دوشنبه 2 خرداد 1384

اطلاعيه حزب ملت ايران در رابطه با سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر

پاينده ايران ای آفريدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو ياری می جويم

سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر

زنان و مردان شرافتمند ، جوانان غيرتمند

در درازای تاريخ حماسه های پرغرور هر ملت، روزهايی ثبت شده اند ، که شگفتی آفرين و شادی بخشند ، روزهايی که سربلندی ، هست و نيست و ماندگاری ملتی در سايه آن ها شکل می گيرد، روزهايی که فرزندان ملت در آينده ، سرافرازانه در کنار حماسه های ميهنی و شورانگيز آرش از حماسه دفاع مقدس ميهنی پدران خود به گفتگو می نشينند. سوم خرداد از آنروزهايی است که راويان تاريخ های ميهنی و مردمی ، نقالان اخبار پهلوانی در داستانهای خود ، سينه به سينه به آنان می بالند و درس جوانمردی و گذشت به نسلها می دهند .

روزی از اينگونه روزها ، سوم خرداد ماه هر سال است که يادآور، بزرگ روزی است که ملت بزرگ ايران، جوانان شجاع اين بوم و بر ، اين ميهن ياران شريف ، از ارتشی دلاور و پاسداران غيور مدافع ميهن تا بسيجی از جان گذشته در راه وطن و داوطلبان دفاع عاشق ايران ازترک و کرد ، فارس و عرب ، ترکمن و بلوچ و ... همچون همه گاه يکدل شهادت را بجان خريدند و مهاجم را از خرمشهر راندند و بخشی از خاک ميهن خدايی مان را از دشمن متجاوز دست پرورده تمامی قدرتهای استعماری ، بعثيان جنايت پيشه بازپس گرفتند . ملت به شاديانه ی اين پيروزی يک صدا ، پير و جوان ، زن و مرد پايکوبيدند و دست افشاندند ، هلهله و سرود غرور آفرين سر دادند که مرزداران جان بر کفشان خرشهر را به مام ميهن بازگرداندند .

جهان آگاه شد که ملت قهرمان ايران آنگاه که پای تماميت ارضی ، استقلال ، بود و نبود و دفاع از خاک ميهن بميان آيد حساب جداگانه ای باز می کند ، ايرانی بارها به اثبات رسانده علی رغم تمامی نابسامانی ها، علی رغم تمامی ناستودگی ها، علی رغم مقاومت در برابر يکه تازی انحصارگران حاکميت، علی رغم تبعيض های قومی و جنسيتی برای دفاع ميهنی در هر سن و سال و با هر وسيله و هر توان تا آخرين نفس در پاسداری از شرف، عزت، سربلندی، تماميت ارضی و حاکميت ملی خود يکدل، يک زبان، يگانه و کوه پيکر در رويارويی با هر دشمن متجاوز خواهند ايستاد .

هم ميهن !

دفاع ميهنی مان درسی بود شورانگيز به جهانيان ، که ايران سرزمينی نيست که هر بيگانه اجازه تجاوز به او را بخود بدهد و جهانيان دريافتند ملت ما در پاسداری از ميهن خود بيدار است و جوانان باشرف و غيرتمند، نه آن يکبار که همه گاه آماده دفاع از خاک و خون و استقلال خود برپايه آرمانهای ملت گرايانه ايرانی است .

ما در حزب ملت ايران ، سنگر ميهن دوستان ، سالروز سوم خرداد ، روز حماسه آفرينی فرزندان دليرمان در دفاع از ميهن ، در رويارويی با بعث جنايت پيشه عراق به نمايندگی از قدرتهای استعماری تا بن دندان مجهز به انواع اسحله مرگبار از ميکربی و شيميايی تا انواع موشکهای تخريبی را گرامی ميداريم و چنين روز بزرگی را که سرشار از غرور ملی است به تمامی حماسه آفرينان مردمی از صميم قلب شادباش می گوئيم و برخود لازم می دانيم، بروان تابناک تمامی شهيدان ميهن درود فرستيم . از آنجا که از ديپلماسی واکنشی و ترس خورده بوی حاتم بخشی به مشام می رسد ، با توجه به قطعنامه 598 ، از حاکميت می خواهد عملکرد خود را درباره اقدامات انجام يافته جهت احقاق حقوق ملت ايران و جبران خسارات جنگ تحميلی به ميهن، بصورت شفاف گزارش نمايد ، بديهی است در فرصت مناسب بايد تحليل دقيقی از مديريت ناکارآمد جنگ پس از آزادی خرمشهر که منجر به شهادت عزيزترين فرزندان ميهن و خسارات هنگفت جانی و مالی به ملت شد ، داده شود تا حساب خادم از خائن روشن گردد .

حزب ملت ايران اعلام می دارد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1- با هرگونه جنگ افروزی و دشمن تراشی برای ايجاد خفقان و موج سواری و حکومت بر مردم ، همچون ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر مخالف بوده و به هيچ نيرويی اجازه سوق دادن کشور به جنگی ديگر برای گريز از بحران های پيش روی خود را نميدهد.
2- هرگونه دخالت در امور ملتها را محکوم کرده و بر اين باور است هر ملتی سرنوشت خود را خود بايد رقم زند .
3- راه برون رفت کشور از بن بستهای پيش رو و پايان بخشيدن به شيوه های انحصارگرايانه و ضد مردمی تماميت خواهان خودکامه را، تنها و تنها بدور از هرگونه خشونت در بازپس دادن تمام حقوق ملت به ملت و استقرار حاکميت مردمسالار می داند .

- پرتوان باد بازوان نگهبانان راستين مرزهای ايران
- برقرار باد سامان مردمسالاری خواست ايرانيان
- درود بر شهيدان و جانبازان دفاع ميهنی
- پيروز باد ملت


دبيرخانه حزب ملت ايران
تهران سوم خرداد ماه 1384 خورشيدی

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23052

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه حزب ملت ايران در رابطه با سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016