جمعه 5 اسفند 1384

انتشار گزارش علني جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك از كارزار ۱۲ فروردين ۲۰۰۵ در بروكسل (بخش اول)

از طريق اين يادداشت به اطلاع عموم هموطنان ايراني مي رسانيم كه درسال گذشته در سالگرد 12 فروردين روز جمهوري اسلامي تظاهرات مشتركي توسط يك بخش از سازمان هاي جمهوريخواه اپوزيسيون در بروكسل بر عليه حكومت اسلامي ايران برگزار شد. در اين تظاهرات تعدادي از فعالين سياسي سازمان هاي جمهوريخواه در خارج از كشور شركت كردند. البته پيشنهاد اوليه برگزاري اين تظاهرات توسط جمهوريخواهان دمكرات و لائيك ارائه شده بود. جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك بعد از اعلام رسمي جمهوريخواهان دمكرات و لائيك براي برگزاري مشترك چنين كارزاري در اولين نشستي كه توسط جريان مذكور در پاريس سازماندهي شد شركت فعال كرد. جمعيت از ابتكار نمايندگان جمهوريخواهان دمكرات و لائيك استقبال زيادي نمود و سعي كرد با شركت فعال در چنين نشستي به اشكال مقتضي در سازماندهي چنين تلاشي با سازمان ها و تشكل هاي جمهوريخواه همكاري نزديك كند و بدين طريق جمعيت ما از امضا كنندگان وسازمان دهندگان كارزار 12 فروردين شد. جمعيت به عنوان قديمي ترين جريان جمهوريخواه از سال 1991 همواره درراستاي همكاري و اتحاد عمل همه جريانات جمهوريخواه تلاش هاي بسياري را در خارج از كشور سازمان داده است و همواره بر اساس مشخصه هاي دمكراسي، آزادي، جدايي دين از جكومت، حقوق بشر و جمهوريت به اتخاذ موضع و فعاليت پرداخته است و تمام سعي و كوشش ما در اين سال هاي گذشته اين بوده كه هويت و آلترناتيو جمهوريخواهي هر چه بيشتردر ميان ايرانيان تقويت شود. تشكيل دو جريان جمهوريخواه در برلين و پاريس عزم و روحيه ما جمعيتي ها را براي همكاري هاي وسيع ميان جمهوريخواهان افزايش داد. با چنين روحيه اي ما به اين ابتكار جمهوريخواهان دمكرات و لائيك درود فرستاديم و فكر كرديم اين جريان مي خواهد با طرح ابتكاري، به نزديكي و اتحاد همه نيروهاي جمهوريخواه دمكرات ايراني در خارج از كشورياري رساند و با برگزاري كارزار 12 فرورين حركت وسيعي را در چارچوب جمهوريخواهي با همكاري همه نحله هاي اپوزيسيون جمهوريخواه در سالگرد به قدرت رسيدن حكومت اسلامي برگزار كند. با اين ذهنيت در جلسه پاريس و در جلسات پالتاكي شركت كرديم و سعي كرديم با توجه به توان و ظرفيت جمعيت در كارزار 12 فروردين فعال شويم. در جلساتي كه ميان امضا كنندگان كميته كارزار 12 فروردين برگزار مي شد بتدريج اين احساس در ما تقويت مي گشت كه برخي از جريانات شركت كننده در اكسيون به دنبال جذب و جلب همه نيروهاي جمهوريخواه نيستند و مي خواهند از طريق تصويب يكسري شعارها و درخواست ها، قطعنامه اي را در چارچوب مواضع خود به تصويب برسانند و فعاليت هاي اكسيون 12 فروردين را مختص چند سازمان چپ كنند. جمعيت ما "مخالف فعاليت مشترك برخي جريانات چپ با يكديگر نيست و از چنين تمايلي ميان نيروهاي چپ استقبال مي كند. اما جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك براي نزديكي جريانات چپ تشكيل نشده است بلكه براي اتحاد وسيع ميان تمام نحله هاي جمهوريخواه در جهت تشكيل يك آلترناتيو جمهوريخواهي بوجود آمده است. در اين اتحاد از نظر ما تمام سازمان هاي دمكرات چپ وملي، تشكل هاي دمكراتيك جمهوريخواه، شخصيت هاي دمكرات و ديگر نهاد هاي جمهوريخواه مي توانند و بايد شركت داشته باشند. در ضمن مبناي فعاليت جمعيت در تمام سال هاي فعاليت خود و يا در ارتباط با ديگر جريانات سياسي همشيه در چارچوب اشتراكات بوده است وهيچگاه بر اساس موضوعاتي كه اختلاف بر انگيز ميان اپوزيسيون جمهوريخواه بوده، حركت نكرده است. البته جمعيت بحث بر سر اختلافات را مفيد تلقي مي كند ولي