سه شنبه 10 آبان 1384

بيانيه کميته مرکزي حزب توده ايران در رابطه با پي آمدهاي خطرناک اظهارات محمود احمدي نژاد

تنش آفريني و سياست هاي ماجراجويانه ارتجاع آب به آسياب دخالت امپرياليسم در ايران مي ريزد!

اظهارات شديداً غير مسئولانه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري رژيم ولايت فقيه، روز چهارشنبه 4 آبان ماه، درباره «محو اسرائيل از نقشه جهان»، ميهن ما را بار ديگر با بحران سياسي جديدي روبرو کرده است. حزب توده ايران همراه با همه نيروهاي مترقي و دموکرات ايران و جهان اين موضع گيري نابخردانه را محکوم مي کند.


ابعاد محکوميت چهاني ايران، در چند روز گذشته، آنچنان بوده است که شماري از سخنگويان رژيم در تلاشند تا اين اظهار نظرها را تکرار مواضع گذشته و کم اهميت جلوه دهند ولي آنچه روشن است اين است که اين اظهارات نقض روشن ترين روابط سياسي متعارف در سطح جهان است و به همين دليل همانگونه که قابل پيش بيني بود ايالات متحده آمريکا و متحدان آن در اتحاديه اروپا با بهره گيري از اين موضع گيري، کارزار بين المللي همه جانبه اي را بر ضد ايران سازمان دهي کرده که اولين ثمرات آن محکوميت يکپارچه رئيس جمهوري ارتجاع در شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين توسط اتحاديه اروپا بود. توني بلر، نخست وزير انگلستان، که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به عهده دارد، در سخناني براي اولين بار احتمال اقدام نظامي بر ضد ايران را مطرح کرد و کوندوليزا رايس نيز موضع گيري ايران را توجيه روشني براي سياست هاي آمريکا بر ضد ايران دانست و دولت ايران را به دفاع از تروريسم بين المللي متهم کرد. روشن است که موضع گيري هاي احمدي نژاد و شمار ديگري از افراد دولت او بي شک مي تواند ايران را بيش از پيش به انزواي بين المللي کشانده و استقلال کشور را با خطرات جدي تري روبه رو سازد.
حزب توده ايران در ماه هاي اخير و خصوصاً در تحليل حوادث کشور پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، که با تقلبات بي سابقه انتخاباتي توانست به اين مقام برسد، همواره پيرامون برنامه هاي داخلي و خارجي ارتجاع هشدار داده و اظهار نگراني کرده است. به گمان ما با توجه به مشکلات عظيمي که دولت جديد پيش رو دارد و با علم به اينکه قادر نيست قول هاي انتخاباتي خود را در زمينه بهبود وضعيت توده هاي انبوه محرومان و زحمتکشان تحقق ببخشد و در عين حال براي زمينه سازي تشديد جو سرکوب و خفقان بر ضد دگرانديشان و نيروهاي اصلاح طلب سياست هاي ماجراجويانه کنوني را براي منحرف کردن افکار عمومي و همچنين تحت فشار قرار دادن نيروهاي مخالف اتخاذ کرده است. روشن است که در اوضاع احوال کنوني جهان، در صورت ادامه حرکات غيرمسئولانه سران رژيم و تکرار موضع گيري هاي پرخاش گرانه روزهاي اخير مقامات رسمي رژِيم «ولايت فقيه» و همچنين عدم انعطاف در رابطه با مذاکرات سازنده با سازمان ملل متحد و ارگان هاي وابسته به آن، احتمال اتخاذ مصوبه هايي مبني بر تحريم کامل و کشاندن پرونده ايران به شوراي امنيت جدي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب توده ايران ضمن محکوم کردن و مخالفت اصولي با مواضع ارتجاعيون حاکم، لازم مي داند که در عين حال مخالفت جدي خود را با سياست هاي دولت هاي ايالات متحده، انگلستان و ديگر کشورها که مي کوشند از شرايط حاضر براي به پيش بردن سياست هاي استعمارگرانه خود در منطقه خاورميانه و در رابطه با ايران بهره گيري کنند، اعلام کند. ما هرگونه ماجراجويي نظامي در منطقه و در رابطه با ميهن مان را به هر بهانه اي محکوم کرده و نسبت به عواقب فاجعه بار آن براي مردم منطقه و صلح جهاني اعلام خطر مي کنيم. ما تنها راه تضمين امنيت کشور و استقلال آن را در شرايط کنوني جهان احترام به منشور ها و قطعنامه هاي سازمان ملل و ارگان هاي وابسته به آن، نظير سازمان انرژي اتمي، سازمان بين المللي کار و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مي دانيم.
ما بار ديگر همه نيروهاي مردمي، دموکرات و آزادي خواه ميهن را فرا مي خوانيم که با درک حساسيت شرايط کشور در را ايجاد يک جبهه وسيع ضدديکتاتوري تلاش هاي خود را تشديد کنند. ما معتقديم که تنها با مبارزه مشترک و متحد همه آزادي خواهان و نيروهاي دموکرات کشور است که مي توان نقشه هاي ارتجاع حاکم و طرح هاي شوم بيگانگان براي نقض استقلال ميهن را خنثي کرد و راه را براي تحقق آينده اي آزاد، دموکراتيک و متکي بر عدالت اجتماعي گشود.

کميته مرکزي حزب توده ايران
7 آبان ماه 1384

Copyright: gooya.com 2016