شنبه 15 بهمن 1384

حمايت سازمان همجنسگرایان ایرانی از مبارزات "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"

شنبه هشتم بهمن ماه دومین اعتصاب رانندگان و کارکنان شرکت واحد برای آزادی دوستان دربند و برای گرفتن خواسته‌های خود با پلیس ضد شورش و دستگیری صدها نفر از جمله افراد خانواده‌های تعدادی از معترضین پاسخ گرفت. برخی از رانندگان زحمتکش را به زور کتک مجبور به کار کردند و اتوبوس‌های بسیاری را هم با رانندگان دیگری به کار انداختند. طبق اخبار رسیده بیش از 1200 نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت شده و مدیر عامل شرکت واحد تهدید کرده که تمام کارگران اعتصابی را از کار اخراج می کند. همچنین اخباری از دستگیری تعدادی از دانشجویانی که به شکلی به ابراز همدلی و حمایت از اعتصاب کنندگان پرداخته اند که روز بعد از آن آزاد شده اند، منتشر شده است. این اعتراض ها تنها و تنها در جنبه بدست آوردن یک حق کاملا صنفی و اجتماعی می باشد.
بخش ها و اقشار و گروه های مختلف جامعه همه تحت فشار و از ابتدائی ترین حقوق خود محروم بوده و هر حرکتی با یورش و سرکوب روبرو می شود. ما همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونه های ایرانی نیز از این امر جدا نبوده و بارها شاهد ستم، شکنجه، اعدام و بی حقوقی های فراوان اجتماعی بوده ایم. حرکت هر نیرو و قشر محروم به تنهایی، فقط و فقط به سرکوب و یاس و سرخوردگی و تقویت مخالفان آزادی می انجامد.
تنها همگامی و همراهی همه نیروها و اقشار محروم جامعه و حمایت از خواسته های متقابل همدیگر است که باعث می شود ارودی عدالت و حق خواهان فزونی یافته و در مقابل ستم و سرکوب مقاومت کرده و دسترسی به حق و عدالت را تضمین کند. اگر بجای ده هزار نفر، پنجاه تا صد هزار نفر به همراه اعتراض کنندگان بودند، مسلما نمی توانستند به این شکل فجیع به سرکوب این حرکت اعتراضی بپردازند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان همجنسگرایان ایرانی ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مبارزات رانندگان و کارکنان اعتصابی شرکت واحد برای احقاق حقوق از دست رفته خود، اعلام می کند که ما نیز برای بدست آوردن جزئی ترین حقوق خود که همان حق آزادی است در تلاش بوده و در صورت لزوم در پیوند با جنبش جهانی همجنسگرایان می تواند بخش دیگری از افکار عمومی جهان آزاد را به حمایت از مبارزات اقشار مختلف جامعه فرا بخواند.
ما از تک تک همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنس گونگان در کشور، بخصوص آنهایی که از فرزندان اقشار زحمتکش جامعه و یا دانشجویان هستند می خواهیم که به سهم خود به حمایت از درخواستهای اعتصاب کنندگان برخواسته و برای برسمیت شناختن حقوق آنها که همانا اساسی ترین حقوق شهروندی است تلاش کنند. آزاد زندگی کردن، سازمان و گروه داشتن و فعالیت سالم از حقوق های ابتدایی هر جامعه ای می باشد.
اتحاد و همگامی اقشار مختلف و شکل گیری جنبش مدنی در کشور، عامل مهم دست یابی به حقوق همه محرومان و ستم دیده گان است و همجنسگرایان ایران به سهم خود در این راه می کوشند.

آرین ورجاوندی
دبیر کل سازمان همجنسگرایان ایرانی
www.pglo.org
pglo@pglo.org

رونوشت: کلیه رسانه های ارتباط جمعی جهت انتشار

Copyright: gooya.com 2016