چهارشنبه 22 تیر 1384

بوش خواهان آزادی گنجی و ارائه درمان پزشکی به وی شد

[برگرفته از سايت وزارت امور خارجه آمريکا]

کاخ سفيد
دفتر منشی مطبوعاتی
12 ژوئيه 2005

بيانيه منشی مطبوعاتی

تقاضای آزادی بدون نقيد و شرط اکبر گنجی در ايران

اکبر گنجی، يک روزنامه نگار ايرانی که از سال 1999 متداوما به دليل دفاع از آزادی بيان توسط دولت ايران به زندان افکنده شده است، مجددا به دليل عقايد سياسی خود در زندان است. آقای گنجی از طريق اعتصاب غذای خود که اکنون يک ماه به درازا کشيده است نشان داده است که حاضر است از جان خود برای حق آزادی بيان عقايد خود بگذرد. پرزيدنت بوش از دريافت گزارشات اخير درباره سلامتی رو به وخامت آقای گنجی متاسف گشته و از اين موضوع که دولت ايران از ارائه دسترسی به خانواده، درمان پزشکی، و وکالت حقوقی به وی امتناع ورزيده نگران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متاسفانه آقای گنجی تنها يک قربانی موج سرکوبی و تخلفات از حقوق بشری است که رژيم ايران بدان می پردازد. بايد به تقاضای وی برای آزادی رسيدگی شود. تلاش های دليرانه او نبايد به هدر رود. رئيس جمهور از تمام حاميان حقوق بشر و سازمان ملل می خواهد به وضعيت گنجی و وضعيت کلی حقوق بشر در ايران رسيدگی کنند. رئيس جمهور همچنين از دولت ايران می خواهد آقای گنجی را بلافاصله و بدون قيدوشرط آزاد نموده و به وی اجازه دسترسی به درمان های پزشکی بدهد.

آقای گنجی، لطفا بدان همچنان که در دفاع از آزادی خود ايستادگی می کنی، آمريکا در کنار تو ايستاده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بوش خواهان آزادی گنجی و ارائه درمان پزشکی به وی شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016