همكاري بر مبناي توافقات و اشتراكات را مفيدتر و موثرترمي داند. ما با اين نگرش از دوستان عضو كميته كارزار12 فروردين بارها در تمام جلسات پالتاكي تقاضا كرديم كه براي جلب اكثريت وسيع نيروهاي جمهوريخواه ازواژه ها، عبارات، مفاهيم و جملاتي در قطعنامه استفاده كنيم كه منجربه جذب حداكثري نيروهاي جمهوريخواه در اين اكسيون شود. اما بعد از 50 ساعت بحث و گفتگو نتوانستيم با برخي ازاعضاي كميته و از جمله نماينده جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به تفاهم و توافق برسيم و متاسفانه مجبور شديم امضاي خود را از پاي بيانيه بر داريم. اما همه اين موارد باعث نشد كه ما در برگزاري اكسيون در عرصه عملي به كميته كارزار 12 فروردين كمك نكنيم و همچنان در عرصه تداركات كارها را پيش برديم. نمايندگان جمعيت در طول جلسات مورد توهين يكي دو نفر از اعضاي كميته و نيز بعد از برگزاري تظاهرات با انگ هاي مشكوك، بي مسئوليت، ناصادق و غيره، متهم شديم.
در آستانه تشكيل دومين اجلاس جمهوريخواهان دمكرات ولائيك مقاله اي از آقاي مهرداد باباعلي از مسئولين تشكل پيش گفته در سايت ها درج گرديد كه در آن انواع تهمت ها و تحريف ها را به جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران– بلژيك نسبت داده شده است. ما ظرف يك سال گذشته در برابر برخوردهاي ناشايست، غير دمكراتيك، ناعادلانه وتهمت آميز برخي از اعضاي جمهوريخواهان دمكرات و لائيك ترجيع داديم سكوت اختيار كنيم با اين اميد كه طول زمان باعث شود اين آقايان كمي در خلوت خود به برخوردها و رفتارهاي ناروايي كه نسبت به ديگران در فعاليت ها اتخاذ مي كنند كمي به فكرفرو روند و ببينند كه با كوبيدن بر طبل تفرقه و دوري عملا" جلوي فعاليت هاي مشترك را مي گيرند. ما طبق مصوبات جمعيت به خودمان اجازه نمي دهيم وارد بحث و جدل بيهوده با اين آقايان شويم. زيرا ما براي همكاري، توافق، اتحاد در جهت ايجاد يك ثقل قدرتمند از جمهوريخواهان دمكرات و آزاديخواه تشكيل شده ايم.
جمعيت ما تصميم گرفته است براي آگاهي خوانندگان و فعالين سياسي، گزارشاتي را كه از جلسات كارزار 12 فروردين تهيه كرده است، منتشر كند تا خوانندگان بتوانند با نظرات و بحث هايي كه براي برگزاري تظاهرات 12 فروردين ميان امضا كنندگان كميته برگزاري كارزار 12 فروردين صورت گرفته، آشنايي بيشتري پيدا كنند.
در اينجا ضروري مي دانيم چند تذكر در خصوص گزارش دهيم : 1- با خبرشديم كه متن تمام جلسات پالتاكي كميته كارزار 12 فروردين در اينترنت توسط دو نفر از اعضاي كميته ضبط شده است. ما براي روشنگري و نيز تجربه گرفتن از اين حركت پيشنهاد مي كنيم تمام و تاكيد مي كنيم تمام بجث ها و گفتگو ها به صورت علني در اينترنت پخش شود و بدين طريق اين تجربه با تمام تجربه هاي مثبت و منقي اش در اختيار همگان قرار گيرد. شنيدن صحبت هاي ضبط شده باعث روشن شدن بسياري از قضايا و واقعيت ها خواهد شد. 2- در گزارشي كه خوانندگان محترم خواهند ديد، ما سعي كرده ايم مجموعه طرح ها، پيشنهادها، مصوبات و نامه ها را بطور كامل در اختيار شما قرار دهيم. تا مشخص شود هر جريان چه موضوعات و مسائلي را طرح كرده است. در ضمن سعي كرده ايم نطرات، برخوردها و حساسيت هاي حاضرين در جلسه كميته را پيرامون هر بحثي در اينجا بياوريم. به علاوه براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان ما سعي كرده ايم تا آنجا كه برايمان مقدور بود نظرات نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك را كه در 50 ساعت جلسه براي دوستان مطرح كردند را هر چه دقيقتر در اينجا بياوريم. با تشكر
مسعود همتي و علي صمد نمايندگان جمعيت دفاع ازجبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك در كارزار 12 فروردين- بروكسل 21 فوريه 2006

