یکشنبه 16 مرداد 1384

مطبوعات و روزنامه نگاران کرد اولين قرباني سرکوب کردستان در ايران، گزارشگران بدون مرز

در حالي که در چند هفته گذشته کردستان ايران صحنه ی درگيری و سرکوب است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، روزنامه ی آشتي و هفته نامه ی ئاسو را توقيف کرد. مقامات حکومتي استان نيز به تعقيب و آزار روزنامه نگاران پرداخته اند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند که " در شرايط تنش امروز کردستان بيش از هر زمان ديگر به مطبوعات خود نيازمند است. ما سرکوب مطبوعات را محکوم و خواهان رفع توقيف از روزنامه ی آشتي و هفته نامه ی ئاسو هستيم و از مقامات محلي ايران در کردستان مي خواهم به تعقيب و تهديد روزنامه نگاران پايان دهند.

آشتي و ئاسو به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توقيف شده اند. هر دونشريه به دو زبان کردی و فارسي منتشر مي شدند. هفته نامه ی آشتي اخيرا اجازه انتشار به صورت روزنامه را دريافت کرده بود. ظاهرا مقالات و نوشته های اين دو نشريه و اطلاع رساني آنها در باره ی اعتراضات و جنبش مردم در کردستان علت توقيف آنها بوده است.

احتمال مي رود در طي روزهای اخير تعدادی از روزنامه نگاران در موج دستگير های گسترده در منطقه بازداشت شده باشند.

سه شنبه ۱۱ مرداد ماه خانم رويا طلوعي سردبير نشريه رسان توسط ماموران انتظامي در سنندج دستگير شد. در همين روز اجلال اقوامي روزنامه نگار هفته نامه ی توقيف شده پيام مردم کردستان نيز توسط ماموران انتظامي بازداشت شد.

تعداد ديگری از روزنامه نگاران توسط دستگاه قضايي ايران به دادگاه ها احضار شده اند. تا کنون نه برای دستگيری و نه احضارهای مکرر روزنامه نگاران مقامات ايراني هيچ توضيحي نداده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد صادق کبودوند مدير هفته نامه ی توقيف شده پيام مردم کردستان از جمله روزنامه نگاران احضار شده است که برای روز ۱٣ مرداد ماه به دادگاه سنندج احضار شده بود . اين احضار در زماني صورت گرفت که وکيل اين روزنامه نگار عبدالفتاح سلطاني خود در بازداشت بسر مي برد.

روزنامه نگاران کردستان از جمله رويا طلوعي، اجلال اقوامي و محمد صادق کبودوند در طي دو سال گذشته بارها قرباني احضار و تهديد دستگاه قضايي ايران بوده اند.

Copyright: gooya.com 2016