چهارشنبه 25 خرداد 1384

اعتصاب غذاي جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی مقیم پاریس در همبستگی با زندانیان اعتصابی

به نشانه همبستگی با جنبش اعتراضی زنان و مردان آزادیخواه در درون کشور ودر پیوند با موج فزاینده اعتصابات و اعتراضات زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، و به منظور ابراز نگرانی نسبت به جان و زندگی مبارزان در بند و برای آگاهی بیشتر افکار عمومی بین المللی و جلب توجه نهاد های بین المللی به لزوم حمایت جدی از حقوق و مطالبات اولیه زندانیان سیاسی و آزادی فوری و بی قید و شرط آن ها از بند،جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی مقیم پاریس در اقدامی سمبولیک در روز پنجشنبه 24 خرداد1384 برابر با 16 ژوین 2005 به مدت 24 ساعت در محل کلیسای شوازی در خیابان شوازی پاریس 13، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. سپس در روز جمعه 17 ژوئن، روز انتخابات حکومتی در تظاهراتی که در ساعت 19 در میدان تروکادرو برگزار می شود مشارکت خواهند نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درباره چگونگی تداوم این اعتراض و شکل آن ، به تناسب عکس العمل مقامات رژیم در قبال زندانیان اعتصابی و مطالبات آنها، تصمیم گرفته واعلام خواهد شد.
اسامی شرکت کنندگان در اعتصاب غذا، متعاقبأ اعلام می گردد.
جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی مقیم پاریس

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24543

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب غذاي جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی مقیم پاریس در همبستگی با زندانیان اعتصابی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016