جلسه حضوري درپاريس 19 فوريه 2005
درجلسه اي كه به دعوت "جمهوريخواهان دمكرات ولائيك " درفرانسه (درشهرپاريس) برگزارشد احزاب، سازمان ها و نهادهاي زيرحضوريافتند:

1- سازمان فدائيان خلق ايران(اكثريت)- نمايندگان: آقايان علي مختاري وحسن نادري
2- سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران- آقاي پرويز نويدي
3- سازمان كارگران انقلابي ايران(راه كارگر)-آقاي بيژن سعيدپور- بصورت ناظردرجلسه حضورداشتند
4- شوراي موقت سوسياليست هاي ايران- آقاي شيدان وثيق
5- مجامع اسلامي ايرانيان - آقاي مصطفوي - بصورت ناظردرجلسه حضورداشتند
6- اتحاد جمهوريخواهان ايران – آقاي بيژن حكمت وخانم مريم سطوت – بصورت ناظر درجلسه حضورداشتند
7- جمهوريخواهان دمكرات و لائيك – آقايان : رضا اكرمي – شهرام قنبري – مهرداد بابا علي
8- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران- بلژيك – آقايان مسعود همتي وعلي صمد.

البته جمهوريخواهان لائيك كه دعوت كننده حاضرين درجلسه پاريس بودند، متذكر شدند كه قراراست نمايندگاني از سازمان هاي ديگر درجلسه حضور بيابند كه تا پايان جلسه به تعداد اسامي فوق، جرياني اضافه نشد. درتشكل هاي نامبرده شده در بالا، سه تشكل سياسي اعلام كردند كه بصورت ناظر درجلسه حضوردارند، اين جريانات عبارت بودند از : اتحا د جمهوريخواهان ايران – مجامع اسلامي ايرانيان – سازمان كارگران انقلابي ايران(راه كارگر). نمايندگان جمعيت به همراه ديگر سازمان هاي حاضر در جلسه قبل از پرداختن به دستور كار پيشنهادي " جمهوريخواهان دمكرات ولائيك "، خواهان اين شدند كه بدانند دلايل ناظربودن سه جريان مذكور درجلسه پاريس چه مي باشد؟ نمايندگان اين سه تشكل، دلايل خود را بدين شكل مطرح كردند:

-- آقاي مصطفوي (ازمجامع اسلامي ايرانيان) گفتند:" انتخاب روز 12 فروردين براي مجامع اسلامي ايرانيان به چند دليل مشكل زا است. 1)- اگر منظور از 12 فروردين اين باشد كه جمهوري اسلامي دراين روز تثبيت شده است به نظرم اين نادرست و نادقيق است. من دراين روز برعكس شما حاضرين درجلسه، در راي گيري شركت كردم و چنين تصويري از جمهوري اسلامي كه بعدا" بوجودآمد، نداشتم. امروز مي گويم درآن رفراندم من به اشتباه شركت كردم ولي توجه داشته باشيد12 فروردين روزي سمبوليك است.
2)- اگر منظور برگزاري يك اكسيون است پس چرا با اين احزابي كه شما مطرح كرديد. انتخاب جمهوري به تنهايي به نظر من نمي تواند كافي باشد. زيرا سازمان هايي هستند كه روش دمكراتيك ندارند ولي جمهوريخواهند.
3)- مابايد بدانيم دقيقا" چه احزابي دراين اكسيون شركت مي كنند. براي مجامع اسلامي ايرانيان اين موضوع داراي اهميت است. مثلا" شما از جبهه فدرال دمكرات آذربايجان در نامه تان نام برده ايد كه البته امروز اين جريان دراينجا شركت ندارد ولي ما اصلا" اين گروه را نمي شنا سيم و نمي دانيم كه چه كساني هستند؟
4)- به علاوه ما امروز در وضعيتي بسرنمي بريم كه يك جريان سياسي (منظور دعوت به جلسه توسط جمهويخواهان دمكرات ولائيك است )اعلاميه اي بدهد وازبقيه جريانات ديگر سياسي بخواهد كه به آن بپيوندند. امروز چنين روشي به نظرم مثبت نمي باشد.

