جمعه 2 دی 1384

بازداشت فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را قویا محکوم می کنیم! راه کارگر

کارگران و زحمتکشان وآزادیخواهان ایران:
بیش از چند روز از تشکیل :" کميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه" سقز در ایران نگذشته است ، تا فریاد اعتراض شما رادر برابر صدور احکام 14 سال زندان وسه سال تبعید برای پنج تن ازفعالان کارگری سقز را به کارزاری جهانی بدل نمائیم که خبر موج وسیع تهاجم ودستگیری همکاران شما در سندیکای شرکت واحدرا دریافت داشتیم!
بر پایه گزارش منتشره : " ستاد تبلیغات واطلاع رسانی سندیکا ی شرکت واحد تهران" صبح پنجشنبه اول دی 84 ، ساعت 6 به دستور قاضی مرتضوی دادستان کل تهرا ن و با حکمی به امضای قاضی محدث . جمعی از ماموران وزارت اطلاعات و امنیتی ها با ارائه برگ جلب به تفتیش منزل آقای منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد پرداختند. منصور اسانلورابازداشت نموده وبا خود به نقطه نامعلومی بردند."
آنچه در حکم بازداشت رهبران سنديکايی آمده است :اقدام به تشکيل سنديکای غيرقانونی و تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی از طريق اعتصاب بوده که مستند به گزارش های جلسات هيات مديره ذکر شده است!
درگزارش مزبور آمده است :" جدا ازرئیس ، چند تن از اعضاءهئیت مدیره سندیکا ازجمله : آقایان ابراهيم مددی - منصور حيات غيبی - رضا ترازی - علی زاد حسين - عباس نژند کودکی و غلامرضا ميرزايی را دستگير و بازداشت کردند. " وهمچنین ماموران امنیتی : " ضمن بازرسی منازل، اسناد سنديکايی و کامپيوترهای شخصی بازداشت شدگان را باخود بردند. "
درایران هر نوع تلاش وفعالیت مستقل ومتشکل کارگری ، از جانب سردمداران نظام سرکوب و چهره های شاخص آن دستگیر و با پرونده سازی ، روانه بازداشتگاه ها می گردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان ما در جهت فراهم آمدن وسازمانیابی کارزاری همه جا نبه برای گسترده ترین همکاریها ، برای جلب وسیع ترین حمایت ها ی بین المللی در راستای آزادی بی قید وشرط رهبران سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران از بازداشت و لغو احکام بیدادگاههای رژیم سرمایه داری ایران ، برای پنج فعال کارگری اول ماه مه سقز، همه فعالان کارگری ، نمایندگان سازمان ها، احزاب ترقیخواه وجانبداران مبارزه طبقاتی در ایران را برای جلب گسترده ترین همکاریها به اقدامات مشترک فرا می خواند.
سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر ، باردیگر دستگیری منصور اسانلورئیس سندیکا ی اتوبوسرانی شرکت واحد و سایر اعضاء هئیت رئیسه این سندیکا را قویا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی بازداشت شدگان می باشیم .

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
1 دی 1384 برابر22دسامبر 2005

Copyright: gooya.com 2016