یکشنبه 16 مرداد 1384

سرکوب نظامي و دستگيری مردم کردستان وتوقيف نشريات کرد زبان، نشانه ديگری از نقض حقوق انسانها در ايران، کانون گفتگو و حقوق بشر

"جمهوری اسلامی" نه تنها حاضر نشده است در مورد کشته شدن شوانه قادری که با شلیک گلوله توسط نيروی انتظامی دز سنندج کشته شد و سپس به جنازه وی بی حرمتی شد، اقدامی کند و عاملان کشتن شوانه را در دادگاه عادلانه ای محاکمه کند . بلکه با ادامه سياست مقابله نظامی با معترضين در شهرهای ديگر کردستان مانند سندج و سقز اقدام به کشتن و دستگيری معترضين منجمله فعالين حقوق بشر و مدنی کرد کرده است. در همين راستا وزارت ارشاد اقدام به توقيف هفته نامه کردی زبان آسو و روزنامه آَشتی کرده است.

با در نظر گرفتن نقض سيستماتيک حقوق شهروندان ايرانی بطور عام واقليت های قومی منجمله کردها ،شيوه برخورد نظامی با معترضين در اهواز و کردستان که کشته و زخمی های زيادی بر جای گذشت نشان ازسياست دوگانه امنيتی جمهور ی اسلا می د رنحوه برخورد با مخالفان در تهران و شهرهای ديگر ايران بويژه مناطق اقليت ها را دارد .
بنظر ميرسد مقامات سياسی و امنيتی حداکثر سعی خو د را برای کنترل کردن بدون خونريزی در تهران در مقابله با اعتراضات دارند در حاليکه چنين سياستی را در مناطق دیگر رعايت نمی کنند و از تيراندازی کردن به سوی مردم هيچ ابائی ندارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون گفتگو و حقوق بشر ضمن محکوم کردن خشونت دولتی در قبال اعتراضات مردم خواهان آزادی سريع همه بازداشت شدگان حوادث اخير بويژه زوا طلوعی و جلال قوامی و رفع توقيف از نشريات توقيف شده هستيم.


کانون گفتگو و حقوق بشر در ايران – تورنتو

Copyright: gooya.com 2016