جمعه 5 اسفند 1384

انتشار گزارش علني جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك از كارزار ۱۲ فروردين ۲۰۰۵ در بروكسل (بخش دوم)

[بخش اول گزارش]

متن پيشنهادي فوق توسط آقاي شيدان وثيق تهيه و در اختيار ما قرارگرفت . دوستان حاضر درجلسه اينترنتي از زواياي مختلفي به متن مذكور پرداختند كه ما بخش هايي از آن نقدها را براي روشنگري خوانندگان انتشار مي دهيم.

-- آقاي علي مختاري نماينده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت ) موارد زير را متذكر شدند:
1- درمتن به مسائل روز ايران مي بايست بيشتر پرداخته شود؛
2- بهتراست اول سركليات متن با هم به گفتگو و سپس به تصميم گيري بپردازيم؛
3- بعد از تصميم گيري برسركليات به ساير مسائل بپردازيم؛
4- درضمن همه دوستان پيشنهادات خود را بصورت مكتوب در اختيار جمع قرار دهند.

-- آقاي محمد مصري نماينده سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران(كومله ) توضيحات زير را ارائه دادند:

1- مخالف آوردن واژه قوم هستم و موافق نوشتن مليت ها بجاي قوم مي باشم؛
2- د ر متن به مسائل مليت ها توجه لازم صورت نگرفته است؛
3- با بند اول موافقت ندارم زيرا نوعي از جمهوري را طرح مي كند؛
4- تفكيك قواي سه گانه حذف شود؛
5- بند ششم اضافي است و بهتراست حذف شود زيرا به موضوع ربطي ندارد؛
6- آخر بند سوم شيوه مبارزه مسالمت آميز آمده است. اين قسمت حذف شود زيراين در دست ما نيست و خود مردم، روش مبارزه را تعيين خواهند كرد.

-- آقاي بيژن سعيد پور نماينده سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر) در خصوص متن پيشنهادي گفتند:
1- در مقدمه كلمه " قانون اساسي " حذف شود؛
2- در ماده يك، آوردن تفكيك سه قوه زائد است؛
3- به جاي تأمين آزادي هاي فردي واجتماعي بر پايه اصول مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر فقط بر آزادي هاي سياسي مصرع در اعلاميه حقوق بشر تأكيد گردد؛
4- هر نوع دخالت خارجي درامور ايران در بند آخر اضافه شود.


-- آقاي پرويز نويدي نماينده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در خصوص متن پيشنهادي متذكر شدند:

1- موضوع خلق ها يا مليت ها يكي از پايه هاي اساسي دمكراسي است و حتما" در متن بايد به اين موضوع توجه لازم صورت گيرد؛
2- به اصل عدم تمركز تأكيد ويژه شود. زيرا اين مسئله به همراه مسائل ملي مي تواند جريان سياسي همچون حزب دمكرات كردستان ايران را به سمت كميته 12 فروردين جلب كند؛
3- ما با آوردن بند مربوط به حقوق بشر موافق هستيم.

-- آقايان مسعود همتي و علي صمد، نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي درايران بلژيك درخصوص طرح مذكور، توضيحات زير را طرح كردند:
1- متن تهيه شده توسط آقاي شيدان وثيق، نياز به يك مقدمه دارد. دراين مقدمه بايد حتما" به دلايل انتخاب اين روز و برگزاري اكسيون در12 فروردين بپردازد؛
2- در يك حركت جمهوريخواهي حتما" به آوردن اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر مي بايست تأكيد كرد؛
3- تفكيك قواي سه گانه يكي از مبنائي اصلي دمكراسي و جمهوريت است وآمدن آن ضروري مي باشد 4- ما از دوستان تقاضا داريم در حين توجه به مضاميني كه در بندها گنجانده شده تلاش صورت گيرد كه از واژه هايي در متن استفاده شود كه اختلاف برانگيز نباشد. به عنوان مثال در بند سوم ما پيشنهاد مي كنيم درخصوص كلماتي چون اقوام و مليت ها از آلترناتيو ديگري استفاده كنيم زيرا اگر از هركدام يك از اين دو واژه استفاده نمائيم، عده اي از نيروهاي سياسي جمهوريخواه به مخالقت با آن خواهند پرداخت. دراين مورد اختلاف و بحث 26 ساله در ميان اپوزيسيون چپ، ملي و دمكرات در داخل و خارج از كشور وجود دارد و به هيچ وجهي نياييم واين اختلاف را كه هنوز بر سرآن توافق عمومي وجود ندارد را مبناي صحبت يا اختلاف قراردهيم. شما مي دانيد كه دراين زمينه نمي توانيم به توافق برسيم و حركت 12 فروردين بدين طريق محدود مي شود. در بند مربوطه چنانچه دوستان توجه دارند درمضمون از جنبه حقوقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و نيز به ظلم و ستم وارده نسبت به مردم اين مناطق پرداخته شده است. و سر واژه با هم دعوا نكنيم. كمي بيشتر دراين خصوص تعمق كنيم.
5- مگر قرار نيست متن مشتركي را بنويسيم كه همه نحله هاي جمهوريخواه دمكرات دراپوزيسيون كه شعارمركزي ما را قبول دارند، بتوانند خود را دراين اكسيون سهيم بدانند؟ مگر قرار است اكسيون 12 فروردين را درچارچوب چند سازمان چپ، محدود كنيم ؟

. بعد از بحث ها وگفتگوهاي زياد قرار براين شد كه 1)- هريك از جريانات سياسي عضو كميته 12 فروردين، پيشنهادها و طرح هاي خود را به صورت مكتوب بنويسند وسپس دراختيار حاضرين قرار دهند؛ 2)- اعلاميه تشكيل كميته 12 فروردين از احزاب و سازمان ها و نهادهاي دمكراتيك جمهوريخواه نوشته و سپس ظرف چند روز بعد از تصحيح توسط اعضاي كميته انتشار بيروني يابد.

جلسه دوم پالتاكي در اينجا به پايان رسيد.

فعاليت ها دربين جلسه دوم و سوم اينترنتي توسط جمعيت

مسئولين و نمايندگان جمعيت، از جلسه دوم يعني از مجموعه بحث هاي انجام شده، چندان راضي نبودند و بسيار نگران چگونگي برگزاري آكسيون شده بودند. درضمن اعلاميه تشكيل كميته در تاريخ 11 مارس 2005 تهيه شده و قرار گرديد بعداز تصحيحات اعضاي كميته، انتشار بيروني يابد. همين موارد فوق باعث گرديد كه در تاريخ 12 مارس نمايندگان جمعيت، نامه اي كوتاه به آقاي شهرام قنبري نوشته وسپس آنرا به ديگر اعضاي كميته ايميل كردند. البته آقاي قنبري نيز اين نامه كوتاه را مجددا" از طريق ايميل براي ديگران فرستادند. دراينجا ما متن نامه را انتشارعلني مي دهيم تا خوانندگان و دوستان به نگراني هاي ما هرچه بهتر آشنا شوند.
-- " سلام عزيز، اميدواريم خسته نباشيد. درمورد جلسه اينترنتي ديشب در پالتاك، لازم مي دانيم چند نكته را به عرض شما برسانيم:

1) - ما جلسه ديشب را در چارچوب فعاليت مشترك همه نحله هاي جمهوريخواه ارزيابي نمي كنيم و بيشتر حركت مشترك چند سازمان چپ براي يك حركت اعتراضي در بروكسل مي بينيم. البته اصلا" به اين نوع حركات معترض نيستيم واميدواريم كه موفق شود.
2)- شهرام جان، لطفا" اطلاعيه كميته را كه ما هم امضاء زديم را تا پنج شنبه (17مارس ) انتشار ندهيد. چون ما اگر به توافق عمومي درجلسه نرسيم از آوردن امضا دراين حركت متاسفانه پرهيز خواهيم كرد.
3)- اگرموافق با بند دوم نيستيد، اشكالي ندارد. شما كارخودتان را بكنيد ولي امضاي جمعيت را از اطلاعيه حذف كنيد. ما درجلسه پنج شنبه بعد از توافق سرقطعنامه به شما نظر نهايي خودمان را ابراز خواهيم كرد.

بااحترام علي صمد ومسعود همتي
- اي ميل نامه كوتاه فوق در آرشيو جمعيت موجود است. درضمن اي –ميل آقاي شهرام قنبري كه متن نامه ما را مجددا" به اعضاي كميته فرستاه اند نيز در آرشيو جمعيت موجود است.

. نگراني نمايندگان جمعيت تنها مختص به نامه فوق نشد بلكه در تاريخ 13 مارس با آقاي شهرام قنبري تماس تلفني گرفتيم و پيرامون نامه كوتاه خود با ايشان بيش از يكساعت صحبت كرديم و گفتيم نسبت به بحث هاي انجام شده نگران هستيم و آنرا درچارچوب مباني جمهوريخواهي نمي بينيم وگفتيم در روز آينده قرار است جلسه اي وسيع با اعضا وهواداران جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران –بلژيك، برگزار كنيم ودرخصوص مسائل پيش آمده و برخوردهايي كه درجلسه كميته بوجود آمده به بحث و تصميم گيري بپردازيم. براي ما جمعيتي ها عدم حضور مليون درجلسه چندان خوشايند نيست و بحث هاي انجام گرفته، درچارچوب قطعنامه اي نيست كه مي خواهد در جهت جبهه وسيع همه طيف هاي جمهوريخواه عمل كند.آقاي شهرام قنبري نظرات خودشان را ابراز كردند و متذكر شدند كه ما اشتباه مي كنيم و اصلا اينجوري نبايد فكر كنيم. ما از ايشان خواستيم كه نامه اي را خطاب به جلسه جمعيت بنويسند و بدين طريق نظرات خود را كتبي توضيح دهند وايشان هم قبول كردند و نامه اي خطاب به نشست جمعيت فرستادند كه ما دراينجا نامه ايشان را انتشار علني مي دهيم.

