شنبه 19 آذر 1384

گزارش ديدار شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با دبيركل نهضت آزادي ايران، اطلاعيه دفتر نهضت


روز پنج‌شنبه( 17/9/84 ) اعضاي شوراي مركزي جديد دفتر تحكيم وحدت با آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل و برخي اعضاي نهضت آزادي ايران ديدار و گفت وگو نمودند.
در ابتداي اين نشست آقاي مهندس سعيد حبيبي دبيرتشكيلات دفتر تحكيم وحدت با شرح فرآيند انتخاب اعضاي شوراي مركزي جديد تحكيم وحدت به تبيين شرايط و مسائلي كه در جريان انتخابات شوراي مركزي جديد بوجود آمده بود پرداخت.
سپس آقاي دكتر يزدي با بيان خاطراتي از سفر هيات نمايندگي نهضت ‌آزادي ايران به فرانسه و شركت در كنگره حزب سوسياليست اين كشور به برخي روشهاي نيل به اتحاد نظر در احزاب مدرن دنيا اشاره كرد كه به عنوان مثال به 5 گرايش موجود در حزب سوسياليست فرانسه اشاره نمود كه موفق شدند در كنگره اخير خود در فرآيندي كه سنتز مي ناميدند به توافقات كلي در مورد مسائل جاري برسند.
در ادامه آقاي بيات عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با تشكر از تلاشهاي نهضت آزادي ايران براي تقويت مجموعه دفتر تحكيم و گسترش فراگيري آن، بخشي از مسائل مربوط به انجمن هاي دانشجويي و تلاشهاي يك طيف براي حذف ديگر گرايشات از اين مجموعه را مطرح نمود. و تصريح نمود با اين وصف ما همچنان تلاش داريم صداي همه تفكرات از بلندگوي تحكيم به گوش برسد.
آقاي آدينه وند ديگر عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم نيز با بهره از تحليل نهضت آزادي از وحدت همه با هم و همه من ، طرح تحكيم واحد را كه از سوي طيفي خاص پبشنهاد مي شود در تطابق با تعريف وحدت همه با من بر شمرد و خاطر نشان كرد كه در صورت همانندسازي مجموعه فعلي شوراي مركزي تحكيم به دنبال وحدت همه باهم انجمنهاي دانشجويي است.
دكتر يزدي نيز با ابراز تاثر از اينكه جنبش دانشجويي كه يكي از مهمترين پايه‌ها و پيشتاز مبارزات آزاديخواهانه ملت است. امروز دچار چنين مشكلاتي شده است اظهار داشت، برخي از اين مسائل را ناشي از فرهنگ استبدادي باقيمانده در روحيات دانست و ديگر اينكه به هرحال در يك جامعه بسته براي نهادهاي اقتدارگرا تجمع افراد به هيچ وجهي قابل تحمل نيست. وبطريق اولي اگر اين تجمع در ميان دانشجويان باشد به هيچ وجه قابل تحمل نخواهد بود. لذا از كليه ابزارهاي خود براي ممانعت از وحدت دانشجويان استفاده خواهد كرد.وي خاطر نشان ساخت چه بخواهيم و چه نخواهيم در اين فضا نيروهاي امنيتي به انجمنهاي دانشجويي فشار وارد خواهند ساخت كما اينكه در مورد احزاب نيز چنين مي كنند.
دبيركل نهضت آزادي با تصريح بر اينكه حق هر حزبي است كه در دانشگاه يارگيري نمايد گفت: اين موضوع يكي از مواردي است كه به همكنشي ميان احزاب و جنبش دانشجويي منجر مي شود و مهم اين است كه اين همكنشي غير همدلانه به همكنشي همدلانه تغيير يابد.
وي خطاب به اعضاي شوراي مركزي جديد تحكيم وحدت گفت: امروز وظيفه‌اي تاريخي را پذيرفته‌ايد و مهم اين است كه چه خواهيد كرد؟ و به اعضاي جديد دفتر تحكيم تاكيد نمود تلاش نماييد به سمتي برويد كه تا سال آينده مشكلاتي را كه امروز گريبانگير تحكيم شده حل نماييد.
دبيركل نهضت آزادي ايران همچنين با تاكيد بر راهبرد حزب متبوعش مبني بر عدم دخالت در امور داخلي تشكلها به انجمنهاي اسلامي پيشنهاد نمود كه با برگزاري سمينارها و راهكارهاي ديگر به بازتعريف هويت خود بپردازند.
وي فراكسيون بندي بدون تفاوت هاي فكري و نظري را كه تبديل به طيف بندي هاي شخصي مي شود يكي از آسيبهاي جنبش دانشجويي دانست و راه چاره را نيز در داشتن ديد فراگير براي تحت پوشش گرفتن كليه گرايشات دانست.و يادآور شد ممكن است روزگاري كف مشتركات انجمنها براي فعاليت مشترك حداكثري بوده اما امروزه شايد بدليل شرايط روز انجمنها ناچار باشند كف حداقلي را براي ادامه همكاري برگزينند.
اين فعال دانشجويي دهه هاي 20 و 30 عدم حضور برخي طيفها و تفكرات را در شوراي مركزي فعلي تحكيم يكي از چالشهاي آتي اين مجموعه خواند و به اعضاي فعلي شوراي مركزي توصيه نمود با سعه صدر و خويشتن داري راهبردهايي برگزينند تا در دوره‌هاي بعدي فراگيري شورا افزايش يابد. و در مقابل نيز اقليت با قبول پيروزي اكثريت با كار در بدنه مجموعه فضا را براي تغيير وضعيت در دوره‌هاي آينده در يك بازي دموكراتيك فراهم كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يزدي با تاكيد بر اينكه امروز گرگان در كمين جنبش دانشجويي نشسته‌اند و شرايط بحراني كشور و حواث پيش‌رو كه نمي توان آن را پيش‌بيني نمود از دانشجويان خواست اجازه ندهند احزاب در كارآنها دخالت نمايند. اما در عين استقلال داشتن روابط منطقي با احزاب را از ياد نبرده و از تجربيات احزاب و فعالين با سابقه سياسي استفاده كنند.
وي در بخش پاياني سخنان خود يادآور شد كه در يك كشور توسعه نيافته هر حركت صنفي لزوما سياسي نيز هست، خواستار آن شد كه شوراي مركزي دفتر تحكيم مطرح كننده تمام مسائل صنفي دانشجويان و پيگير مطالبات صنفي عام دانشجويان باشند. و افزود بسيار طبيعي است كه حاكميت علاقه‌اي به تحمل دفتر تحكيم مستقل از قدرت و افشاگر خطاهاي حاكمان ندارد، اما دفتر تحكيم بايد مرجع اطلاع رساني و افشاگري در مورد برخوردهاي اقتدارگرايان با دانشگاهيان منجمله زندانيان سياسي دانشجو، برخوردهاي كميته‌هاي انضباطي با دانشجويان در دانشگاهها،‌ نشريات دانشجويي توقيف شده و انجمن هاي تحت فشار قرار گرفته باشد.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران

Copyright: gooya.com 2016