آقاي مصطفوي درنوبتي ديگر به صورت كوتاه به نطرات ديگر شركت كنندگان كه در مورد صحبت هاي ايشان مواردي را مطرح كرده بودند، پرداختند. ايشان متذكر شدند كه پشتيباني مجامع اسلامي ايرانيان بستگي به شعارها وخواسته هايي كه سازمان دهندگان اكسيون 12 فروردين درقطعنامه شان وارد مي كنند،خواهد داشت. اگر قطعنامه درخط استقلال، آزادي، جدايي دين ازحكومت و در چارچوب جمهوريت نوشته شود، اين موارد مي تواند برد مثبتي داشته باشد و جرياني كه ايشان نمايندگيش را دارد، مي تواند درچنين اكسيوني با پلاكاردهاي خود كه درچارچوب جمهوريخواهي است، شركت كند.
آقاي مصطفوي ازمجامع اسلامي ايرانيان ديگر، درهيچيك از جلسات اكسيون 12 فروردين بنا به دلايل فوق شركت نكردند. حتي دراكسيون 12 فروردين دربروكسل، نماينده اي ازاين تشكل شركت نداشت.
-- آقاي بيژن حكمت (از اتحاد جمهوريخواهان ايران ) گفتند: 1- انتخاب روز12 فروردين براي اكسيون، روز مناسبي نمي باشد.
2- به دليل اينكه شعارها و خيلي چيزهاي ديگر اين جمع حاضرهنوز مشخص نشده است، ما به عنوان اتحاد جمهوريخواهان ايران، نمي توانيم موضعگيري مشخص كنيم .
3- آيا منظور يا هدف از اكسيون 12 فروردين، همكاري ميان بعضي از احزاب وسازمان هاي جمهوريخواه با اتحاد جمهوريخواهان ايران و جمهوري خواهان دمكرات ولائيك است؟ اگراين باشد ما دراين مورد فعلا" درتشكل مان يكسري بحث ها درجريان است وبه دليل وجوداختلاف درميان اتحاد جمهويخواهان، الان نمي توانيم دراين اكسيون مشاركت فعال داشته باشيم.
4- اگرچنانچه اكسيون 12 فروردين توسط جمهوريخواهان دمكرات ولائيك برگزارشود وسپس سازمان ها اعلام حمايت كنند، كاراتحاد جمهويخواهان راحت تر خواهد شد.
خانم مريم سطوت درادامه صحبت هاي آقاي بيژن حكمت، تاكيد كردند:
1- اگر اتحاد جمهويخواهان، امضايش را دركنار يك حزب يا سازمان سياسي قرار دهد، درآن صورت ماهم حزب يا سازمان مي شويم.
2- بحث ها هنوز در ميان ما به نتيجه نرسيده است و به اين خاطردراين خصوص، ما مصوبه يا تصميم گيري نداريم.

آقاي بيژن حكمت درنوبتي ديگر با توجه به نظرات حاضرين درنشست پاريس متذكر شدند كه همه چيز بستگي به قطعنامه دارد. ما اميدواريم در يك ماه آينده دراتحاد جمهوريخواهان ايران، بحث هايمان به سرانجام برسد واز اين طريق بتوانيم به شكلي علني ترازاكسيون12 فروردين حمايت فعال كنيم. البته اين را تاكيد كنم كه اگر شعارهاي عجيب وغريب و يا مواضع تندي اتخاذ شود كه درچهارچوب مبنايي جمهوريت نباشد درآن صورت تشكل ما نخواهد توانست دراين چريان شركت داشته باشد وحتي روشن بگويم ناظر بودنمان هم زير سوال مي رود.
-- آقاي بيژن سعيد پور( از سازمان كارگران انقلابي ايران – راه كارگر ) گفتند:
1- براي راه كارگر بيش از هرچيزي قطعنامه مهم است. در واقع دليل ناظر بودن ما همين موضوع است. بعد ازمشخص شدن قطعنامه ما خواهيم توانست براي تعيين نوع همكاري مان براي شركت در اكسيون با شما وارد گفتگو شويم.
2- ما الان درشرايطي نيستيم كه اعلام كار مشترك ائتلافي كنيم. ما فعلا" دراينجا درحال بحث هستيم. ما با توجه به حركت شما مي توانيم نوع سازماندهي يا برخورد خود را داشته باشيم.
3- بهتراست خود جمهوريخواهان دمكرات ولائيك برنامه اكسيون 12 فروردين را پيش ببرند وبقيه احزاب و سازمان ها، حمايت كنند. راه كارگر اشكالي در پلا تفرم جمهوريخواهان دمكرات ولائيك نمي بيند و بهتراست كه اين دوستان سازماندهي كنند و ما حمايت كنيم. براي تشكل ما فقط اطلاعيه سياسي بسيارمهم است.