-- " به دنبال گفتگو با دوست عزيزعلي صمد "
به نشست جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران – بلژيك
براي آگاهي دوستان گرامي جمعيت دفاع از ...
به دنبال نشست پاريس و ديدار حضوري با نمايندگان سازمان ها و در پي گفتگوهاي ضروري در گروه كار 12 فروردين و شوراي هماهنگي جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به آگاهي مي رسانيم كه مطابق پيشنهاد شورا ( درصورت توافق سازمان واحزاب )، كميته اي بنام جمهوريخواهان تشكيل خواهد شد مركب از نمايندگان همه سازمان ها واحزاب جمهوريخواه كه تمايل خود را به مشاركت يا حمايت از كارزارهاي 12 فروردين ابراز داشته اند واز اين پس همين كميته سازماندهي يك كارزار را پيش خواهد برد. به دنبال تشكيل اين نهاد سازمان ها واحزاب ياد شده شركت خود را در اين نهاد و يا حمايت خود را از آن اعلام خواهند كرد. همه تصميم گيري ها در درون اين كميته كه ما نيز يكي از اعضاي آن هستيم گرفته خواهد شد.
ما خواهيم كوشيد كه براي رفع مشكل جمع هاي كه هنوز شكل سازماني و امكان نمايندگي ندارند از طريق حمايت و امضاي فردي اقدام كنيم براي نمونه بخشي از مليون كه كاملا" مايل به شركت دراين كارزارها هستند و حمايت خود را ابراز كرده اند با چنين مشكلي روبرو مي باشند.
ما اميدواريم بويژه با ياري شما دوستان و همراهان مقيم بروكسل كه نقش بسيار مهمي در سازماندهي كارزار 12 فرودرين در آنجا داريد اين اكسيون را به گسترده ترين و با كيفيتي چشمگير برگزار كنيم.
با صميمانه ترين درودها و بهترين آرزوها از جانب گروه پيگيري 12 فروردين شهرام قنبري ".


* متن ايميل آقاي شهرام قنبري در آرشيو جمعيت موجود است.
. آقاي شهرام قنبري سعي نمودند كه جلسه فوق العاده اي را در روز سه شنبه 15 مارس با اعضاي كميته برگزاركنند ولي به وقت اعضاي كميته نخورد وقرار شد در روز 5 شنبه 17مارس جلسه برگزارشود.
-- درضمن نمايندگان جمعيت در حين داشتن نگراني هاي واقعي جلساتي را بااعضاء و مسئولين خود برگزاركردند و سعي كردند درعرصه قطعنامه به شكلي فعال مشاركت كنند و پيشنهادها وتصحيحات خود را از طريق يك نوشته آماده كنند و دراختياراعضاي كميته قرار دهند. حساسيت موضوع براي ما چنان اهميت داشت كه سعي كرديم پيشنهادات را با يك نامه به اعضاي كميته همراه كنيم. اين نامه و پيشنهادات در تاريخ 15 مارس تهيه و براي تمام اعضاي كميته فرستاده شد. براي آشنايي هرچه بيشتر با مواضع جمعيت، ما نامه وپيشنهادات خود را انتشار مي دهيم:
" دوستان عزيز ومحترم،

با سلام وخسته نباشيد و آرزوي اينكه همواره سلامت و شاد درزندگي باشيد!
پيرامون قطعنامه پيشنهادي كه توسط آقاي شيدان وثيق براي جلسه پالتاكي ارائه شده بود، ما بعد از جلسه پالتاكي گزارش جلسه را به اعضاي جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك منتقل كرديم و در ادامه، جلساتي را با اعضا و مسئولين جمعيت دراين چند روزه گذشته برگزار كرديم. حساسيت وعلاقمندي اعضاي جمعيت در جهت چگونگي پيشبرد هرجه بهتر اكسيون مشترك، جوعمومي جلسات ما را تشكيل مي داد. ما بعد از بحث و گفتگوهايي زياد، موفق شديم يكسري پيشنهادات را درچارچوب طرح پيشنهادي آقاي شيدان وثيق تهيه و تنظيم كنيم. لازم به تاكيد است كه ما براي سهولت كار و وقت اندكي كه براي ما تا اكسيون 12 فروردين باقي مانده سعي نموديم از چارچوب خواسته هاي حداقل مشترك فراتر نرويم. زيرا چنانچه مي دانيم اكسيون 12 فروردين يك حركت اعتراضي است و قرار نيست كه دراين روز پلا تفرم مشترك همكاري ميان احزاب و سازمان ها و نهادهاي جمهوريخواه نوشته شود. ما با اين نگرش فوق و نيز تجربه 13 ساله فعاليت درچارچوب منشور جمعيت براين ارزيابي هستيم كه در لحظه كنوني ما جمهوريخواهان مي بايست براساس حداقل ها حركت كنيم و قطعنامه اي را براي روز12 فروردين بنويسيم كه هرجمهوريخواه دمكرات وسكولاري بتواند خود را حول شعار مركزي " جمهوري اسلامي ، نه و جمهوري ايران، آري " ببيند و با شور وعلاقمندي در برنامه سازماندهي شده 12 فروردين شركت فعال و موثرنمايد! تنها در چنين صورتي است كه مي توان حركتي قوي، موثر وموفق در بروكسل برگزار كرد. ارائه سيمايي مشترك، دمكراتيك، سكولار وجمهوريخواه در اكسيون بروكسل در 12 فروردين مي تواند در دو عرصه تاثيرگذار باشد: - درعرصه بين المللي: در بروكسل 1500 نهاد جهاني، دفترنمايندگي دارند. با كار موثر و با برنامه مي توان حداقل بخش مهمي از آنها ازجمله پارلمان و شوراي اروپا را با فعاليت مشترك جمهوريخواهان دمكرات و سكولار آشنا كرد و بدين طريق خواهيم توانست مهمترين و بزرگترين جريان اپوزيسيون را به صورت يك مجموعه مطرح كنيم.
- درعرصه داخلي: داشتن قطعنامه اي دموكراتيك و مشترك از جمهوريخواهان و نيز ارائه سيمايي دمكرات و سكولار از خود مي تواند به روند همكاري، همگرايي و نزديكي ميان نحله هاي مختلف جمهوريخواه درخارج از كشور و نيز رابطه ميان داخل وخارج از كشور و در خود داخل كشور را نيز تقويت كند. شما دوستان عزيز به خوبي به حساسيت اين موضوع درشرايط كنوني آگاه هستيد. لذا حركت مشترك ما بعد از سال ها مي تواند مجددا" اميدها را در داخل وخارج از كشور زنده و باز سازي كند. همه ما مي دانيم كه جنبش جمهوريخواهي به چنين اشتراكات و همگرايي هايي نياز دارد. حركت مشترك ما در چارچوب حداقل ها شايد بتواند تا حدودي به تفرقه تاريخي و گاه مصنوعي ميان نحله هاي مختلف جمهوريخواه، بيانجامد. ما تمام تلاش مان را دراين سال ها دراين عرصه هاي گفته شده متمركز كرده ايم. اميدواريم توانسته باشيم به صورت روشن و صميمانه حرف ها و نگراني هاي خودمان را با شما در جريان گذاشته باشيم .

نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك 15 مارس 2005-08-04 مسعود همتي - علي صمد


دراينجا عين پيشنهادهاي جمعيت درخصوص قطعنامه را مي آوريم:

"جمهوري اسلامي، نه جمهوري ايران،آري‌"

مردم آزاده ايران وجهان ،
ما امروز دراينجا در بروكسل در سالروز تأسيس جمهوري اسلامي ايران در 12 فروردين سال 1358 كه آغازگر حكومت مذهبي فقها است، گرد آمده ايم تا به جهانيان اعلام داريم كه رژيم جمهوري اسلامي آزادي هاي فردي واجتماعي مردم ما را دراين 26 سال سلب كرده، دگرانديشان را سركوب وحقوق بشر را بطور گسترده نقض نموده وحقوق شهروندي همه آحاد ملت را پايمال مي نمايد. جمهوري اسلامي جامعه ما را به بحران هاي عميق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سوق داده و وضعيت فلاكت باري را براي مردم كشور ما فراهم آورده است.
تجربه 8 سال دوره اصلاحات نشان داد كه جمهوري اسلامي اصلاح پذيرنيست وامكان تحول بنيادين در ساختار سياسي رژيم واستقرار دمكراسي و تأمين آزادي هاي فردي واجتماعي درچارچوب اين نظام وجود ندارد. ما جمهوري خواهان شركت كننده دراين گردهمائي، پشتيباني خود را از مبارزه مردم ايران براي تغيير نظام واستقرار دمكراسي اعلام مي داريم.
ما مي خواهيم روز 12 فروردين را به روز " نه به جمهوري اسلامي " و" آري به جمهوري سكولار ودمكراتيك" تبديل كنيم. ما با صداي بلند اعلا م مي داريم كه " جمهوري اسلامي، نه"،" جمهوري سكولار و دمكراتيك، آري" !
خواسته هاي ما:

1- ما خواهان استقرار يك جمهوري واقعي درايران براساس دموكراسي، جدايي دين از دولت، انتخابات آزاد و همگاني، تفكيك قواي سه گانه، تأمين آزادي هاي فردي واجتماعي بر پايه اصول مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي پيوست آن هستيم. ما با هرشكل حكومت ديني، ايدئولوژيكي، ولائي و موروثي مخالفيم.

2- ما در نفي هرگونه تبعيض جنسيتي و در دفاع از آزادي زنان، هوادار جمهوري اي هستيم كه درآن زنان و مردان درهمه عرصه هاي حيات زندگي اجتماعي و اقتصادي، از جمله درامورسياسي، اجرايي و قانون گذاري، از حقوق و فرصت هاي برابر با مردان برخوردار باشند.

3- ما درمخالفت با هرگونه تبعيض و ستم نسبت به شهروندان ايراني كه در مناطق مختلف كشور ما ساكن هستند، خواهان استقرار جمهوري اي هستيم كه مردم اين مناطق بتوانند از برابري حقوقي در همه ي عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي ... برخوردار باشند. ما خواهان آن هستيم كه به مطالبات مردم اين مناطق به شيوه اي دموكراتيك و مسالمت آميز پاسخ داده شود.

