پنجشنبه 22 دی 1384

فراخوان گزارشگران بدون مرز برای دفاع از آزادی بيان، کاربران و وبلاگ نويسان طومار برای مسئوليت پذيری شرکت های بزرگ را امضا کنند

گزارشگران بدون مرز از کاربران و وبلاگ نويسان مي خواهد طومار برای مسئوليت پذيری شرکت های بزرگ را امضا کنند
در ششم ژانويه گزارشگران بدون مرز ٦ پيشنهاد مشخص برای تضمين رعايت آزادی بيان به شرکت های بزرگ بخش اينترنت که با کشورهای سرکوبگر آزادی بيان همکاری اقتصادی دارند، ارائه کرد.

توصيه ها و طومار خطاب به دولت و نمايندگان امريکا است چرا که شرکت های مورد اتهام در اين کشور مستقر هستند. در عين حال همه کشورهای دمکراتيک نيز مورد خطاب اين درخواست قرار مي گيرند، اين طومار برای دبير کل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OCDE و مسئولان اتحاديه اروپا نيز ارسال مي شود.


توصيه های گزارشگران بدون مرز:

سرويس های نامه الکترونيکی

شرکت های امريکايي اجازه نداشته باشند که ميزباني سرورهای ای ميل خود را در کشورهای سرکوبگر نصب کنند. اگر مقامات کشوری سرکوبگر خواهان دريافت اطلاعاتي شخصي در باره ی يکي از استفاده کنندگان سرويس های ی نامه الکترونيکی ارائه شده توسط يکي از شرکت های آمريکايي ست، بايد اين درخواست را در چارچوب قوانين نظارتي امريکا انجام دهد.

موتورهای جستجوگر

موتور های جستجوگر نبايد فيلتر های اتوماتيک سانسور کننده ی حرف های کليدی به اصطلاح "حفاظتي" را در خود جای دهند. ليستي از اين به اصطلاح حرف های کليدی "حفاظتي" مانند دمکراسي ، حقوق بشر را بايد جهت عدم استفاده برای سانسور به قوانين مدني و يا آئين نامه متضمن اخلاق حرفه ای اضافه کرد.

ميزباني سايت ها، وبلاگ ها و سالن های گفتگو و ...

شرکت های امريکايي مجاز به نصب سرورهای ميزباني خود در کشورهای سرکوبگر نباشند. اگر مقامات کشوری سرکوبگر خواهان مسدود و تعطيل کردن سايتي و عدم انتشار نوشته ای توسط يکي از شرکت های آمريکايي خدمات دهنده هستند؛ بايد اين خواست را در چارچوب قوانين نظارتي امريکا انجام دهند. و همچون مورد موتور های جستجوگر شرکت ميزبان اجازه نداشته باشد فيلترهای اتوماتيک سانسور کننده ی حرف های کليدی "حفاظتي" را بکار گيرد.

تکنولوژی سانسور اينترنت

در اين باره گزارشگران بدون مرز دو پيشنهاد ارائه مي کند :
الف: شرکت های امريکايي مجاز به فروش برنامه های سانسور کننده اينترنت به کشورهای سرکوبگر نباشند.
ب : اين برنامه ها بهر حال به فروش خواهند رسيد، اما بايد در کدهای آنها ليستي از حرف های کليدی "حفاظتي" نصب شود که سانسور را از نظر فني امکان ناپذير کند.

تکنولوژی و ابزار مراقبت اينترنت

برای فروش تکنولوزی و ابزارهای کنترل و مراقبت و يا فنون و امکاناتي که اجازه مي دهند مکالمات الکترونيکي شنود شوند. و يا ابزار و تکنيک هايی که به شکل تخصصي برای کنترل و مراقبت کاربران ساخته شده اند، به کشورهای سرکوبگر، شرکت های امريکايي بايد اجازه نامه ی اداره ی تجارت را به شکل مشخص دريافت کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آموزش

برای هر گونه برنامه آموزشي در باره ی کنترل و سانسور اينترنت در يک کشور سرکوبگر، شرکت های امريکايي بايد اجازه نامه ی اداره ی تجارت را به شکل مشخص دريافت کنند.

ليستي از کشورهای سرکوبگر بر اساس مدارک اداره ی دولت امريکا بايد تهيه شود و آئين نامه اخلاق حرفه ای و يا قوانين مدني در آن ملحوظ شوند. اين ليست بايد مرتبا به روز شود.

توضيح : هدف اين توصيه ها حفظ و تامين آزادی بيان است و همکاری های بين دولت ها در عرصه های ضروری مبارزه با تروريسم، سواستفاده های جنسي از کودکان و بزهکاری اينترنتي را شامل نمي شود.


برای حمايت از اپن خواست ها طومار گزارشکران بدون مرز را امضا کنيد.
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16118

گزارشگران بدون مرز ازهمه ی کاربران مي خواهد در اين کارزار مهم برای مبارزه با سانسور، به هر طريق که مي توانند، با امضا کردن و تشويق به امضا و حمايت از طومار، انتشار خبر آن، دادن پيوند به صفحه سايت برای امضا و .. همياری و از آن حمايت کنند.

Copyright: gooya.com 2016