شنبه 6 اسفند 1384

پيام جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران - بلژيك به نشست دوم جمهوريخواهان دمكرات و لائيك

خانم ها، آقايان و دوستان عزيز

اجازه مي خواهيم برگزاري نشست دوم جمهوريخواهان دمكرات و لائيك را به شما هم رزمان عزيز و مبارز صميمانه تبريك بگوئيم.

دوستان عزيز؛ همايش دوم جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در شرايطي برگزار مي شود كه كشورمان ايران با قبضه قوه مجريه توسط بنيادگرايان و قرار گرفتن احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری کشور درعرصه بين المللي و داخلي در وضعيت ناهنجاري بسر مي برد. حكومت در عرصه بين المللی به توليد بحران دست زده است و در داخل کشور دست به سركوب وسيع و همه جانبه آزاديخواهان، دمكرات ها، روشنفكران، كارگران، معلمين، دانشجويان، اقليت هاي مذهبي و ملي و ... زده است. حكومت براي ترساندن مردم معترض دست به دستگيري هاي گسترده و فله ای مي زند تا حرکات اعتراضی را فرو نشاند. اختناق و سركوب خشونت آميزحكومت تنها مختص يك جريان سياسي يا يك جنبش اجتماعي نيست بلكه همه فعالين سياسي و اجتماعي كشور را شامل مي شود. در حال حاضرسركوب و توطئه هاي تفرقه آميز حكومت، امكان تشكل يابي و فعاليت مشترك را در ايران در سطح پاييني نگه داشته است. هر چند كه مبارزين و آزاديخواهان كشورمان در داخل كشورتلاش هاي همه جانبه اي را براي مقابله با ترفند هاي رژيم انجام مي دهند، اما سركوب و دستگيري هاي فله ای امكان سازمانيابي را در سطح وسيعي به آنها نمي دهد. امروز فشار هاي اقتصادي و اجتماعي به شدت زندگي اقشار گوناگون مردم را ضربه پذير ساخته است. گراني، بيكاري، تورم و ده ها معضل ديگر كمر اقشار زحمتكش و فرودست جامعه را شكسته است. به علاوه به دليل عدم وجود احزاب قدرتمند دمكراتيك و مطبوعات مستقل و منتقد باعث گرديده كه حكومت دستش در سركوب خشونت آميز فعالين جنبش هاي اجتماعي در داخل كشور بازتر شود. امروز فعالين و مبارزين داخل كشور در چنين وضعيتي بسر مي برند. دروضعيت كنوني نگاه همرزمان ما در داخل به چگونگي فعاليت ما در خارج از كشور جلب شده است. آنها بيش از هر زماني به عزم مشترك همه جمهوريخواهاني كه در سازمان ها و تشكل هاي متنوع گرد آمده اند، نياز دارند. آنها مي گويند براي مبارزه با جمهوري اسلامي راهي جز اتحاد و همكاري بر سر اشتراكات باقي نمانده است. آنها براي ماندن، براي مقاومت كردن به ما بيش از هر زماني نيارمندند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دوستان گرامي؛
در حال حاضر اجماع جهانی عليه کشور ما شکل گرفته است. در روزهای آتی پرونده هسته ای در اجلاس آژانس بين المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر جمهوری اسلامی بر توليد اورانيوم غنی شده در داخل کشور پای فشارد، اين امکان وجود دارد که پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود و تصميمات حاد در مورد کشور ما اتخاذ گردد. ازجمله تصميمات شورای امنيت مي تواند تحريم اقتصادی ايران باشد که برای مردم پيآمدهای فاجعه باری خواهد داشت. سياست های جمهوری اسلامی موجب شده است که کشور ما در سطح جهان منزوی گردد و اعتبار آن لطمه بخورد. اکنون جمهوری اسلامي در يک جانب و جهان در جانب ديگر قرار دارد. اين تقابل فاجعه بار است و مي تواند کشور ما را بار ديگر به کام جنگ بکشاند. روزهای سختی را جلو داريم.

دوستان و همرزمان جمهوريخواه؛
شرايط بحراني كشور و منطقه وفشارهاي بين المللي به حكومت اسلامي ايران ايجاب مي كند كه همه جمهوريخواهان متشكل در احزاب، سازمان ها، تشكل هاي دمكراتيك به همراه شخصيت هاي مستقل براي ايحاد ثقلي متشكل و گسترده از تمام طيف هاي جمهوريخواه دمكرات و آزاديخواه براي همكاري هاي همه جانبه بر اساس اشتراكات كه همان اصول و مشخصه هاي دمكراسي و جمهوريخواهي است ميان خود ايجاد كنند. امروز اختلافات ديگر نبايد مبناي جدايي ها ميان جمهوريخواهان باشد. اقدام همه جانبه و مشترك مي تواند نيروي ما را متمركز و موثر سازد. تنها در چنين وضعيتي است كه مي توان به نيروهاي داخل ياري رساند و نيروي داخل كشور را براي روز هاي سخت ترآماده كرد.

دوستان عزيز؛
بار ديگر براي برگزاري نشست دوم جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در هانفر آرزوي موفقيت داريم. شاد و پيروز باشيد.


جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران - بلژيك 24 فوريه 2006

Copyright: gooya.com 2016