-- آقايان مسعود همتي وعلي صمد ( نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي درايران – بلژيك ) درخصوص ناظر بودن سه جريان سياسي توضيحات زير را ارائه دادند:
1- امروز بيش ازهردوره اي جامعه ايران نياز به اين دارد كه نيروهاي جمهوريخواه دمكرات وآزاديخواه از هرجناحي هرچه بيشتر صفوف شان را متشكل كنند و فقط براساس اشتراكات فعاليت هاي خود را پيش ببرند.
2- دراكسيون12 فروردين بايد شرايطي ايجاد شود كه همه نحله هاي جمهوريخواه درخارج بتوانند در آن شركت فعال داشته باشند.
3- ما مشخصا" از سه جرياني كه درجلسه امروز اعلام كردند كه بصورت ناظر حضوردارند، مي خواهيم كه اين دوستان در روند پيشبرد اكسيون 12 فروردين به صورت يك عضو مشاركت فعال داشته باشند. به علاوه لازم مي دانيم به عرض شما دوستان برسانيم كه شرايط منطقه و جهان و نيز اوضاع واحوال داخل كشوراين ضرورت را ايجاب مي كند كه ما جمهوريخواهان هرچه بيشتر اشتراكات مان را براي پيشبرد كارمشترك، گسترش دهيم. ما صميمانه مي خواهيم كه براي نوشتن قطعنامه اي مشترك، هر سه جريان فوق به همراه ديگر شركت كنندگان با تلاش ومشاركت خود كوشش كنند و مجموعه اي را به صورت اعلاميه يا قطعنامه به تصويب برسانند كه متعلق به همه نهادهاي جمهوريخواه دمكرات در اپوزيسيون ايران باشد و بدين طريق بشود برنامه مشترك 12 فروردين كه تنها يك اكسيون است و نه يك ائتلاف را با كمك، همفكري وهمياري يكديگر هرجه موفق تر پيش ببريم. اگر برنامه بصورت مشترك با همه جمهوريخواهان برگزار شود مزه بسيار شيريني خواهد داشت و شيريني اين كار مشترك باعث مي گردد كه در حركت هاي آينده نيروي بيشتري در توافق حول كار مشترك گرد آيد.
4- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران- بلژيك تشكلي سياسي – دموكراتيك و جمهوريخواه است كه از 13 سال پيش براي تشكيل آلترناتيو جمهوريخواهي مبارزه مي كند و به هيچ حزب وجريان سياسي وابستگي ندارد وحتي عضو " اتحاد جمهوريخواهان ايران " و " جمهوريخواهان دمكرات ولائيك " نيست ولي درعين حال از همه نحله هاي جمهوريخواه ودمكرات وآزاديخواه حمايت همه جانبه مي كند. البته خيلي روشن بگوييم به لحاظ سياسي جمعيت خودش را به " جمهوريخواهان دمكرات ولائيك " بيشتر نزديك مي داند.
5- ما اعلام مي كنيم كه بايد هرچه زودتر وارد بحث قطعنامه شد زيرا مبناي كارما مي بايست قطعنامه مشترك باشد. در ضمن تلاش جمعيت در اين آكسيون براي نوشتن قطعنامه اي مشترك براي همه نحله هاي جمهوريخواه متمركز خواهد شد. ما تنها دراين عرصه مشاركت فعال خواهيم داشت. اين را هم صريح بگوييم اگر سازمانده اكسيون 12 فروردين فقط" جمهوريخواهان دمكرات ولائيك " باشد ما در اين عرصه فقط به دادن اعلاميه حمايت بسنده خواهيم كرد. تشكل ما در بلژيك تنها مي تواند دراكسيوني وارد سازماندهي شود كه درآن همه احزاب، سازمان ها و نهادهاي سياسي جمهوريخواه دمكرات دراپوزيسيون در شكل وسيع آن شركت داشته باشند.
6- ما با برگزاري اكسيون در تاريخ 12 فروردين روزي كه جمهوري اسلامي بر سركار آمده است، موافقت داريم. دراين روز پايه هاي اوليه جمهوري اسلامي ايران گذاشته شده است و به لحاظ سياسي روزي سمبوليك در به قدرت رسيدن حكومت مذهبي دركشور محسوب ميشود.
7- پيشنهاد ما اين است كه سازماندهي اكسيون 12 فروردين، مبناي پيشبرد فعاليت ها وكارهايش بصورت غيرمتمركز صورت گيرد. دراين چارچوب ما يك طرح 9 صفحه اي براي سازماندهي اكسيون كه درآن جزئيات كار و نحوه سازماندهي مشخص شده است را آماده كرده ايم كه دراختيارتان قرارمي دهيم واميدواريم امروز پيرامون آن صحبت كنيم. ما براي برگزاري اين اكسيون يك نيروي 30 الي 40 نفري را براي سازماندهي مشخص كرده ايم .معمولا" دربرنامه هايي كه جمعيت در بلژيك ( بويژه تظاهرات در برابرپارلمان اروپا) برگزار مي كند، جمعيتي بين 100 تا 300 نفر شركت مي كنند. ما اميدواريم با كار مشترك و وسيع ميان همه طيف هاي جمهوريخواه در اكسيون 12 فروردين بتوانيم اين نيرو را در روزاكسيون بياوريم. درنشست پاريس درواقع جمعيت تنها جرياني بود كه با پروژه روشن وبا يك طرح نه صفحه اي براي سازماندهي، آمده بود. متاسفانه درنشست پاريس فرصت براي بررسي طرح بوجود نيآمد.
لازم به تاكيد است كه سازمان " راه كارگر" ، " اتحاد جمهوريخواهان ايران" و" مجامع اسلامي ايرانيان" تا پايان جلسه مواضع خود را درخصوص ناظر بودن، تغيير ندادند و حاضر نشدند به دلايلي كه در بالا متذكرشدند در نشست پاريس به عنوان عضو فعال، مشاركت داشته باشند. ( خوانندگان گزارش لطفا"به مقايسه متني كه دوستان سه نفره از جمهوريخواهان دمكرات و لائيك آقايان رضا اكرمي – شهرام قنبري – مهرداد بابا علي انتشار دادند كه البته اين گزارش در سايت صداي ما موجود است، مراجعه كنند).