4- ما خواستار جمهوري اي هستيم كه درآن، توسعه ي پايدار اقتصادي در خدمت عدالت اجتماعي، اشتغال مناسب براي همه، ارتقاء سطح زندگي و معاش مردم و به طور كلي رشد و شكوفايي انسان درهمه ي ابعاد معنوي و مادي قرار گيرد.

5- ما طرفدار جمهوري اي هستيم كه اداره كشور به صورت غيرمتمركز صورت گيرد. با توسعه ي دموكراسي محلي و تمركز زدائي، تصميم گيري هاي مربوط به اداره ي امور محلي و منطقه اي به نهادهاي منتخب مردم همان محل و منطقه واگذار شود.

6- ما براين باوريم كه سرنوشت ايران را خود مردم ايران تعيين مي كند. ما با پيروي از اصل استقلال ملي و حاكميت مردم، با هرگونه دخالت نظامي قدرت هاي خارجي درايران مخالفيم، اما از اعمال فشارهاي سياسي و ديپلماتيك به جمهوري اسلامي به خاطر نقض خشن حقوق بشر در ايران، حمايت مي كنيم.

7- ما به عنوان مجموعه اي از جمهوريخواهان دمكرات و لائيك از مبارزات انديشمندان، فعالين سياسي، فرهنگي واجتماعي درايران حمايت مي كنيم و مي كوشيم كه صداي آنها را به گوش جهانيان برسانيم ".

جلسه سوم پالتاكي دراينترنت در تاريخ 17 مارس :

دراين جلسه جريانات سياسي زير شركت داشتند:
1- سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر) - آقاي بيژن سعيد پور
2- سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران ( كومله ) – آقاي محمد مصري
3- شوراي موقت سوسياليست هاي ايران – آقاي شيدان وثيق
4- سازمان فدائيان خلق ايران ( اكثريت ) – آقاي علي مختاري
5- سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران – آقاي پرويز نويدي
6- اتحاد جمهوريخواهان ايران – خانم فرزانه عظيمي
7- جمهوريخواهان دمكرات و لائيك – آقاي شهرام قنبري
8- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك – آقايان مسعود همتي وعلي صمد

-- حاضرين در جلسه تمام پيشنهادات و تصحيحات جمعيت را كه روي قطعنامه پيشنهادي آقاي شيدان وثيق انجام گرفته بود را دريافت كرده بودند و قرار بود كه جلسه به بحث دراين خصوص بپردازد. اما انتشاراعلاميه اي از طرف جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در تاريخ 16 مارس باعث ايجاد يكسري مشكلات در جلسه سوم اينترنتي درپالتاك شد( علاقمندان مي توانند اين اعلاميه را در سايت صداي ما ملاحظه كنند). درآن اعلاميه به اكسيون هاي سازماندهي شده توسط جمهوريخواهان دمكرات و لائيك اشاره شده بود. و نيز اعلام شده بود كه تظاهرات سراسري جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در بروكسل برگزار خواهد شد. بيشترين وقت جلسه به اين موضوع پرداخته شد. ما دراينجا به نظراتي كه در خصوص اعلاميه انتشار يافته در جلسه ابراز شد، مي پردازيم. عده اي از شركت كنندگان پيرامون اعلاميه مذكور، توضيحات و ارزيابي هاي زير را ارائه دادند. ما در اين بخش فقط نظرات ابراز شده توسط دوستان حاضر در جلسه را كه اكثر مواقع داراي مواضع مشترك درخصوص موضوع مربوطه بوده است را براي آگاهي خوانندگان مي آوريم:

1- در واقع با انتشار اين اعلاميه ديگر فعاليت مشترك ميان ما منتفي محسوب مي شود؛
2- با ديدن اعلاميه مذكور ما شوكه شديم و اين احساس در ما بوجود آمد كه جمهوريخواهان دمكرات و لائيك ما را دور زده اند و اين برخورد اصلا" توجيه پذير نيست؛
3- اگر چنين اعلاميه اي از طرف يكي از احزاب و سازمان هاي عضو كميته داده مي شد، حتما" يقه آن جريان را مي گرفتند و برخوردهاي تندي با او مي كرديد؛
4- ما در برابر كارانجام شده قرار گرفته ايم؛
5- با اين اعلاميه بهتراست كه جمهوريخواهان دمكرات و لائيك برنامه اكسيون 12 فروردين را سازماندهي كنند و ما احزاب و سازمان ها از آن اكسيون حمايت كنيم؛
6- عده اي در جمهوريخواهان دمكرات و لائيك با كار مشترك با احزاب و سازمان ها مخالف هستند وآنها با اين برخوردي كه انجام گرفت، در واقع پرنسيب هاي كار مشترك را رعايت نكردند؛
7- اين نوع برخورد، در واقع كودتا برعليه سه نماينده جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در كميته 12 فروردين بوده است.
8- ...

-- عده اي ديگر از حاضرين در جلسه و از جمله نمايندگان جمعيت براين اعتقاد بودند:
1- نبايد زياد مسئله اعلاميه را بزرگ كرد و بهتراست به دنبال راه حل باشيم؛
2- ما مخالفتي با انتشار اعلاميه 16 مارس جمهوريخواهان دمكرات و لائيك نداريم؛
3- هر جرياني آزاد است هر بيانيه اي يا فعاليتي را كه لازم مي داند د ر چارچوب مصوباتش انتشار دهد؛
4- اما اين توضيح را هم اضافه كنيم كه مناسب بود دوستان جمهوريخواهان دمكرات ولائيك دراعلاميه خودشان، اعلام برگزاري تظاهرات مركزي در اول آوريل در بروكسل را كمي ديرتراعلام مي كردند و منتظر مي شدند تا ببينند كه جلسه امشب سرانجامش به كجا مي كشد و سپس اقدام مي كردند.
-- آقاي شهرام قنبري از جمهوريخواهان دمكرات و لائيك توضيحات زير را در خصوص اعلاميه و برخوردها وانتقادات حاضرين در جلسه ابراز كردند:
1- وضع دشواري پيش آمده و من براي رفع سوء تفاهم توضيحات خود را ارائه مي دهم. در رابطه با چگونگي چاپ اين اطلاعيه چند نكته را متذكر مي شوم؛
2- اكسيون 12 فروردين به مسئله اصلي ما تبديل شده است. ما بعد از ماه ها بحث و گفتگو در ميان خود به اين باور رسيديم كه بايد كار مشترك با مجموعه طيف هاي جمهوريخواهان انجام داد و به اين خاطر تقاضاي مشاركت با حمهوريخواهان در اكسيون 12 فروردين كرديم. من از فضايي كه در درون جمهوريخواهان دمكرات و لائيك وجود دارد، خبردارم. اين ارزيابي را دارم كه از اين فكر همكاري، عدول نشده است؛
3- از 19 فوريه فشارها نسبت به ما افزايش يافته است. اين باعث ايجاد مشكلاتي براي ما جمهوريخواهان دمكرات و لائيك شده است. وضعيت دشواري در گروه كار 12 فروردين جمهوريخواهان دمكرات و لائيك بوجود آمده است. ما سعي كرديم به دوستان مان دشواري هاي كار مشترك را توضيح دهيم. گزارش جلسه پاريس انتشار يافت و قرار بود اعلاميه تشكيل كميته هم بصورت هم زمان انتشار يابد اما به دو دليل اين كار صورت نگرفت. الف )- نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك، مشكلاتي برايشان بوجود آمد و به ما اعلام كردند. اين دست مرا براي انتشار اعلاميه تشكيل كميته گرفت؛
ب )- دوستان ديگري نيز يكسري تصحيحات دراطلاعيه بوجود آوردند كه اگر مشكل دوستان ما در بلژيك پيش نمي آمد ما آن تصحيحات دوستان ديگر را وارد نمي كرديم. دوشنبه هفته قبل ما در جلسه گروه 12 فروردين جمهوريخواهان دمكرات و لائيك بوديم وآنها مشكلات لجستيكي در خصوص اتوبوس وغيره را طرح كردند.
در گروه داشت همه چيز منفجر مي شد. آنها مي گفتند كه بايد دنبال آلترناتيوهاي ديگري رفت. ما تأكيد داشتيم كه برنامه حتما" بايد در بروكسل برگزار شود. بچه هاي ما با برنامه بروكسل كه قراراست ميان سازمان ها و احزاب و نهادهاي جمهوريخواه باشد، موافقت دارند و علاوه بر اين ما جمهوريخواهان دمكرات و لائيك تصميم داريم در شهرهاي مختلف كشورهاي ديگر بصورت مستقل اكسيون ها و ابتكارهاي گوناگوني را سازماندهي كنيم. در واقع دوستان ما در برلين متني را كه شما ديديد و نسبت به انتشار آن انتقاد ميكنيد را انتشار داده اند و ما هم با آنها موافقت كرديم. اين موضوع مربوط به واحدهاي محلي است. در متني كه من در اختيار دارم و دوستان براي من فرستادند در واقع بالا و پايين آن، امضا ندارد. آنها گفتند كه انتشار اين متن منافاتي با كار اكسيون 12 فروردين در بروكسل ندارد، بلكه حتي مي تواند كمك هم كند. چون متن به سايت رفته واينكه مي خواستند فرم داشته باشد پاي آن امضاء گذاشته اند.
. توضيحات آقاي شهرام قنبري نتوانست حاضرين در جلسه را قانع كند. مجددا" بحث ها وانتقادها از زواياي مختلف نسبت به انتشار اعلاميه جمهوريخواهان دمكرات ولائيك ابراز شد. بعداز اين گفتگوها نتيجه زير پيشنهاد و سپس به تصويب جمع رسيد.
-- جمهوريخواهان دمكرات ولائيك با دادن اعلاميه اي توضيحي در سايت هاي اينترنتي به تصحيح مشكل بوجود آمده مبادرت كنند.
. بعد از اين تصميم گيري حاضرين به پيشنهاداتي كه در رابطه با قطعنامه آقاي شيدان وثيق به جمع ارائه شده بود، پرداختند:

