پنجشنبه 13 بهمن 1384

محکومیت برخوردهای صورت گرفته با کارگران شرکت اتوبوسرانی از سوی دانشجويان شيراز و علوم پزشکي

بیانیه شورای مرکزی انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی در محکومیت برخوردهای صورت گرفته با کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران

در روزهایی قرار داریم که برای ما یاداوردلاوریها، شکنجه هاوریخته شدن خون بسیاری از عزیزترین فرزندان این مرزوبوم در راه تحصیل استقلال وآزادی این مملکت در سالهای خفقان و شکنجه حکومت ستم شاهی است. انها از عزیزترین سرمایه خود یعنی جانشان گذشتند تا انقلابی را که با شعار آزادی شروع شده بود یاری کنند .البته بر کسی پوشیده نیست که قاطبه این افراد از قشر دانشجوو کارگران بوده اند.آنها قیام کردند تاآزادی را بدست آورند. آزادی در همه زمینه ها، چه آزادی اندیشه و چه آزادی بیان، چه آزادی قلم وچه آزادی عمل. واینک بعد از گذشت 27سال از آن سالها چه گذشته که کسانی که در راس حکومتند حتی حاضرنیستند اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق تلاش برای زندگی بهتر را به رسمیت بشناسند؟ انچه در این روزها بر کارگران زحمتکش شرکت اتوبوس رانی تهران گذشته نشان دهنده ان است که حاکمیت با کسانی که به دنبال احقاق حق خود باشند تند ترین بر خوردها را انجام میدهد.آقایانی که حتی کوچکترین اعتراضی ا تحمل نمی کنند مدعی مهر ورزی وعدالت گستری شده اند و شاید نمی دانند که مهر ورزی ان نیست که زن و بچه خرد سال بی گناهی که پدرشان به جرم تلاش برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش آقایان واستیفای حقوق صنفی اینک در زندان است را بازداشت کرد و شاید متوجه نیستند که عد ا لت آن نیست که جواب فکر و اندیشه وحرف را با باتوم وپلیس ضد شورش و زندان داد.ودر این بین سکوت سنگین خبری حاکم بر رسانه های خبری داخلی جای بسی تاسف است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پایان شورای مرکزی انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی ضمن محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته با برادرا ن کارگرمان در شرکت اتوبوس رانی تهران، حمایت قاطع خود را از آنها اعلا م داشته وبیان میدارد که درکنار انها هستیم وخواستارآزادی سریع همه آنها از زندان ورسید گی به مشکلات صنفی آنان میباشیم.

Copyright: gooya.com 2016