. ادامه بحث:دراين بخش از جلسه، به چگونگي زدن كميته جديد از اعضاي شركت كننده، اختصاص پيدا كرد. اغلب حاضرين براين نظربودند كه با گذاشتن اين جلسه ديگر " جمهوريخواهان دمكرات ولائيك " سازمان دهنده يا پيش برنده اين برنامه (اكسيون 12فروردين ) به تنهايي نخواهد بود. بلكه همه شركت كنندگان درنشست پاريس چنين نقشي را به عهده خواهند داشت. بعد از مدتي بحث وگفتگو آقاي شهرام قنبري سوال زير را از حاضرين درجلسه كردند:
آيا ما بايد يك كميته تازه با امضاي سازمان ها، احزاب و نهادها بزنيم؟ يا با توجه به برخي از ملاحظاتي كه امروز در اينجا طرح و بحث شد آيا اين جمع با تركيبي جديد " درگروه 12 فروردين جمهوريخواهان دمكرات و لائيك " تشكيل شود؟

-- نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي درايران – بلژيك درخصوص سوال فوق چنين موضعگيري كردند:
1- ما با زدن كميته جديد با همه شركت كنندگان موافق هستيم و نيز به علاوه علاقمنديم ونيز خواهان اين مي باشيم كه جريانات ديگر جمهوريخواه چپ و ملي به جمع ما اضافه شوند. جمعيت ما با چنين تركيب وسيعي مي تواند كار مشترك بكند.
2- در واقع چنانكه پيشترمتذكر شديم جمعيت ما طرفدار فعاليت مشترك با همه نحله هاي جمهوريخواه چپ راديكال، چپ دمكرات، ملي ودمكرات درجنبش است و دراين پيكارهيچ سازمان جمهوريخواهي دراپوزيسيون دمكرات را كنارنمي گذاريم. حضور اين جريانات فوق و تلاش براي داشتن قطعنامه براساس اشتراكات در چارچوب مبنايي جمهوريت درواقع مبناي همكاري و كارمشترك ما دراكسيون 12فروردين است.