-- دراين قسمت از بحث، نمايندگان جمعيت به توضيح اي- ميلي كه براي اعضاي كميته در تاريخ 11 مارس و 15 مارس فرستاده بودند پرداختند. آنها متذكر شدند كه براي جمعيت موضوع قطعنامه بسيار اهميت دارد و با برخوردهايي كه در جلسات ما صورت مي گيرد، گويا قراراست سازماندهي اكسيون مشترك 12 فروردين تنها در چارچوب چند سازمان چپ باقي بماند. ما در چنين شرايطي چنانكه پيشتر گفتيم جزء نيروهاي سازمان دهنده نمي توانيم باشيم. ما طرفدار كار مشترك با همه نحله هاي جمهوريخواه هستيم و شما توجه داريد كه جريانات ملي گرا در ميان ما حضور ندارند. حتي اگر به گفته بعضي از دوستان حاضر در جلسه كه مليون ايراني درخارج از كشور سازمان خود را در حال حاضرندارند، باورداشته باشيم. اما باز اين باعث نمي شود كه ما به آنها كم توجهي يا بي توجهي كنيم. ما دراين عرصه يعني در خصوص قطعنامه مي بايست متني را تهيه كنيم كه حتي اگر جمهوريخواهي در جمع ما به هر دليلي حضور نداشت. ما با قطعنامه مشترك خودمان كه براساس مباني دمكراسي و جمهوريت نوشته خواهد شد، اين احساس نزديكي را درآنها بوجود بياوريم كه با علاقمندي دراكسيون 12 فروردين شركت كنند. در واقع سياست اصلي ما بايد جلب همه جمهوريخواهان باشد. تنها در چنين صورتي ما خواهيم توانست در پيشبرد اكسيون 12 فروردين موفق شويم. جمعيت ما با چنين نگرشي به قضيه حركت وفعاليت مي كند.
-- حاضرين در جلسه از زواياي متفاوت به اين موضوع تأكيد داشتند كه ضرورت دارد اعلاميه تشكيل كميته هرچه زودتر انتشار يابد. الان بسيار ديرشده است. ما مي توانيم كارها را پيش ببريم اگر چنانچه جرياني موافق نبود، مي تواند در پروسه كار از كميته كنار بكشد. عدم انتشار اطلاعيه تشكيل كميته مي تواند مشكلاتي را در پيشرفت كارها ايجاد كند و كارزار اكسيون 12 فروردين را تضعيف نمايد.
-- نمايندگان جمعيت با توجه به اينكه به سوالاتشان پاسخ داده نشده بود، اما براي اينكه كارها نخوابد و بقولي حركت تضعيف نشود با انتشار تشكيل كميته موافقت كرد اما در عين حال اين تأكيد ات را مجددا" مطرح كرد:
1)- اگر سر قطعنامه توافق صورت نگيرد واگر در نوشتن قطعنامه به طيف وسيع جمهوريخواهان دمكرات اپوزيسيون كه شعار مركزي ما را قبول دارند، توجه صورت نگيرد، متأسفانه بايد اين را رك و راست به شما دوستان بگوييم جمعيت از ادامه همكاري با كميته 12 فروردين كنار خواهد كشيد.
2)- اين موضع جمعيت را ما از نشست پاريس به شما دوستان اعلام كرديم ودرهرجلسه ودر نوشته هايمان هم مدام داريم تكرار مي كنيم. در واقع آن دوستاني كه با فعاليت هاي جمعيت دراين 13 سال گذشته آشنا هستند حتما" مي دانند كه ما همواره در چارچوب همكاري ها ي مشترك با همه طيف هاي جمهوريخواهان دمكرات عمل كرده ايم و اصلا" نمي توانيم از اين سياست درست، دست برداريم.
. دراين بخش، بحث ها حول پيشنهادهايي كه ارائه شده بود، متمركز شد. لازم به تذكراست كه علاوه بر طرح اوليه آقاي شيدان وثيق، تنها آقاي محمد مصري از سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران( كومله ) و نمايندگان جمعيت دفاع ازجبهه جمهوري ودمكراسي در ايران – بلژيك، طرح هاي كتبي به اعضاي كميته ارائه داده بودند وبحث ها بيشتر حول پيشنهادهاي داده شده از طرف نمايندگان جمعيت، متمركز شد. در اينجا ما براي آگاهي خوانندگان، ضروري مي دانيم متن ييشنهادي آقاي مصري در خصوص قطعنامه را انتشار دهيم؛

---قطعنامه جدید پیشنهادی کومه له

مردم آزاده ی ایران و جهان

- با توجه به کارنامه سیاه 26 ساله ی جمهوری اسلامی ایران در همه ی عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی... سلب آزادی های فردی و اجتماعی، کشتار مخالفان و دگراندیشان، سرکوب خونین مبارزات خلقهای ایران وگسترش تبعیضات جنسی، ملی ومذهبی، نقض حقوق بشر وگسترش فقر و بیعدالتی و تخریب اقتصادی و تشدید عقب ماندگی کشور ....

- با توجه به امکان ناپذیری اصلاح و تحول رژیم به سوی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رشد و ترقی... در چهارچوب نظام موجود و در نتیجه ضرورت یک دگرکونی بنیادین که تنها با تغییر نظام و از جمله قانون اساسی آن و به اتکاء جنبش اجتماعی و مبارزات متنوع خود مردم میسر است...

ما احزاب، سازمانها، گروهها و افراد جمهوری خواه شرکت کننده درتطاهرات«نه به جمهوری اسلامی و آری به حمهوری»، گرد آمده ایم تا با اتکا به مبارزات توده های میلیونی مردم، کارگران و زحمتکشان ، و زنان ملیتهای ساکن ایران برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه باورها و خواسته های زیر اعلام داریم:

1- ما با هرشکلی ازاشکال حکومت دینی، ایدئولوژیکی، نیابتی، ولایتی، موروثی، سلطنتی ومشروطه پادشاهی مخالف بوده و خواهان جدایی دین از دولت و استقرار یک جمهوری واقعی غیرمتمرکز در ایران میباشیم که بر اساس اصول دموکراسی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی از جمله منع اعدام وشکنجه ، انتخابات آزاد و همگانی اداره شود.

2ـ ما خواهان استقراریک جمهوری هستیم که آزادیهای فردی واجتماعی، آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، احزاب وتشکلهای سیاسی و صنفی را بدون هیچ قید و شرطی تامین نماید.

3- ما خواهان لغو تمامی قوانین و مقررات متضمن نابرابری حقوق زن و مرد و تضمین برابری کامل حقوق آنان در همه ی عرصه های حیات زندگی اجتماعی و اقتصادی، از جمله در امور سیاسی، اجرایی و قانون گزاری میباشیم.

4- ما در مخالفت با هر گونه تبعیض و ستم ملی نسبت به ملیتهای ساکن ایران، خواهان برسمیت شناختن حقوق آنان وبرخورداری آنان از حقوق و امکانات برابر در همه ی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادي هستیم.
5- ما خواستار جمهوری ای هستیم که در آن، توسعه ی پایدار اقتصادی در خدمت عدالت اجتماعی، اشتغال مناسب برای همه، ارتقأ سطح زندگی و معاش مردم و به طور کلی رشد و شکوفایی انسان درهمه ی ابعاد معنوی و مادی قرار گیرد.

6- ما بر این باوریم که رهایی مردم ایران ازاختاپوس حکومت جمهوری اسلامي باید بدست خود آنان انجام پذیرد، لذا ما مخالف دخالت خارجی از طرف هر دولتی میباشیم.

اين متن كامل پيشنهادات آقاي محمد مصري به اعضاي حاضر در جلسه مي باشد. در اين جا به ادامه گزارش مي پردازيم:
-- بحث از تيتر قطعنامه آغاز گشت. تيتري كه نمايندگان جمعيت ارائه داده بودند، چنين بود: " جمهوري اسلامي، نه! جمهوري ايران،"آري "!
نمايندگان جمعيت نظرشان اين بود كه: 1)- اين تيتر مناسب ومشخصي براي يك قطعنامه است و هر كسي كه اعلاميه را در درجه اول مي بيند سريع متوجه مي شود كه اعلاميه مربوط به ايران و يا ايرانيان است. بويژه هنگامي كه به زبان هاي خارجي ترجمه مي شود؛ 2)- اين تيتر و شعار مركزي اكسيون 12 فروردين است و قراراست فعالين سياسي با قبول اين شعار به كميته بپيوندند و بايد با توجه به آن و نيز با اعتقاد به مباني مشترك جمهوريخواهي به سازماندهي اكسيون پرداخت.
-- عده اي از دوستان حاضر در جلسه نظرشان اين بود كه بهتر است شعار " جمهوري اسلامي، نه جمهوري آري شعار مركزي باشد و آوردن نام ايران در كنار جمهوري در واقع نوعي از سيستم جمهوري را تدا عي مي كند. لذا فقط بايد ازجمهوري در تيتر استفاده شود. در ضمن جمهوري اسلامي پديده اي مشخص است و كلا" آوردن ايران در كنار جمهوري، بيشتر آوردن آدرس است. در مضمون اعلاميه ما مي توانيم حرف هايمان را بزنيم و درآنجاست كه همه چيز مشخص خواهد شد. اغلب دوستان با آوردن نام " ايران " در تيتر توافق نداشتند. علاوه بر موضوع فوق عده ديگري از دوستان مطرح كردند كه با طرح آقاي شيدان وثيق بيشتر توافق دارند. مجددا" حاضرين در جلسه از حذف بند مربوط به حقوق بشر، حذف بند مربوط به تفكيك سه قوه، برداشتن كلمه واقعي از كنار جمهوري، طرح مسئله مليت ها، نامشخص بودن يا مبهم بودن عدم تمركز قدرت و تأكيد نادقيق يا كم به موضوع خلق ها را مطرح كردند. و نيزاينكه متعقد بودند كه اصلا" نبايد به موضوع تجربه 8 ساله اصلاحات پرداخته شود ودر ضمن با آوردن واژه سكولاريسم مخالفت كردند و گفتند كه بهتر است از واژه لائيك استفاده شود.

