دوشنبه 17 بهمن 1384

بيانيه جبهه مشاركت در اعتراض به برخوردهاي صورت‌‏گرفته با كاركنان شركت واحد اتوبوسراني، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جبهه مشاركت ايران اسلامي در اعتراض به برخوردهاي صورت گرفته با كاركنان شركت واحد اتوبوسراني بيانيه‌‏اي را صادر كرد.

به گزارش "ايلنا", در اين بيانيه آمده است:‌‏ بازداشت گسترده تعدادي از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران اقدام ناشايستي است كه در سكوت مجامع كارگري و نيز وزارت كار و امور اجتماعي كه علي القائده بايد حامي حقوق تمامي كارگران زحمتكش باشند، صورت گرفته است.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: جبهه مشاركت ايران اسلامي همانگونه كه در اطلاعيه پيشين خود در اين زمينه اعلام نموده بود براساس تعهدات بين المللي ايران در رابطه با حقوق كارگران و مواد قانوني مصوب در برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين و مقررات جاري كشور از حق تشكيل سنديكاها و تشكل هاي مستقل كارگري دفاع مي كند و معتقد است تمام اركان قانوني جمهوري اسلامي بايد اين حق را به رسميت شناخته و به تقويت نهادهاي مستقل مردمي به ويژه انجمن ها, تشكل ها و سنديكاهاي كارگري كه امور صنفي اين قشر را پيگيري مي كنند، همت گمارند.
در اين بيانيه همچنين آمده است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متاسفانه در جريان اخير روشن شد كه نه تنها اين حق پاس داشته نمي شود بلكه به اتهاماتي مبهم و تنها به جرم پيگيري حقوق صنفي با كاركنان شركت واحد برخورد امنيتي و قضايي صورت مي گيرد و در اين بين حتي خارج از عرف و اخلاق و قانون با خانواده ها و همسران و فرزندان آنان نيز برخورد صورت مي گيرد و حتي اجازه داده نمي شود كه افكار عمومي در جريان خواسته ها و مطالبات اين قشر قرار گيرد.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: جبهه مشاركت با محكوم كردن اين نوع اقدامات و ضمن اعتراض شديد به برخوردهاي امنيتي و قضايي با اقشار زحمتكش, خواستار آزادي سريع بازداشت شدگان و رسيدگي قانوني به حقوق آنان بوده و برخورد دستگاه قضايي با متخلفين از حقوق و حدود قانوني كه بدون وجه چنين برخوردهايي را با اشخاص و تشكل هاي كارگري صورت داده اند, را وظيفه اين دستگاه مي داند.

Copyright: gooya.com 2016