پنجشنبه 13 بهمن 1384

اعلاميه ی حزب سوسياليست فرانسه در مورد سرکوب آزاديهای فردی و اجتماعی و خصوصا سرکوب کارگران شرکت واحد در ايران

وضعيت حقوق بشر و آزاديهای فردی و اجتماعی در ايران روز به روز وخيم تر می شود. دستگيری مخالفين رژيم رو به روز به شمارشان افزوده می شود، روزنامه ها و سايتهای اينترنتی و تمامی ديگر ابزار بيان انديشه و عقيده تعطيل و ممنوع شده.

آخرين آن دستگيری اعضای سنديکا و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی است که با اعتصاب خواهان بهتر شدن شريط کارشان هستند. آقای منصور اوسانلو دبير کل اين سنديکا و تنی چند از مديران ديگر اين سنديکا بیشتر از چهل روز است که زندانی شده اند. صد نفری ديگر هم همين ديروز دوباره دستگير شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب سوسياليست فرانسه با قاطعيت تمام اين تجاوزات به حقوق انسان توسط رژيم تهران را محکوم کرده، مراتب همبستگی و و دلبستگی خود را با اعتصاب گران شرکت واحد و کليه ی سنکاليستهای زندانی و ديگر زندانيان سياسی و عقيدتی که از راههای مسلمت آميز در پی استقرار حقوق بشر و دموکراسی و آزاديند اعلام می دارد. حزب سوسياليست فرانسه از جامعه ی جهانی و به ويژه اتحاديه ی اروپا می خواهد تا در برابر دفاع از حقوق بشر در ايران از شديدترین قاطعيت استفاده کند.

Copyright: gooya.com 2016