-- آقاي شيدان وثيق نماينده شوراي موقت سوسياليست هاي ايران در خصوص قطعنامه متذكر شدند:
1- اگر مي خواهيم حركتي تاثير گذار داشته باشيم حتما" مي بايست قطعنامه اي مشترك تنظيم كرد؛
2- برگزاري اين اكسيون جنبه سمبوليك دارد. ديگران پروژه خودشان را رو كرده اند. پس دراين شرايط ما بايد يك مقدار روشن تر و با دقت هر چه بيشتر برخورد كنيم؛
3- ما بايد فقط براساس اشتراكات عمل كنيم؛
4- با متني كه نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك نوشته اند موافق هستم و به نظرم متني خوب است؛
5- بهتراست كه به جاي " سكوريسم " در متن پيشنهادي جمعيت از واژه " لائيك " استفاده كنيم؛
6- درخصوص 8 سال تجربه اصلاح طلبان حكومتي به نظرم آوردنش ضروري است، زيرا مردم وعده اي به اين اصلاح طلبان باور كردند وامروز مردم با تجربه 8 ساله شان ديدند كه ديگر دراين چارچوب يا ساختار جمهوري اسلامي امكان ايجاد تحولات بنيادي و ساختاري وجود ندارد، آوردن اين موضوع درمتن بسيار با اهميت است.

نمايندگان جمعيت موارد زير را درخصوص صحبت هاي انجام گرفته ابرازكردند:

1- با آوردن واژه " لائيك" به جاي " سكولار" موافق هستيم؛
2- باز تأكيد مي كنيم كه قرار نيست كه ما دراينجا سندي را براي ائتلاف ميان احزاب و نهادهاي جمهوريخواه بنويسيم، بلكه فقط مي خواهيم يك اكسيون مشترك برگزار كنيم. پس با اين حساب ما خود بر سر مباني دمكراسي و جمهوريت كه مبناي مشترك همه جمهوريخواهان دمكرات است، فعاليت مي كنيم. از اين نظرنمي بايست موردي ديگر را درقطعنامه وارد كنيم .
3- ماهمواره دراين حركت بايد به دنبال فرمول بندهايي باشيم كه همه جمهوريخواهان، بتوانند خودشان را در آن چارچوب تعريف و درجهت اقدام مشترك حركت كنند.
4- توجه به 8 سال اصلاحات در واقع توجه به يك تجربه درايران است. اين تجربه درايران شكست خورده است پس تأكيد آن در قطعنامه مفيد است.
5- ما با حذف كنوانسيون جهاني حقوق بشراصلا" موافقت نداريم.
6- ما به شدت مخالف حمله نظامي وتحريم اقتصادي ايران، هستيم اما با فشار سياسي، ديپلماتيك وتحريم نظامي ايران قويا" موافق هستيم.
7- پيشنهاد بند هفتم از طرف ما از اين زاويه است كه ما جمهوريخواهان دمكرات خارج از كشورهمواره مي بايست ازتلاش و مبارزه نيروهاي داخل كشور برعليه استبداد، حمايت همه جانبه كنيم واين بند دراكسيون ما مي بايست وجود داشته باشد. اين نشانه همبستگي ما با داخل كشوراست .

-- حاضرين درجلسه از زواياي ديگر به موافقت يا مخالفت و تصحيح بعضي از بندها وفرمول بندي ها پرداختند وبحث ها بدين طريق ادامه يافت .

درآخر قرار براين شد كه كميسيوني از جرياناتي كه طرح كتبي داده اند تشكيل شود. همه با اين پيشنهاد موافقت كردند. اعضاي كميسيون شامل افراد زير ميباشد:

1- سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ( كومله) – آقاي محمد مصري
2- شوراي موقت سوسياليست هاي ايران- آقاي شيدان وثيق
3- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران – بلژيك –مسعودهمتي وعلي صمد
* 4- سازمان كارگران انقلابي ايران(راه كارگر) – آقاي بيژن سعيد پور

* آقاي بيژن سعيد پور ازسازمان راه گارگر پيشنهاد كتبي نداده بودند و هنوز براي ما روشن نيست كه چرا ايشان به عضويت كميسيون درآمدند. البته ما شخصا" مشكلي با حضور ايشان نداشتيم وحتي سوالي هم دراين مورد از جلسه نكرديم. براي ما مهم پيشرفت كار كميسيون بيش از هر چيزي اهميت داشت .

- اين جلسه پالتاكي نيز در اين بخش به پايان رسيد.

-جلسه پالتاكي در اينترنت به تاريخ 18 مارس ميان اعضاي كميسيون قطعنامه :

جرياناتي كه در جلسه كميسيون حضور يافتند عبارتند بودند از :
1- شوراي موقت سوسياليست هاي ايران – آقاي شيدان وثيق
2- سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر) – آقاي بيژن سعيد پور
3- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي درايران- بلژيك – مسعود همتي وعلي صمد

لازم به توضيح است نماينده سازمان زحمتكشان كردستان ايران (كومله) آقاي محمد مصري درجلسه غايب بود.

ابتدا قبل از شروع بحث، آقاي بيژن سعيد پوراز سازمان راه كارگر متذكرشدند كه سازمان ايشان ديگر درجلسه كميته براي اكسيون 12 فروردين شركت نخواهند داشت. ايشان دليل سازمان خود را از اين تصميم گيري چنين اعلام كردند كه به دليل چاپ اعلاميه 16 مارس جمهوريخواهان دمكرات ولائيك ( علاقمندان براي خواندن متن اين اعلاميه مي توانند به سايت صداي ما مراجعه كنند) ديگر ضرورتي نمي بينند كه درجلسه كميته حضورداشته باشند. درواقع ايشان به حركتي كه از طرف جمهوريخواهان دمكرات ولائيك انجام شده بود، انتقاد واعتراض داشتند. آقاي سعيدپوراضافه كردند كه بعدا" سازمان راه كارگر خودش به صورت سازماني از حركت اكسيون 12 فروردين اعلام پيشتباني خواهند كرد.
آقايان شيدان وثيق ونمايندگان جمعيت بعد از ابراز تاسف از اين موضوع، از نماينده راه كارگر خواستند كه چنانچه مايل باشند، مي توانند درجلسه كميسيون حضورداشته باشند. متأسفانه آقاي بيژن سعيدپور به دليل داشتن قرار ديگر نتوانستند درجلسه كميسيون قطعنامه بمانند.

نمايندگان جمعيت وشوراي موقت سوسياليست ها كاركميسيوني را شروع كردند. ما بعد از چند ساعت كاركميسيوني وبا درنظر گرفتن اختلافات، اشتراكات وحساسيت ها و روحيه اي كه دركميته حاكم بود، سعي كرديم به نظرات همه دركميته توجه نشان دهيم ومتني را با توجه به موارد فوق تهيه كنيم كه به يك عبارت مورد توافق همه جمهوريخواهاني كه درجلسه حضور داشتند و يا حتي آنهايي هم كه به دلايل گوناگون حضورنيافته بودند، قرارگيرد. ما دركميسيون درحين داشتن مخالفت با بعضي از فرمول هاي بندي ها قبول كرديم كه دربسياري از موارد كوتاه بياييم تا بلكه روند پيشرفت كار سريعتر و راحت ترپيش رود. براي آشنايي خوانندگان، ما متن تهيه شده توسط كميسيونه قطعنامه را انتشار علني مي دهيم:


بيانيه ي كميته برگزاري كارزار مشترك 12 فروردين
"جمهوري اسلامي! نه جمهوري! آري"

مردم آزاده ي ايران وجهان !
بيست وشش سال پيش، در فرداي انقلابي كه رژيم پادشاهي را درايران واژگون كرد، درشرايطي كه حكام تازه به قدرت رسيده امكان انتخاب آگاهانه ميان بديل هاي مختلف سياسي – اجتماعي درپي چالش دموكراتيك را از مردم سلب كرده بودند واكثريت ايرانيان از ماهيت رژيمي كه طبق دستورمذهبي به رفراندوم گذارده شده بود، شناخت روشني نداشتند، " جمهوري اسلامي " درايران مستقر ميشود. بدين سان، هفتاد سال پس از انقلاب مشروطه، دومين انقلاب ايران نيز عقيم ماند، منحرف ميشود واستبدادي ديگر، اين بار به نام دين، با قلع وقمع آرزوها واميدهاي برآمده از انقلاب، مسلط مي گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مردم مبارز ايران!
شما درحركت هاي خود جوش سال هاي گذشته ودراكثريت عظيم تان، درمبارزات، اعتراضات، اعتصابات و مقاومت هاي تان، در جريان عدم شركت درانتخابات دومين دوره ي شوراهاي شهر و هفتمين دوره ي مجلس وبدون ترديد درآينده نزديك درعدم شركت درانتخابات رياست جمهوري به جهانيان نشان داديد وخواهيد داد كه مردم ايران بيدارند و چنين رژيم مستبد وآزادي كشي را نمي خواهند.
ما جمهوريخواهان امضاء كننده ي اين بيانيه، پشتيباني خود را از مبارزات برحق شما اعلام مي داريم ودرتظاهرات 12 فروردين، صداي اعتراض شما مردم ايران را به گوش نمايندگان پارلمان اروپا، ديگر نهادهاي بين المللي وافكارعمومي جهان خواهيم رساند:
صداي دانشجويان، روشنفكران، روزنامه نگاران، فعالان سياسي، حقوق بشري وفرهنگي ... را براي آزادي و دموكراسي ؛
صداي زندانيان سايسي ايران را براي آزادي همه زندانيان سياسي وعقيدتي؛
صداي اعتراضات واعتصابات كارگري وكارمندي وتلاش آنها براي ايجاد تشكل هاي مستقل دركشور
...

