دوشنبه 17 بهمن 1384

يورش ودستگيري کارگران عضو سنديکاي شرکت واحد و خانواده هاي آنان را محکوم مي کنيم، اتحاد دمکراسي خواهان ايران

مردم شريف ايران
با وجود درخواست هاي مستمر نهادهاي مردمي و مستقل (در داخل و خارج از ايران) براي آزادي بي قيد و شرط منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکاي کارکنان شرکت واحد اتوبوسراني را آزاد نکرده اند. مضاف بر آن اعتصاب کارکنان مناطق 1 ، 6 و 8 شرکت واحد در روز شنبه هشت بهمن ماه 1384 وحشيانه سرکوب کردند. آنها از دستگيري زنان و کودکان کارگران اعتصابي که براي حمايت از همسران و پدرانشان در تظاهرات آن روز شرکت کرده بودند، نيز نگذشتند.
9 تن از اعضاي هئيت مديره سنديکا، برخي به همراه همسران و فرزندانشان به زندان اوين منتقل شدند. گذشته از اين صدها نفر از کارکنان شرکت واحد ، دانشجويان و مردم حامي آنان نيز دستگير شده و به زندان روانه شده اند. از آزادي دستگير شدگان هيچ نشاني در دست نيست.
به مکان موقت سنديکا وارد شدند آن مهر و موم کردند و از انتخابات تعاوني مصرف کارکنان شرکت واحد جلوگيري کردند.
دستگير شدگان اخير مورد ستم مضاعف کارگزاران نظام قرار گرفته اند. گناه اينها که در شرائط عادي نيز از کمترين امکانات زندگي بي بهره هستند تنها دفاع پي گير از خواسته هاي به حق ، قانوني، شهروندي و صنفي خويش است. اکثريت قريب به اتفاق اين قشر محرم در زير خط فقر زندگي ميکنند.
در حاليکه تظاهرات و اعتصاب حق طبيعي آنان است، حکومت "عدلپرور" و "مهرورز" جديد پاسخ آنان را با سرکوب وحشيانه، دستگيري ، ارعاب و به زير شکنجه بردن داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اکنون صدها نفر از در بند شدگان اين حرکت که قرباني بي توجهي عمومي نظام و خشونت برخي از کاگزاران آنند دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده اند.
مردم شريف ايران
در حال حاضر گذشته از ايجاد موانع متعدد بر سر راه فعاليت هاي صنفي و سنديکايي و نيز پامال کردن حقوق شهروندي اقشار زحمتکش، هرگونه فعاليت از اين دست ، که مصرحه در قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون بين المللي کار است ، سرکوبگرانه برخورد ميکنند.
باري. ما همصدا با همه کارگران و شما مردم شرافتمند ايران ، خواستار آزادي فعاليت همه نهادهاي مستقل و مردمي هستيم و آزادي صدها کارگر و کارمند عضو سنديکاي شرکت واحد و خانواده هاي آنها و دانشجويان و ديگر حاميان دستگيرشدگان طلب ميکنيم.

اتحاد دمکراسي خواهان ايران

Copyright: gooya.com 2016