پنجشنبه 13 بهمن 1384

فعالين و اعضای سنديکای شرکت واحد روز جمعه در خانه های خود مي مانند، بخش هائی از اعلاميه فعالين و اعضای سنديکا، سايت سنديکای واحد

بنام آن که عدالت را دوست دارد

در پی اعتصاب 8 بهمن 1384 و تصميم اکثريت رانندگان برای شرکت در اعتصاب جهت به دست آوردن حقوق و خواستهای صنفی خود با حضور غير قانونی و گسترده مامورين امنيتی و پليس در مناطق شرکت واحد و برخورد قهرآميز فيزيکی، ضرب و شتم و ايجاد رعب و وحشت کارگران را وادار کردند که عليرغم ميل باطنی شان اعتصاب را بشکنند و بيش از 500 نفر از همکاران را بازداشت و به زندان اوين منتقل کننند و تاکنون خانواده های محترمشان از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی ندارند. متاسفانه در اين روز شاهد بوديم که عده ای خواسته يا نخواسته پای در حريم مقدس خانه های کارگران نهاده و عده ای از همسران همکاران ما را بهمراه کودکان خردسالشان دستگير و حتی بعضی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ما کارگران زحمت کش شرکت واحد تاکنون با نجابت، صبوری و نداری طی ساليان گذشته و ماه های پيش و خصوصا در روزهای اخير انواع تهمت ها و برچسب های سياسی که به هيچ وجه در شان ما کارگران نيست تحمل کرديم ولی اجازه جسارت و تعرض به حريم خانواده هايمان را به هيچ احدی نمي دهيم...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اعلام مي داريم چون دست های پنهانی در کار است که حرکت حق طلبانه ما را سياسی جلوه داده و بدين ترتيب حرکت حق خواهانه کارگران را سرکوب کنند و چون احساس مي کنيم با اين دست های پليسی در محل کار خودمان امنيت نداريم از حق قانونی خود استفاده کرده و در روز جمعه 14 بهمن 1384 کليه رانندگان، کارگران و کارکنان از حضور در محل کارمان خودداری مي کنيم و در خانه هايمان مي مانيم. ما بار ديگر خواسته های خود را اعلام مي نمائيم:

-1 آزادی کليه بازداشت شدگان
-2 آزادی فعاليت سنديکائی
-3 آزادی قرارداد دسته جمعی

خانواده های زندانيان و اعضا و فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

http://www.syndicavahed.com/

Copyright: gooya.com 2016