یکشنبه 16 مرداد 1384

اکبر تو جنگ را برده ای! نامه ای از جانب یک دوست به اکبر گنجی، سیامک فرید

میدانم که این نامه ممکن است هرگز به دستت نرسد، که دشمنان راه بر دوستی بسته اند و سگها را گشوده اند. من به عنوان دوستی که هیچ نوع سابقه آشنایی از نزدیک با تو نداشته ام اجازه میخواهم تا تو را تو! خطاب کنم و خود را از دوستان نزدیکت بدانم. من هم به سان هزارانی دیگربا تمام قلب و روحم در کنارت بوده ام و در لحظه به لحظه رنجهایت خود را شریک میدانم. من در پیروزی بزرگی که با شکستن سکوت و ریزش اقتدار جابران حاکم بدست آوردی نیز خود را شریک میدانم. اکبر تو در جنگ نابرابری که سالها پیش آغاز کردی، پیروز شدی. کلام تو در سراسر ایران و پهنای جهان پیچیده است. تو جنگ را برده ای و زندانبانان تو نا امید از ساکت کردنت، به کشتن تو کمر بسته اند. مرگ تو برای آنها البته هزینه آور است اما این هزینه را به زنده ماندنت ترجیح میدهند.

اکبر اگر تو زندانی آنها هستی شاید ندانی که خود به زندانی هفتاد میلیون بدل شده اند.آنها جنگ را در همه عرصه ها باخته اند. گربه ای به دام افتاده اند که ادای پلنگ تیزدندان را در میاورند. گربه ای که خطرناک است اما پلنگ نیست. اکبر صورتت را از چنگشان کنار بکش و به اعتصابت پایان ده. اکبر تو و در کنارت ما جنگ را برده ایم! امروز هر کودکی میداند، خامنه ای کیست و اکبر گنجی کیست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

من از تو نمیخواهم و حق ندارم که بخواهم که طلب عفو و بخشش کنی. کسی که باید ببخشد توئی و هزارانی که داغ فرزند و همسر و پدر دیده اند. اکبر صورتت را از چنگ این نامردمان کنار بکش و بار دیگر ناکامشان کن. مردم به تو پهلوان اکبر میگویند و تو آنها را به یاد پهلوان تختی میاندازی. مرگ تو جز نا امیدی و سر خوردگی چیزی به ارمغان نمیاورد. پهلوان زمان مرگ تو حالا نیست. ما را به سوگ خودت ننشان و در این کارزار جانفرسای یاریمان ده. در روزهای خاتمه جنگ جهانی دوم سربازانی که از شکست نازیها خبر نداشتند در نبردی نابرابر با آنها درگیر میشوند و همگی جان میبازند. شاید آنها اگر میدانستند که نازیها در حال گریزند و جنگ را باخته اند کمی بیشتر تعمل میکردند و هزینه جنگ را بالا نمیبردند. رفیق من، برادر من، دوست من، اینها جنگ را باخته اند. اعتصاب غذای تو حاصل خود را داده است و ادامه آن جایز نیست. هزینه آزادی را بالا نبر. جان انسان عزیز است. اکبر شادی ما را عزا نکن. رویت را میبوسم و از تو به عنوان یک دوست میخواهم که تا آخر کنارمان باشی .

siamakf@gmail.com

belgiran.persianblog.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اکبر تو جنگ را برده ای! نامه ای از جانب یک دوست به اکبر گنجی، سیامک فرید' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016