواهيم کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016