سه شنبه 18 مرداد 1384

اتحاد جمهوری خواهان ايران: توطئه جديد عليه جان اکبر گنجی

يورش به خانه گنجی وممنوعيت ملاقات با او توطئه ای عليه جان اوست
از اکبر گنجی صميمانه می خواهيم به اعتصاب غذای خود پايان دهد

پس از هشت روز ممنوعيت ملاقات با اکبر گنجی در بيمارستان ميلاد امروز ماموران امنيتی به خانه او يورش برده و با اعمال خشونت نسبت به اعضای خانوده به تفتيش منزل پرداخته و وسائلی را با خود برده اند. در طول هفته گذشته نه تنها وکلای گنجی که خانواده او نيز از ديدار و اطلاع از حال او منع شده اند. اين در حالی است که تيم ويژه امنيتی تحت نظر سعيد مرتضوی اعلام می دارد که گنجی از همکاری با تيم پزشکی و شکستن اعتصاب غذا خودداری می ورزد. جای شگفتی است که تيم امنيتی که ظاهرا برای حال وخيم گنجی و خودداری او از شکستن اعتصاب غذا دل می سوزاند، مصرانه ملاقات خانواده و دوستانش را که می خواهند اورا ترغيب به غذا خوردن و پايان دادن به اعتصاب کنند ممنوع ساخته اند. روشن است که سعيد مرتضوی و تيم امنيتی او و محافل هدايت کننده آنها مايل نيستند که افکار عمومی از آنچه اين روزها بر گنجی می گذرد آگاه باشد. همين محافل طی روزهای گذشته تلاش کرده اند با شايع کردن خبر مرگ او، واکنش احتمالی افکار عمومی در داخل و خارج را نسبت به اين مسئله بسنجند.

اتحاد جمهوری خواهان ايران ضمن محکوم کردن يورش خشونت آميز ماموران امنيتی به خانه گنجی اعلام می دارد که ادامه ممنوعيت ملاقات با او توطئه ای عليه جان او و برای اجرای طرح های شومی مانند روان گردانی و بازجوئی و گرفتن مصاحبه و اعمال فشار بيشتر تا وقوع مرگ بظاهر ناشی از اعتصاب غذای اوست. بايد هرچه زودتر اين ممنوعيت لغو گردد تا خانواده و وکلا و ياران او بتوانند وی را به شکستن اعتصاب غذا تشويق نمايند . ما از همه آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر می خواهيم که تا دير نشده همه مساعی خود را برای شکستن ممنوعيت ملاقات و بی خبری افکار عمومی از اکبر گنجی به کار گيرند.

اتحاد جمهوری خواهان ايران همچنين صميمانه از اکبر گنجی عزيز می خواهد که با توجه به اينکه او با مبارزات دليرانه و قابل ستايش خود در رساندن پيام خويش به مردم ايران و به جهانيان کاملا موفق بوده است، اکنون برای خنثی کردن توطئه هائی که برای مرگ او چيده شده و برای اين کار هر روز صحنه سازی های جديدی می کنند، به اعتصاب غذای خود پايان دهد. اکنون اين خواست خانواده، و ياران و عزيزان او و خواست همه انسان دوستان و آزادگانی است که با نگرانی و دغدغه کامل تا کنون ساعات و دقايق اعتصاب غذای او را دنبال کرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گنجی عزيز!
مردم ايران و جنبش آزادي خواهانه کشور ما به زنده ماندن تو و ادامه پيکار صادقانه ات در راه دمکراسی و حقوق بشر سخت نيازمند ند. در دوران ما تلاش جدی و موثر در راه آرمان ها و ارزش های انسانی همانگونه که خودت به درستی و با هشياری بر آن تاکيد داری فقط می تواند با هزينه کردن و با نشان دادن آمادگی برای صرف اين هزينه به ثمر برسد. اما به خوبی آگاه نيز هستی که برای استمرار اين تلاش و برای رشد و شکوفائی يک جامعه مدنی، اين صرف هزينه را بايد قسمت کرد. به باور ما تو تا کنون در اين راه دين خود را بسيار بيش از سهم يک شهروند آزاده و تلاشگر ادا کرده ای و چه پيروزمند نيز از بوته آزمايش به در آمده ای. اينک ادامه اين راه در صحنه ای کاملا متفاوت و با هشياری و تسلط بر واقعيات سياسی جاری کشور ما ميسر است. واقعيت اينست که دشمنان مردم و دمکراسی خيال شوم مرگ تو و نااميدی جامعه از هرگونه مقاومت و ايستادگی را در سر پرورانده اند. با پايان دادن به اعتصاب غذا و با زنده نگه داشتن خود رسوا کننده اين توطئه و نويد بخش پيروزی در مبارزه با استبداد باش.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اتحاد جمهوری خواهان ايران: توطئه جديد عليه جان اکبر گنجی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016