ما جمهوريخواهان امضاء كننده ي اين بيانيه براين باوريم كه جمهوري اسلامي ايران اصلاح پذيرنيست. تجربه هشت سال دوره ي اصلاحات ثابت كرده است كه درچارچوب نظام موجود، امكان هيچ گونه تحول بنيادين براي استقرار دمكراسي و تأمين آزادي هاي فردي واجتماعي وجود ندارد. از اين رو ما اعلا مي كنيم كه با جنبش مردم ايران در راه برچيدن نظام جمهوري اسلامي ايران، برپايه ي باورها وخواسته هاي زير، گام برمي داريم:

1)- ماخواهان اسقرار يك جمهوري واقعي در ايران برپايه ي دموكراسي، جدايي دولت و دين، انتخابات آزاد و همگاني، عدم تمركز، تفكيك قواي سه گانه ورعايت اصول مندرج دراعلاميه ي جهاني حقوق بشروميثاق هاي بين المللي پيوست آن هستيم. ما با هرگونه حكومت ديني، ايدئولوژيكي، موروثي وپادشاهي مخالفيم.
2)- ما، درنفي هرگونه تبعيض جنسيتي ودر دفاع ازآزادي زنان، هوادار جمهوري اي هستيم كه در آن زنان ايراني درهمه ي عرصه هاي زندگي اجتماعي واقتصادي، از جمله درنهادهاي سياسي، اجرايي ، وقانون گزاري، از حقوق وفرصت هاي برابر با مردان برخوردار باشند.
3)- ما درمخالفت با هرگونه تبعيض وستم نسبت به اقوام ايراني كه درمناطق مختلف كشور ما ساكن هستند، خواهان استقرارجمهوري اي هستيم كه مردم اين مناطق بتوانند از برابري حقوقي درهمه ي عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي ... برخوردارباشند. ما خواهان آن هستيم كه به مطالبات مردم اين مناطق به شيوه اي دموكراتيك ومسالمت آميزپاسخ داده شود.
4)- ما خواستار جمهوري اي هستيم كه درآن، توسعه ي پايدار اقتصادي درخدمت عدالت اجتماعي، اشتغال مناسب براي همه، ارتقاء سطح زندگي عموم وبه طور كلي رشد وشكوفايي انسان درهمه ي ابعاد معنوي ومادي قرارگيرد.
5)- ما درمخالفت با ديوان سالاري استبدادي وتاريخي درايران، طرفدار جمهوري اي هستيم كه درآن اداره ي كشور به صورت غيرمتمركز با توسعه ي دمكراسي محلي صورت گيرد و تصميم گيرهاي مربوط به اداره ي امورمحلي ومنطقه اي به نهادهاي منتخب مردم همان محل ومنطقه واگذارشود.
6)- ما براين باوريم كه سرنوشت ايران را مردم ايران تعيين مي كند. پيرو اصل استقلال ملي وحاكميت مردم، ما با هرگونه دخالت نظامي قدرت هاي خارجي درايران مخالفيم.
7)- ما از اعمال فشارهاي سياسي وديپلماتيك به جمهوري اسلامي به خاطر نقض خشن حقوق بشر درايران، حمايت مي كنيم .

كميته برگزاري كارزار مشترك 12 فروردين
18 مارس 2005


از تاريخ 20 مارس متن كميسيون دراختيار همه اعضاي كميته قرارگرفت و ما تقاضاي جلسه فوق العاده به دليل كمبود وقت كرديم . كه جلسه به دليل پر بودن وقت دوستان عضوكميته در تاريخ پنج شنبه 24 مارس برگزار گرديد .

جلسه چهارم پالتاكي در اينترنت به تاريخ 24 مارس

دراين جلسه سازمان ها ونهادهاي زير شركت داشتند :

1- سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) – آقاي علي مختاري
2- شوراي موقت سوسياليست هاي ايران – آقاي شيدان وثيق
3- سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران – آقاي پرويز نويدي
4- سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران – (كوملة) – آقاي محمد مصري
5- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران – بلژيك – آقايان مسعود همتي –علي صمد
6- جمهوريخواهان دمكرات و لائيك – آقايان شهرام قنبري – رضا اكرمي
7- اتحاد جمهوريخواهان ايران – خانم فرزانه عظيمي
8- جبهه فدرال دمكرات آذربايجان – آقاي باقر مرتضوي

بعد از يكسري پيگيري ها و انتقادها درخصوص كارهاي انجام شده براي اكسيون 12 فروردين، شر كت كنندگان درجلسه، هركدام پيرامون طرح تهيه شده توسط كميسيون به اظهارنظرپرداختند. دراينجا ما نظرات دوستان را بصورت مشخص مي آوريم تا بلكه بدين طريق بشود به زاويه مخالفت يا موافقت اعضاي كميته راحت تر پي برد.
-- نماينده سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران (كومله) آقاي محمد مصري گفتند:
1- ما با ديدن قطعنامه تهيه شده توسط كميسيون براين باور شديم كه ما به توافق برسرقطعنامه نخواهيم رسيد وبهتراست به كارهاي ديگر برسيم. پيشنهاد ما اين است كه هركس با قطعنامه خودش به تظاهرات 12 فروردين در بروكسل بيايد.
2- در متن اختلافات زيادي وجود دارد. مثلا" ما مفيد مي دانيم " ماجمهوريخواهان " را درمتن به " امضاءكنندگان"تغيير دهيم.
3- تفكيك قواي سه گانه حذف شود.
4- انقلاب مشروطيت برداشته شود.
5- دو پاراگراف اول تفرقه آميز است. اين دو پاراگراف نوعي نگرش به تاريخ است و دراين مقطع و دركارمشترك ما، اين مقدمه اضافي است .
6- درمتن كميسيون قطعنامه به انواع " صداي اعتراض ..." توجه شده است. چرا مبارزات خلق ها و يامليت ها را طرح نكرده ايد. من با متن خودم كه قبلا" نوشته بودم، موافق هستم.
7- ايشان به موضوع " مسالمت آميز " در بند سوم پرداختند وگفتند كه در واقع اين موضوع دست ما نيست و برمي گردد به سياستي كه حاكميت در سركوب استفاده مي كند.
8- اگر قطعنامه مشترك براي اكسيون 12 فروردين نداشته باشيم از نظرما اشكالي ندارد.

-- آقاي پرويز نويدي نماينده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درخصوص قطعنامه تهيه شده دركميسيون گفتند:

1- مشكل ما مسئله ملي است و بهتراست به آن بپردازيم.
2- سرسليقه ها صحبت نكنيم وفقط برسرمضمون صحبت داشته باشيم.
3- طرح تهيه شده توسط كميسيون نظر همه ما نيست. من با طرح اوليه پيشنهادي آقاي شيدان وثيق موافق هستيم. يعني با 90 درصد طرح ايشان موافقم و آن 10 درصد ديگر كه به موضوع مليت ها مربوط مي شود براي ما به اندازه 100 درصد اهميت دارد.
4- مليت ها ويا خلق ها حتما" بايد درمتن بيايد.
5- منظوراز غيرمتمركز چيست؟ آيا منظور متن كميسيون، به شكل جغرافيايي يا منطقه اي ويا... است؟
6- با تفكيك سه قوه نه مخالف و نه موافق هستيم ولي بهتراست آلان آنرا نياوريم.

-- آقاي شيدان وثيق نماينده شوراي موقت سوسياليست هاي ايران گفتند:
1- خوب بود كه آقاي محمد مصري درجلسه كميسيون به عنوان يكي از اعضايش شركت مي كرد و آنجا حرف هاي خود را مطرح وبحث مي كرد، اينجوري مي توانستند تاثيرات خود را درمتن تهيه شده توسط كميسيون بگذراند. آقاي مصري مي گويند وقت مان را درخصوص قطعنامه تلف نكنيم وبهتراست از آن بگذريم. جالب است بگويم كه آقاي محمد مصري مخالف مقدمه قطعنامه كميسيون است ولي هيچگونه آلترناتيوي ارائه نمي دهد. درخصوص انقلاب مشروطيت مي گويند كه بايد برداشته شود ولي دليلي در اين خصوص نمي آورند. ما اين آمادگي را داريم كه به مقدمه نكاتي اضافه يا كم كنيم.
2- درخصوص 8 سال حكومت اصلاح طلبان، ما به دلايل زير دركميسيون به اين تجربه اشاره كرديم. يكي اين بود كه دراين دوره 8 ساله، بخشي از مردم ونيروهاي داخل كشوراميدي برايشان ايجاد شد ورفتند و به اصلاح طلبان حكومتي و شخص آقاي خاتمي رأي دادند وفكرمي كردند كه خاتمي مي تواند و مي خواهد تحولات دمكراتيك درساختارجمهوري اسلامي ايجاد كند. اين طرز فكر با توجه به تجربه مردم ديگر به شكست كشيده شده است يعني مردم ديدند كه در ساختار كنوني امكان ايجاد تحولات وتغييرات ساختاري وجود ندارد.
3- در ضمن موضوع تفكيك سه قوه يكي از پايه ها و مبنايي اصلي دمكراسي وجمهوريت است و واقعا" نمي دانم چرا بايد حذف شود. گويا قراراست در جمهوري آينده با توضيحاتي كه دراينجا از طرف بعضي از دوستان شنيديم، مي خواهند يك قوه را همه كاره كنند واين به نظرم درست و دمكراتيك نيست.
4- درخصوص بند سوم آقاي محمد مصري متن را حداقل خوب بخوانند كه ما از جمهوري آينده صحبت مي كنيم يعني اينكه درآن جمهوري آينده، به خواست هاي مردم اين مناطق به شيوه اي دمكراتيك ومسالمت آميز پاسخ داده شود.
5- درضمن درخصوص بند سوم لازم مي دانم اين توضيح را بدهم كه كميسيون برچه اساس اين بند را چنين دقيق فرمول بندي كرده است . درواقع به چهاردليل مشخص:
الف- به برابري حقوقي درتمام عرصه ها تإكيد داشته است؛
ب - براي پاسخگويي به خواستهاي اقوام به روش هاي دمكراتيك ومسالمت تأكيد شده است؛
ج - امروز روي كلمه اقوام هم در داخل وهم درخارج از كشور توافق وجود دارد؛
د - به ظلم و ستم وارده براقوام تأكيد مشخص شده است.