. درادامه اين بحث باز آقاي شهرام قنبري سوال ديگري را طرح كردند: آيا تامين مشاركت درهمين دعوتي كه معني پيدا كرد، بدون زدن يك كميته تازه عملي نيست؟
-- درخصوص جواب به سوال فوق، نمايندگان جمعيت متذكر شدند: 1- از زدن يك كميته تازه با حضوراحزاب و سازمان هاي شركت كننده در نشست پاريس به همراه جريان هاي ملي جمهوريخواه حمايت مي كند. 2- خواهان اين مي باشيم كه پيشبرد اكسيون 12 فروردين با سازماندهي مجموعه نيروهاي جمهوريخواه از سازمان هاي چپ وملي صورت گيرد.

-- آقاي علي مختاري( از سازمان فدائيان خلق ايران- اكثريت) در اين مورد گفتند: سازمان ايشان با هر گونه همكاري كه جمهوريخواهان دمكرات و لائيك بتوانند در چارچوب برنامه شان براي تقويت ثقل جمهوريخواهي در اكسيون 12 فروردين انجام دهند، استقبال خواهد كرد. ايشلن متذكر شدند كه براي سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت برآمد نيروهاي جمهوريخواه بيش از هر چيزي اهميت دارد.
-- آقاي رضا اكرمي از جمهوريخواهان دمكرات ولائيك دراين خصوص گفتند: ايشان و ديگر نمايندگان تشكل جمهوريخواهان دمكرات ولائيك در موقعيتي نيستند كه تصميم بگيرند و دراين خصوص شوراي هماهنگي تشكل " جمهوريخواهان دمكرات ولائيك " مي بايست تصميم گيري كند.

-- آقاي مهرداد بابا علي از جمهوريخواهان دمكرات ولائيك دراين خصوص متذكرشدند: درجمع جمهوريخواهان دمكرات ولائيك هنوز در رابطه با شكل همكاري ها هيچ تصميمي گرفته نشده است. ما اين موضوع را به جلسه شوراي هماهنگي خواهيم برد و در آنجا به تصميم گيري خواهيم پرداخت.
. دربخش پاياني جلسه درخصوص اينكه چه مضاميني درقطعنامه گنجانده شود توسط حاضرين به اجمال به تبادل نظر پرداخته شد و بدين طريق هريك از نمايندگان به اظهار نظرپرداختند.
-- نمايندگان جمعيت درخصوص سوال مربوط به مضامين قطعنامه توضيحات زير را ابراز كردند:
1– براي نوشتن قطعنامه مشترك مناسب است كه روي مضامين كلي تاكيد شود.
2- جمعيت همانند بعضي از جريانات سياسي حاضر در جلسه همچون نماينده شوراي موقت سوسياليست ها آقاي شيدان وثيق بر اين باور است كه هدف از اين كار مشترك در واقع ائتلاف ميان جريانات سياسي حاضر درجلسه نيست بلكه تنها برگزاري يك اكسيون مشترك در چارچوب مبناي دمكراسي وجمهوريت است و در عين اينكه از شعار مركزي " جمهوري اسلامي نه و جمهوري ايران آري، دفاع مي كنيم، مناسب مي دانيم به دفاع از دمكراسي، آزادي، حقوق بشر، جمهوري، عدم دخالت نظامي امريكا در ايران و حمايت از مبارزين داخل كشور نيز بپردازيم و به هيچوجهي براي نوشتن قطعنامه بر سراختلافات يا افتراقات ميان اپوزيسيون تاكيد نخواهيم كرد. نقطه حركت ما در كار مشترك فقط روي اشتراكات خواهد بود. در واقع چون اكسيون 12 فروردين، اولين حركت بيروني طيف هاي متنوع جمهوريخواهان دمكرات متشكل دراحزاب، سازمان ها و نهادهاست پس طرح كليات و مبنايي دمكراسي و جمهوريت مي تواند توافقات و تنوع هرچه بيشتري را در ميان ما بوجود آورد. دراين بخش بازنمايندگان جمعيت بر ضرورت دعوت، حضور و شركت فعال مليون درجلسات 12 فروردين تاكيد كردند.
3- در ضمن ما از نمايندگان حاضر درنشست پاريس و بويژه از نمايندگان جمهوريخواهان دمكرات و لائيك مي خواهيم كه به بروكسل براي ديدن محل تظاهرات هرچه زودتر بيايند تا هرچه بهتر به محلي كه درآنجا تطاهرات قرار است برگزارشود، آشنايي پيداكنند.
4- جمعيت از حاضرين درجلسه خواست كه گزارش دقيق نشست پاريس با جزئيات آن، انتشار بيروني يابد تا بلكه در درجه اول علنيت در كارها وجود داشته باشد و بدين طريق مردم و جريانات سياسي ديگر بتوانند با نظرات و بحث هاي انجام شده درنشست پاريس ميان جريانات سياسي هر چه بيشتر باخبر شوند. -- آقاي شهرام قنبري از جمهوريخواهان دمكرات ولائيك به همراه يكي دو نفر از حاضرين اعلام كردند كه حتما اينكار را خواهند كرد وبه جاي يك بار چندين بار به بروكسل براي ديدن محل آكسيون وهماهنگي يك سري كارها خواهند آمد.

