چهارشنبه 30 آذر 1384

بیانیه انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه: احكام ناعادلانه را لغو کنيد!

علم آموزي و دانش اندوزي بدون آگاهي عمومي به نظر نمي رسد ره به جايي ببرد و خيري نيز در عاقبت آن نهفته باشد. براي دست يافتن به گوهر آگاهي چاره اي نيست مگر آن كه آزادي به مدد آيد و اين امكان مهيا گردد تا صاحبان ايده و انديشه بي لكنت و بيم از ماموران رسمي و غير رسمي يافته ها و دانسته هاي خويش را در اختيار همگان قرار دهند و به قلمرو گفت و شنود حيات بخشند.

دانشگاه جايي شناخته شده كه امروز مي توان توامان به علم و آگاهي در آن دست يافت اما برخي رفتار ها و كردار ها كه ريشه از تحجر و خشك انديشي دارد كمر به جدايي علم و آگاهي بسته و خام دستانه تصور مي كنند مي توانند با محصور كردن دانشگاه به علم آموزي جامعه را از آگاهي محروم كنند.

دانشگاه علامه طباطبايي امروز يكي از عرصه هايي است كه صاحبان ديدگاه هاي متحجرانه مي كوشند انديشه جدايي علم و آگاهي را در آن جا تمرين كنند، غافل از اين كه اين ترفند كارايي خود را از دست داده و تجارب تلخ و شيرين 8 سال گذشته گواهي است بر ناكارآمدي آن.

گرچه طي چند ماه اخير درخواست هاي مكرر انجمن هاي اسلامي دانشجويان براي برپايي نشست هاي گفت و شنود و تبادل انديشه و آرا بي هيچ دليل قانع كننده اي با مخالفت اولياي دانشگاه روبرو شده است، اما امروز كسي ترديد ندارد كه اين رفتار را ديگر نمي توان سد و مانع در برابر رشد و ارتقاي آگاهي عمومي محسوب كرد. آزادي انديشه مرزهاي آگاهي را چندان در افق دور دست قرار داده كه به نظر نمي رسد دشمنان را راهي براي دست يابي به آن باشد؛ و به همين علت نيز معتقديم كه افزايش فشار ها بر دانشجويان و احضار هاي مكرر ايشان به محاكم قضايي و كميته هاي انظباطي نيز نمي تواند در تلاش هوشمندانه ي ايشان براي تقويت آگاهي ها خللي ايجاد كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن آن كه اقدامات محدود كننده ي فعاليت هاي آگاهي بخشي و نيز احضار ها و محكوميت هاي غير مسئولانه ي دانشجويان از جمله صدور حكم محروميت از تحصيل براي (( محمد خاني)) دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي و حكم اخراج از خوابگاه ((علي رضا اردلان)) ديگر دانشجوي اين دانشكده به اتهام واهي اخلال در نظم عمومي را بي كمترين تعلل محكوم مي كنيم. اما درعين حال توقع داريم كه اولياي امور به نگاهي همه جانبه به روند هاي جاري داخلي و خارجي ضمن لغو احكام ناعادلانه ي صادره شرايطي را فراهم سازند كه طراوت شادابي به جامعه ي زنده و پوياي دانشجويي بازگردد.

انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

[به نقل از سايت "آشوب"]

Copyright: gooya.com 2016