دوشنبه 17 بهمن 1384

اسامی شماری از رانندگان بازداشت شده شرکت واحد، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

۱- یوسف مرادی (عضو هیئت مدیره)
۲- عطا باباخانی (منطقه ۶ ) (عضو هیئت مدیره)
۳- غلام خوش‌مرام (منطقه ۶ ) (عضو هیئت مدیره)
٤- ناصر غلامی (عضو هیئت مدیره)
۵- یعقوب سلیمی(عضو هیئت مدیره)
۶- علی ذات‌حسین (عضو هیئت مدیره)
۷- علی ترازی (عضو هیئت مدیره)
۸- سید داود رضوی (عضو هیئت مدیره)
۹- سعید ترابیان (عضو هیئت مدیره)
۱۰- منصور حیات غیبی (عضو هیئت مدیره)
۱۱- ابراهیم مددی (عضو هیئت مدیره)
۱۲- منصور اسالو (رئیس هیئت مدیره)
۱۳- حسن سعیدی
۱٤- رضا بهروزیان
۱۵- محمدعلی عیسی‌آبادی (منطقه ۵)
۱۶- سیدرضا نعمتی
۱۷- آرش پولاد پور (منطقه ۵)
۱۸- محمدرضا محمدنژاد
۱۹- حسین شهسواری (عضو هیئت مدیره)
۲۰- وهاب محمدی
۲۱- علی بخشی
۲۲- ناصر محرم‌زاده (منطقه ۵)
۲۳- علی‌رضا یوسفی (منطقه ۵)
۲٤- علی‌رضا توسلی (منطقه ۵)
۲۵- مجتبی توانی (منطقه ۵)
۲۶- امیر قانعی (منطقه ۵)
۲۷- بهرام نشانی (منطقه ۵)
۲۸- محمدحسین هداوند (منطقه ۵)
۲۹- حجت‌الله کشاورز (منطقه ۵)
۳۰- حسین برشان (منطقه ۵)
۳۱- حسین فارسیان (منطقه ۵)

منطقه ۶ شرکت واحد

۳۲- جواد کفایتی
۳۳- سلیمان محمدی
۳٤- عیدالله حسینی
۳۵- حسن کریمی
۳۶- مسعود فروغی
۳۷- غلام‌رضا عباسی
۳۸- منوچهر مهدوی تبار
۳۹- علی بلندی (آزاد شد، اما از کار اخراج شد)
٤۰- مهدی حسینی
٤۱- حسن صفائی‌پور
٤۲- حسن رضائی (آزاد شد، اما از کار احراج شد)
٤۳- علی قربانی
٤٤- غدیانی
٤۵- همایون جابری
٤۶- صادق خندان
٤۷- مسعود بابائی
٤۸- علی‌اکبر نظری
٤۹- حبیب (منطقه ۱)

منطقه ۳ شرکت واحد

۵۰- احمد صامی (آزاد شده، اما از کار اخراج شد)
۵۱- ابراهیم قره قزلو (آزاد شده، اما از کار اخراح شد)
۵۲- مراد افروز (آزاد شده، اما از کار اخراح شده)
۵۳- محمد اسکندری (آزاد شده، اما از کار اخراح شد)
۵٤- علی امیری کردستانی (آزاد شده، اما از کار اخراح شد)
۵۵- محمد شکیبایی (آزاد شده، اما از کار اخراح شد)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۵۶- آیت جدیدی
۵۷- احمد ورمزیار
۵۸- محمدرصا عباسی
۵۹- عباس رحیمی
۶۰- ناصر احمدی
۶۱- غلام‌رضا ساعدی‌راد
۶۲- ولی وفادار
۶۳- یوسف مولوی
۶٤¬‌- اصغر مختار پور
۶۵- ارسلان اسکندری
۶۶- داود باغربیگی
۶۷- محمرضا علی‌زاده
۶۸- امداد رحیمی (منطقه ۲)
۶۹- جهانگیر شیلی (منطقه ۲)

منطقه ۵ شرکت واحد

۷۰- محمدرضا مرادی
۷۱- فیروز رفیع‌پور
۷۲¬- میریعقوب حسینی
۷۳- سیدرضا نعمتی‌پور
۷٤- محمد نعمانی‌پور (عضو هیئت مدیره)
۷۵- محمود هژبری (عضو هیئت مدیره)

۷۶- اصغر سلامی
۷۷- هادی کبیری
۷۸- مهدی سربندی
۷۹- مهدی بیانی
۸۰- فرهاد نوروزی
۸۱- مهدی فروندی
۸۲- رضائی
۸۳- مرادوند
۸٤- احمد حسنی
۸۵- خانی
۸۶¬- ناصر باستانی
۸۷- رضا شهاب خراسانی
۸۸- علی ابراهیمی
۸۹- صادق محمدی
۹۰- علی قربانیان
۹۱- مجید طلائی
۹۲- حسین جوادی
۹۳- حسین مهدی‌خانی
۹٤- مصطفی امیری

دستیابی به اسامی بیشتر برای اعضای فعال سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در حال حاضر ممکن نیست. به محض دریافت اسامی بیشتر، به این لیست اضافه خواهند شد.

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸٤ برابر با ۶ فوریه ۲۰۰۶‌

Copyright: gooya.com 2016