سه شنبه 29 آذر 1384

بیانیه اعلام موجودیت شوراي هماهنگي دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد

در پي تعليق ، تعطيلي دفاتر و لغو كليه فعاليتهاي انجمن دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد از سوي مسئولين اين دانشگاه ، اعضاي انجمن دانشجويان جمهوري خواه تصميم به تشكيل (( شوراي هماهنگي دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد)) گرفتند.

تغيير در فضاي صلب و نا متكثر فرهنگي دانشگاه ، جلوگيري از تر كتازي نهادهاي انتصابي و تشكلهاي يكسو نگر در فضاي سياسي دانشگاه و بخصوص دفاع از حقوق سياسي ، فرهنگي و صنفي تضييع شده اكثريتي كه هم اكنون در دانشگاه يزد مورد تعرض تفكر اقليتي قدرتمند قرار گرفته ما را بر آن داشت تا به سمت تشكيل اين شورا قدم برداريم .

از آنجا كه شوراي هماهنگي دانشجويان جمهوري خواه همچون سلف خود- انجمن دانشجويان جمهوري خواه- دفاع از ركن جمهوريت نظام سياسي كشور را وظيفه ذاتي و كار ويژه اصلي خود مي داند ، از اين رو به دفاع از آزادي ها و حقوق خصوصي شهروندان جامعه در عرصه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مي پردازد.

در اين راستا اين شورا با مطالعه و بررسي قطعنامه راهبردي دفتر تحكيم وحدت با اعلام حمايت قاطع از آن ، اهداف و استراتژي تدوين شده در اين قطعنامه را وجهه همت خود قرار مي دهد .

اين شورا در اينده راهكارهاي خويش را جهت نزديكي و دستيابي به اهداف و راهبردهاي عنوان شده در قطعنامه مذكور اعلام خواهد كرد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به نظر ما اين قطعنامه مي تواند به عنوان يك (( محور )) در تشكيل (( زنجيره مقاومت مدني)) از سوي تشكلهاي دانشجويي سراسر كشور مورد ارزيابي قرار گيرد تا از اين رهگذر تشكلهاي مذكور فربه تر از گذشته به لحاظ نظري و عملي با هماهنگي و تعامل ميان خويش به دفاع از حقوق دانشجويان و مردم در عرصه هاي مختلف و دموكراتيزه كردن ساختار سياسي حاكم بر كشور بپردازند.

اين شورا با عنايت به ضرورت ايجاد ارتباط دو سويه ميان نهادهاي مدني جامعه جهت حصول به جامعه مدني قدرتمند و پويا و نيز واكسينه كردن جامعه مدني در برابر فشار و دست اندازيهاي ساختار قدرت از همكاري و تعامل با كليه تشكلهاي دانشجويي و نهادهاي مدني در سطح جامعه در راستاي اهداف خويش استقبال مي كند

شوراي هماهنگي دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه اعلام موجودیت شوراي هماهنگي دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016