سه شنبه 27 دی 1384

گفتگو با سه تن از دست اندرکاران مسائل کارگری ايران درباره تشکل های کارگری در ايران، راديو بين المللی فرانسه

در مجله راديويی "زمينه ها و زمانه ها"ی اين هفته راديو بين المللی فرانسه به مسائل کارگری ايران پرداخته شده است. در اين برنامه با اشاره به تاريخچه کوتاهی از تشکل های کارگری پس از انقلاب و زمينه های رشد تشکل های مستقل کارگری؛ با حسن صادقی، رئيس کانون شوراهای اسلامی کار، غلامرضا ميرزائی، مسئول روابط عمومی سنديکای شرکت واحد و اسماعيل محمدعلی، روزنامه نگار مسائل کارگری در ايران، گفتگو شده است.

[برای شنيدن گفتگو درباره مسائل کارگری ايران، اينجا را کليک کنيد]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016