شنبه 8 بهمن 1384

ایران: دستگیری کارگران ادامه دارد، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران

یک ماه از دستگیری منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه میگذرد. با این که ، وی از بیماری چشم و قلب رنج می برد، مقامات قضائی ایران کوچکترین اهمیتی به فراخوان های مکرر خانواده و سازمان های بین المللی کارگری و نیز رانندگان شرکت واحد جهت آزادی وی نداده و منصور اسانلو همچنان تحت فشار مقامات قضائی- امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد.
کارگران شرکت واحد در ادامه اقدامات خود برای آزادی همکارشان، اعلام کردند که در صورت ادامه زندان وی، در روز دوشنبه هشتم بهمن ماه ٨٤، دست به اعتصاب خواهند زد.
مقامات قضائی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست تهدید و ارعاب، شش تن از اعضای این سندیکا را به دادگاه انقلاب احضار کردند. روز پنجشنبه ٢٦ ژانویه ٢٠٠٦،آقایان ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، عبدالرضا ترازی، داوود رضوی، سعید ترابیان، علی زادحسینی و غلامرضا میرزائی در دادگاه دستگیر و به زندان انتقال یافتند. خبرهای رسیده حاکی از دستگیری دوکارگر دیگر، آقایان ناصر غلامی و عباس نژند است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

این بازداشت ها بازتاب شدت سرکوب و اختناق در ایران است. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، توجه هموطنان آزادی خواه را برای اقدام فوری جهت آزادی کارگران عضو سندیکای شرکت واحد جلب نموده و به نوبه خود از نهاد های دفاع از حقوق بشر و سندیکاهای کارگری و افکار عمومی در فرانسه خواهد خواست که با اعتراض به بازداشت کارگران یادشده، خواهان آزادی آنان از جمهوری اسلامی گردند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران
پاریس، ٢٦ ژانویه ٢٠٠٦

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ایران: دستگیری کارگران ادامه دارد، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016