سه شنبه 29 آذر 1384

اطلاعيه چهار سازمان خارج از کشور جبهه ملي: عدم لیاقت سردمداران حکومت اسلامی را در حفظ جان شهروندان و دزدی و چپاول آنان را محکوم می کنیم

26 آذر 1384

در زمانی که ده ها سانحه هوایی در تاریخ جهوری اسلامی ،آسمان ایران را مرگبار ترین حریم هوایی جهان میسازد،در زمانی که بیش از 20 هزار شهروند تهرانی در سال به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند ، سردمداران بی کفایت جمهوری اسلامی بجای اندیشیدن به آسایش و ایمنی ایرانیان با حمایت از سازمان های تروریستی , ثروت ملی را حیف و میل میکنند و هر روز فاجعه جدیدی می آفرینند . دزدان حکومت اسلامی با غارت سرمایه ملت ایران،در اروپا و کانادا سرمایه گزاری کرده و کاخ ها ساخته اند ولی اکثریت ملت دردمند ما درناامنی،فقر و اعتیاد غوطه ورند.
حکومتی که ارزشی برای جان شهروندان خود قائل نیست و تنها تجاوز به حقوق مردم و غارت ثروت کشور و خدشه دار کردن غرور ملی از عهده اش بر می آید ،محکوم به فنا است و عمر دولتش دیری نخواهد پاید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما اعضا و هواداران جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن تسلیت به بازماندگان سانحه اخیر در تهران،عدم لیاقت سردمداران حکومت اسلامی را در حفظ جان شهروندان ایران و دزدی وچپاول آنان را به شدت محکوم میکنیم و خواستار رسیدگی به وضعیت فوری بازماندگان این فاجعه دلخراش که نان آور خود را از دست داده اند هستیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران ،برون مرز, www.jebhemelli.info
خبرگزاری جبهه ملی ایران ،خارج از کشور www.jebhemellinews.org
سازمان جوانان جبهه ملی ایران، قبرس
جبهه ملی ایران،بریتانیا
جبهه ملی ایران , آمریکا

Copyright: gooya.com 2016