به نظرم كميسيون قطعنامه در بند سوم، ازپيشرفته ترين فرمول براي مطرح كردن خواسته هاي مناطق ملي استفاده كرده است. اين فرمول درواقع در بضاعت يك جريان وسيع كه طيف هاي متنوع جمهوريخواه در آن حضوردارند، بسيارخوب مي باشد.

-- آقايان مسعود همتي و علي صمد نمايندگان جمعيت درخصوص موارد فوق متذكر شدند:
1- ما با صحبت هاي دقيق آقاي شيدان وثيق كاملا" موافق هستيم. ايشان دقيقا" نظرات كميسيون كه نظر ما هم است را بسيار خوب توضيح دادند.
2- ما بسيار متأسف هستيم كه آقاي محمد مصري به جلسه كميسيون نيأمدند. ايشان از برگزاري جلسه كيسيون در جلسه پالتاكي 17 مارس باخبرشدند وهم اينكه آقاي شهرام قنبري براي يادآوري اعضاي كميسيون اي- ميلي را براي برگزاري جلسه فرستاده بودند كه جمعه 18 مارس كميسيون نشست خواهد داشت وشايد آنجا مي توانستيم با بحث و گفتگو يكسري توافقات را با هم پيدا كنيم.
3- ما به عنوان نمايندگان جمعيت براي پيشرفت و پيشبرد جلسه سرخيلي موارد كوتاه آمديم ولي اين حد از تفاهم و توافق را ما در آقاي محمد مصري وبعضي ديگر از دوستان نمي بينيم.

بعنوان مثال :
الف- ما قبول كرديم در تيتر قطعنامه، كلمه ايران برداشته شود؛
ب - درخصوص حذف تفكيك سه قوه كه يكي از مبناي اصلي دمكراسي است در حين مخالفت، قبول كرديم كه كوتاه بياييم؛
ج - ما با كلمه ايي مدرن چون" شهروند" بجاي" اقوام "، " مليت ها" و" خلق ها" موافقت داريم. چون آقاي شيدان وثيق به ما گفتند كه اغلب نيروها در داخل وخارج از كشور با كلمه " اقوام " توافق دارند و بهتراست كه ما هم با اين واژه تفاهم نشان دهيم. ما باز براي پيشرفت كار قبول كرديم و به ايشان و ديگر دوستان گفتيم كه در بند سوم در مضمون به حقوق مردم اين مناطق از هر جنبه اي توجه شده است. ما نمي فهميم چرا چنين مخالفتي در اين خصوص از طرف بعضي از دوستان ميشود ما گفتيم كه بيشتر از اين نمي توانيم جلو بياييم. چون ايجاد اختلاف و پراكندگي مي كند و ما با تفرقه موافقت نداريم.
د - ما از دوستان براي با ر چندم تقاضا كرديم كه در متن از واژه هايي استفاده شود كه حساسيت كمتر ايجاد كند وجوري متن را تصحيح كنيم كه طيف هرچه وسيعتري از جمهوريخواهاني كه شعار محوري ما را قبول دارند به جمع ما بپيوندند. ما درچنين وضعيتي است كه مي توانيم كار مشترك را با كميته ادامه دهيم. سرمسائلي ديگر ما باز حاضريم با دوستان توافق كنيم. اين را صميمانه و روشن به شما بگوييم ما اگر به جلسه جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران برويم وگزارش بدهيم. اعضاي جمعيت به ما اعتراض خواهند كرد. ما همه اين مشكلات را قبول كرده ايم. در ضمن ما نمي فهميم كه چرا همواره آقاي شهرام قنبري درجلسات درخصوص قطعنامه و بويژه بند سوم سكوت مي كنند و دربحث ها موضعگيري نمي كنند. در منشور جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به دليل وجود اختلاف كلمه اي از"مليت"، " اقوام" و"خلق ها" استفاده نشده است بكله فقط از" قوميت " نام آورده شده است.
-- آقاي رضا اكرمي يكي ديگراز نمايندگان جمهوريخواهان دمكرات و لائيك درخصوص قطعنامه گفتند:
اگر خاطرمان باشد من درخصوص جلسه پاريس دو نكته را يادآوري مي كنم:
1- يكي آن نكته اي بود كه علي صمد از"جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بل‍ژيك" روي آن انگشت گذاشت و تأكيد كرد كه اگر كميسيون 12 فروردين بتواند در شكل وسيع با همه جمهوريخواهان در 12 فروردين برگزار شود مزه بسيار شيريني براي همه خواهد داشت. اين مزه شيرين كار مشترك درواقع باعث آن مي شود كه بعدا" از بسياري از مشكلات و اختلافات دركارهاي مشترك بعدي اجتناب شود.
2- اينكه ما نبايد بحث هاي پلميكي كنيم. ما مسائل ومشكلاتي را كه در پاريس نتوانستيم حل كنيم را نخواهيم توانست در يك اكسيون حل كنيم. تاكنون دربحث هاي امروز سه موضوع مطرح شده است: حقوق بشر، مسئله ملي (البته من خودم ايران را كشوري كثيرالماله مي دانم و اين نظر فردي من است) وتفكيك سه قوه. من اين را صريح بگويم كه جمهوريخواهان دمكرات و لائيك نمي توانند بر پاي واژه" مليت ها" امضا بزنند. ما نبايد مفاهيمي را بياوريم كه مشكل ايجاد كند.
آقاي باقرمرتضوي نماينده جبهه فدرال دمكرات آذربايجان گفتند: ما درطيف جريان ملل تحت ستم، جريان جمهوريخواهان دمكرات و لائيك را درچارچوب فكري خودمان مي دانيم. ما چه موافق يا مخالف باشيم، تلاش خواهيم كرد كه دراكسيون 12 فروردين شركت داشته باشيم. ما با آقاي محمد مصري از سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران(كومله ) در رئوس كلي توافق داريم. ما سعي مي كنيم دراكسيون شركت كنيم مگر اينكه مشكلي بوجود بيايد ايشان از شوونيسم فارس صحبت كردند و در ادامه صحبت خود، شروع به برخورد شخصي و توهين به علي صمد نماينده جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك، كردند.

-- آقاي محمد مصري نماينده سازمان زحمتكشان كردستان ايران(كومله ) متذكرشدند:

1- سازمان ما مي خواهد كارمشترك بكند وما به فدراليسم درايران اعتقاد داريم ولي دراينجا آنرا طرح نكرديم
( درمورد بند مليت ها ايشان همان بند پيشنهادي خودش را مطرح كردند). من تا الآن واقعا" با شما دوستان راه آمده ام و به هيچ چيز آنچنان اشاره اي نكرده ام. بهتر است هركس با قطعنامه خودش به اكسيون بيايد.

-- آقاي علي مختاري نماينده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در خصوص قطعنامه تهيه شده توسط كميسيون گفتند:

1- من درجلسات كمترصحبت مي كنم وبيشتر علاقمند به توافق و پيشبرد كارها هستم؛
2- درايران مدل حل مسئله ملي" فدراليسم" است؛
3- كثيرالمله بودن واعتقاد به اقليت هاي ملي يا مليت ها يكي از مولفه هاي دمكراسي در ايران است واين موضوع درمنشور ملل آمده است؛
4- به دو موضوع بايد توجه داشت يكي اين است كه درايران نيروهايي هستند كه مليت ها را در ايران به رسميت نمي شناسند و دومي اينكه عده اي ديگر قبول دارند كه مليت ها دركشور وجود دارد. من فكر مي كنم مشكل ما كه الان"مسله ملي" است اگرحل نشود، ما سرمسائل ديگر نخواهيم توانست توافق كنيم.
-- آقاي شيدان وثيق نماينده شوراي موقت سوسياليست هاي ايران گفتند:
1- اينكه هرجرياني با پرچم و با قطعنامه خودش بيايد به نظرم غلط است؛
2- تظاهرات يا اكسيون ما از نوعي ديگر است. در واقع ما داريم كوشش مي كنيم كه تظاهرات جمهوريخواهي بگذاريم واينكه بايد روشن شود كه ما مي خواهيم چه موضوعاتي را ارائه دهيم. در واقع آن جمهوري كه ما مي خواهيم چيست؟ بايد آنرا روشن بيان كنيم. اين قرار ميان ما نيست كه پرچم هاي مختلف سازماني بياوريم و هرجرياني قطعنامه خودش را بخواند. اين تصوير بدي از ما در اكسيون ارائه مي دهد.
ما اگر نتوانيم يك تصوير جمهوريخواهي با مضامين ديگر ارائه بدهيم بايد شكل آنرا تغيير دهيم. ما مي خواهيم در بروكسل فقط اكسيوني درچارچوب جمهوريخواهي برگزاركنيم و نه چيز ديگر. درخصوص "مليت ها" در بند سوم بگويم كه اين تنها موضوع دوستان جمعيتي ما در بلژيك نيست. بلكه اعضاي جمهوريخواهان دمكرا ت و لائيك هم اينجوري فكرمي كنند. خيلي از مليون هم با اين واژه "مليت" توافق ندارند. اما در ميان نيروهاي داخل وخارج از كشور شما همگي خوب مي دانيد كه برسرمسئله " اقوام" هيچگونه اختلافي وجود ندارد. اين را هم در اخرمتذكرشوم كه ما درقطعنامه كميسيون اصل مسئله عدم تمركز را هم ذكركرده ايم.

-- آقاي محمد مصري نماينده سازمان زحمتكشان كردستان ايران(كومله) متذكرشدند: اگر مسئله قطعنامه حل نشود ما به مشكل برمي خوريم. اگر مواردي كه من درخصوص قطعنامه طرح كردم، آورده شود، ما از سراسراروپا براي اكسيون 12 فروردين در بروكسل نيرو خواهيم آورد. در واقع همه چيز به قطعنامه مربوط مي شود. درضمن نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك دارند زور مي گويند. ما نمي فهميم كه چرا اين دوستان با مسئله ملي يا مليت ها مخالفت مي كنند. ما فردا به اعضاي سازمان مان در خصوص مسئله ملي چي بگوييم. ما دركردستان هزاران عضو و صدها هزار هوادار داريم. شما مشكلات ما را نمي بينيد. من با كلمه قوم يا اقوام موافق نيستم. من با آوردن واژه ملت ايران مخالف هستم. ما با ملل ايران موافقت داريم. ما حتما" مي خواهيم كه در قطعنامه از مليت ها و يا خلق ها نام برده شود. من دوست ندارم كه از واژه قوم فارس استفاده كنم. بهتراست آخرين تلاشمان را بكنيم.

