سه شنبه 6 دی 1384

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک در دفاع از سنديکاي کارکنان شرکت واحد اتوبوسراني

در روزهاي گذشته در پي حمله خشونت آميز نيروي انتظامي به تجمع مسالمت آميز کارکنان محترم شرکت واحد و خانواده آنها، ضرب و شتم و دستگيري اعضاي هيئت رئيسه ي سنديکاي کارگران شرکت واحد و تعدادي از فعالان کارگري، جمع کثيري از رانندگان و کارکنان شرکت واحد عضو اين سنديکا دست به اعتصاب زده و با ترک کار اعتراض خود را نسبت به سطح پايين حقوق و مزايا، امکانات نامناسب رفاهي و وجود تشکل هاي فرمايشي و غير مستقل کارگري اعلام داشتند.
انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک تهران ضمن اعلام حمايت از خواسته هاي سنديکاي کارکنان شرکت واحد اتوبوسراني به عنوان نمايندگان مشروع، مستقل و صنفي کارگزان و کارکنان اين صنف بيان مسائل زير ار بر خود الزامي مي داند:
مطابق ماده 20 اعلاميه حقوق بشر به عنوان والاترين ميثاق جهاني دفاع از حقوق مسلم بشري؛ « 1- هر کس حق آزادي تجمع و تشکل مسالمت آميز را دارد.» و«2- هيچ کس را نمي توان مجبور به تعلق به تشکلي کرد.»
1- حاکمان جمهوري اسلامي به عنوان هواداران هميشگي پروژه هاي موازي سازي با تشکيل تشکل هايي نمايشي، مطيع و وابسته ي به خود سر در شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت هايي را دارند که در اثر امضاي مقاوله نامه ها و پيمان نامه هاي بين المللي متوجه اين نظام است. تشکيل شبه سنديکاهاي زردي چون « خانه کارگر» « شوراي اسلامي کار» و ... نمونه بارز اين مدعاست و نقض آشکار بند 2 ماده 20 اعلاميه حقوق بشر مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

2- رييس شوراي شهر تهران به عنوان محرم اسرار رييس جمهور، در اظهاراتي سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني را غير قانوني مي خواند در حاليکه طبق بند يک ماده بيست اعلاميه جهاني حقوق بشر تشکيل تشکل هاي صنفي مسالمت آميز به عنوان حق مسلم هر صنف و گروهي پذيرفته شده و اظهارات رييس شوراي شهر تهران به عناون يکي از مسئولين حاکميت جمهوري اسلامي مدرک مهمي در رابطه با نقض آشکار حقوق بشر توسط مقامات اين نظام است.
3- جامعه ي دانشجويي پلي تکنيک به عنوان بخشي از نيروهاي ديده بان جامعه مدني ايران همراهي و همکاري پيشاپيش خود را با هر نهاد مدني اي در ايران به منظور دفاع از حقوق پايمال شده ي شهروندي و صنفي اعلام مي دارد .
در پايان ضمن دفاع از تشکيل هر سنديکاي صنفي توسط کارگران، کارمندان، دانشجويان و ... و تلاش همه جانبه جهت اجراي تمامي بند ها ومواد منشور جهاني حقوق بشر در ايران، مسئوليت هرگونه لطمات جاني و مالي به اعضاي سنديکا کارکنان شرکت واحد را مستقيما بر عهده مسئولان جمهوري اسلامي دانسته و خواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي فعالان کارگري در بند مي باشيم.


انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه صنعتي اميرکبير
(پلي تکنيک)

Copyright: gooya.com 2016