-- آقاي پرويز نويدي نماينده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درخصوص صحبت هاي انجام شده، متذكرشدند:

1- مسئله مليت ها به عنوان يكي از موارد مهمي است كه مي بايست درقطعنامه گنجانده شود. يا اگر بخواهيم قوم بياوريم بايد هر شش قوم را در پرانتز ذكر كنيم.
2- آن جرياناتي كه موضوع مليت ها را قبول ندارند مي بايست در دمكرات بودنشان شك كرد وحتما" ريگي در كفش شان است !
3- اين جمعيتي ها را من نمي دانم كي هستند؟ مسعود وعلي صمد بايد بدانند كه دريك كارجمعي اختلاف بوجود مي آيد. گاه شرايطي ايجاد مي شود كه ما نمي توانيم همه نحله هاي جمهوريخواه را دور هم جمع كنيم. هرگونه برخورد غيراصولي در اين عرصه، به نظرم بي مسئوليتي است.
4- چرا وقتي مليون در برنامه ما شركت نمي كنند ما بايد با آنها همكاري كنيم و تلاش براي آوردن آنها انجام دهيم. ما مي بايست كار اكسيون 12 فروردين را با جرياناتي كه دركميته مانده اند، پيش ببريم.
5- ما با آوردن تفكيك سه قوه نه مخالف و نه موافقيم. چون به نظرم الان نبايد سرساختار وارد بحث شويم.
6- حقوق بشرحتما" مي بايست درقطعنامه ذكر شود.

-- آقايان مسعود همتي وعلي صمد نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك درخصوص برخوردها و صحبتهاي انجام شده توضيحات زير را دادند:

1- اولا" ما از دوستان خواهش مي كنيم كه به اين آقاي باقرمرتضوي توضيحاتي از كارهاي انجام شده ارائه دهيد. چون ايشان در جلسات ما جز در يك بار حضور نداشته اند وگويا كاملا" از مسائل بي خبرهستند. درضمن جالب است كه اسم تشكلي كه ايشان نمايندگي اش را مي كنند جزء امضاكنندگان كميته محسوب مي شود.
صحبت هاي ايشان را ما نمي فهيم، برخوردهاي فردي ايشان غيرقابل توجيه است. ايشان حق ندارند برخورد توهين آميز وشخصي با نماينده جمعيت كنند. منش برخورد ايشان غيردمكراتيك و توهين آميز است. ما علاقمند نيستم به ايشان كه به نظرمان مي خواهند جو جلسه را متشنج كنند جواب دهيم. اما درعين حال از شما و بويژه آقاي شهرام قنبري مي خواهيم كه به ايشان توضيحات ضروري را در جهت اطلاع از كارهاي انجام شده ارائه دهيد تا حداقل ايشان بتوانند در سطح بحث ها باشند.
2- به عرض دوست محترم آقاي پرويز نويدي برسانيم،تشكلي كه ما نمايندگي اش را داريم. نامش جمعيت دفاع از جبهه جمهوي و دمكراسي در ايران – بلژيك است و واقعا" تعجب مي كنيم كه شما جمعيت ما را
نمي شناسيد. ما بارها از سازمان شما براي سخنراني به بروكسل دعوت كرده ايم كه فقط يك بار از طرف شما اين كار انجام شد و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران شما را به عنوان سخنران به بروكسل فرستادند و درجلسه اي كه ما براي شما گذاشته بوديم برايمان سخنراني كرديد و در آن جلسه بطور مفصل از جمعيت و فعاليت هاي آن براي شما توضيح داديم. امشب در اين جلسه براي ما بسيار عجيب است كه اظهار اين مي كنيد كه جمعيت مارا نمي شناسيد. شما منشور و مواضع ما را به خوبي مي دانيد و خوانده ايد و تشكل ما قديمي ترين تشكل جمهوريخواه در خارج از كشور مي باشد و 13 سال است كه در اين چارچوب فعاليت مي كند. پس خواهش مي كنيم برسرموضوعات قطعنامه صحبت كنيم. در ضمن اگر شما فكر مي كنيد ريگي در كارما است و در دمكرات بودنمان شك داريد، پس جرا از يك ماه قبل وارد كار مشترك با ما شديد؟ چرا به دعوت ما جهت سخنراني جواب مثبت داريد و به بروكسل آمديد؟ به نظرمان اينجور برخوردها صميمانه نيست.
3- ما مجددا" بگوييم كه با آوردن پرچم هاي مختلف هر سازمان و نهاد سياسي مخالف هستيم.
4- براي جمعيت حركت درچارچوب جمهوريخواهي و زيرشعار مركزي وقطعنامه مشترك مفهوم دارد. ما خارج از اين موضوعات، در سازماندهي، چنانكه پيشتر در جلسات ديگر هم گفتيم، شركت نخواهيم كرد.
5- ما مخالف حذف و تبديل"جمهوريخواهان امضاء كننده" در قطعنامه مشترك و آوردن"سازمان هاي امضاء كننده" هستيم.
6- رك و راست و روشن بگوييم كه كميته 12 فروردين قرار نيست در چارچوب مواضع سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران (كومله) قطعنامه اي مشترك بنويسد و برعكس آقاي شهرام قنبري كه گفتند آقاي مصري نماينده سازمان كومله از خود به اندازه كافي نرمش نشان دادند ما اينجوري فكر نمي كنيم. ايشان اصلا"
هيچگونه نرمشي از خودنشان نداده اند. به نظر جمعيت براي پيشبرد چنين اكسيوني ما بايد براساس حداقل ها و كلا" مبنايي دموكراسي وجمهوريت قطعنامه توافقي بنويسيم.
جمعيت ما فقط درچارچوب جمهوريخواهي مي تواند اقدامات مشترك بكند.
7- ما اميدواريم كه صحبت هاي آقاي محمد مصري نماينده كومله صحت داشته باشد وسازمان ايشان هزاران عضو وصدها هزار هوادار در كردستان ايران داشته باشد. ما اشكالي در داشتن اين همه نيرو نمي بينم و حتي خوشحال هم هستيم كه سازمان ايشان اين تعداد نيرو را دارد.
8- دوستان توجه داشته باشند كه اكسيون 12 فروردين اولين حركت جمهوريخواهان است. اگر خوب و با برنامه برگزار شود و بتواند همه نحله هاي جمهوريخواه را درآن شركت وسيع دهد. در آن صورت است كه موفق خواهد بود. و تنها چنين موفقيتي درميان مردم برد خواهد داشت.
9- ما اينجا باز مجددا" تكرار مي كنيم كه ما از موضع مخالفت و يا موافت با واژه هاي قوميت ها، مليت ها و خلق ها برخورد نكرديم و دوستان لطفا" اين حرف را به ما نزنند كه ما مخالف هستيم. ما تنها تاكيدمان اين است كه اگر ما از اين واژه ها استفاده كنيم، بين جمهوريخواهان در سطح جنبش اختلاف و تفرقه بوجود مي آيد و استفاده از هركدام از اين واژه ها باعث اين مي شود كه عده اي از نيروهاي جمهوريخواه به اكسيون 12 فروردين نيايند. شما مي دانيد كه از بعد از انقلاب دائم بر سراين موضوع، بحث ها وگفتگوهاي زيادي از زاويه هاي متفاوت انجام شده است و هنوز توافقي سراين مسئله بوجود نيآمده است. پس تأكيد زياد در استفاده از اين مفاهيم باعث مي شود كه در ما پراكندگي بوجود آيد و جمعيت ما چنانكه مي دانيد براساس مواردي كه به تفرقه منجر مي شود حركت نمي كند.
شما دوستان و بويژه آقاي محمد مصري توجه كنيد كه در كميسيون در بند سوم به تمام ظلم و ستم وبي حقوقي مردم اين مناطق پرداخته شده است وبطور روشن در همان بند خواهان برابري حقوقي در تمام عرصه ها شده ايم. به نظر ما واژه"شهروند" مي تواند مشكل مارا حل كند و حدي از توافق را ايجاد كند ولي عده اي از شما دوستان درجلسه با اين واژه موافقت نداريد. البته اين حق شماست. در طرح كميسيون قطعنامه چنانكه ملاحظه كرديد ما از واژه "ا قوام " استفاده كرده ايم. بهتر است به اين توضيح درست و بجاي آقاي شيدان وثيق كه درسطح نيروهاي سياسي داخل وخارج از كشور بر سر استفاده ازواژه" اقوام" توافق وجود دارد، توجه بيشتري كنيم و كميته هم بر سر كاربرد اين واژه مناسب است، توافق كند.
ما گفتيم توضيح ايشان دقيق مي باشد اما در خارج دراين خصوص اختلاف بسيار گسترده تر از داخل است. شما در اتحاد جمهوريخواهان ايران وجمهوريخواهان دمكرات و لائيك ديديد كه سراين موضوع اختلاف درچه سطحي است. بهرحال براي پيشبرد كار، ما دركميسيون بر سراستفاده از كلمه " اقوام" توافق كرديم. اما مي بينيم كه باز بر سر به كاربردن اين واژه توافق وجود ندارد و اين برخوردها در واقع درستي ارزيابي و نظر جمعيت ما را مي رساند كه استفاده از هركدام از واژه هاي " اقوام" ، " مليت ها"و " خلق ها " باعث اختلاف مي شود.
ما با آوردن اين واژه بنابه توضيحات فوق، موافقت نداريم.
-- در اين قسمت جلسه به اتمام مي رسد.

ادامه دارد

[بازگشت به بخش اول گزارش]

Copyright: gooya.com 2016