. نشست پاريس به پايان وقت خود رسيد اما نتوانست به دليل كمبود وقت به همه دستور كاري كه نمايندگان جمهوريخواهان دمكرات و لائيك پيشنهاد داده بودند، بپردازد.

اولين جلسه در اينترنت ( اتاق پالتاكي )
در اين جلسه اينترنتي تشكل هاي زير حضورداشتند:
1- سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران- آقاي پرويزنويدي
2- شوراي موقت سوسياليست هاي ايران - آقاي شيدان وثيق
3- سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران (كومله ) – آقاي محمد مصري
4- سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)- آقاي علي مختاري
5- آقاي مه منش با عنوان فردي از مليون ايراني درخارج از كشور – ناظر
6- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران – بلژيك – آقايان مسعود همتي و علي صمد
7- جمهوريخواهان دمكرات ولائيك – آقايان رضاا كرمي – شهرام قنبري – مهرداد بابا علي
8- اتحاد جمهوريخواهان ايران – خانم فرزانه عظيمي
9- جبهه فدرال دمكرات آذربايجان – آقايان سيف الدين حاتم لويي – باقر مرتضوي.

-- شروع جلسه با توضيحات آقايان شهرام قنبري و مهرداد باباعلي از جمهوريخواهان دمكرات ولائيك آغاز شد. درواقع اين آقايان به ارائه گزارش از تصميم گيري شوراي هماهنگي جمهوريخواهان دمكرات و لائيك درخصوص اكسيون 12 فروردين پرداختند. شوراي هماهنگي تشكل مذكور مصوبات زير رااتخاذ كرده بود: 1- شوراي هماهنگي جمهوريخواهان دمكرات و لائيك بر فراخوان داده شده، تاكيد كرد. 2- شوراي هماهنگي متذكر شد كه اين حركت متعلق به همه جرياناتي است كه مي خواهند در اكسيون 12 فروردين مشاركت فعال داشته باشند. درادامه دوستان گزاش دهنده اين سوال را مطرح كردند كه چگونه مي توان مشاركت را دراكسيون بويژه با توچه به مشكلاتي كه در مناسبات و روابط وجود دارد، تامين كرد؟ درحال حاضر بيانيه يا اعلاميه مشتركي ميان ما وجود ندارد و بايد دراين فاصله كوتاه بخواهيم و بتوانيم با اين تركيب موجود، پاسخي مناسب پيدا كنيم تا بلكه از اين طريق بشود عنصر مشاركت را تامين كرد. دراين خصوص به تجارب متفاوتي كه دركشورهاي اروپائي ميان احزاب، سازمان ها وتشكل هاي سياسي دموكراتيك براي سازماندهي يك اكسيون وجود دارد، اشاره كردند. در آخر اين موضوع را پيشنهاد نمودند كه مي بايست كميته اي براي برگزاري اكسيون 12 فروردين تشكيل شود. اين كميته طبق گفته اين دوستان هم درنام و هم درتركيب جديد خواهد بود. دراين كميته، همه تشكل ها متناسب با آنجه كه خود مي خواهند اعلام مشاركت، پشتيباني وهمراهي با چنين جمعي رااعلام مي كنند. همه دراين كميته با راي برابر با ديگران شركت خواهند كرد و درادامه چنانچه بخواهند، مي توانند اعلاميه پشتيباني.خود را بدهند . آقاي مهرداد بابا علي درادامه صحبت ها دو نكته را به عنوان موضوع اصلي مطرح كردند : الف ) – چگونگي تشكيل اين كميته ب ) – روش اجرايي پيشبرد اين كميته.
در واقع در مورد نكته اول مي بايست همراهي وهمدلي همه تامين شود و كميته از ما حاضرين تشكيل شود و سپس سازمان ها واحزاب حمايت كنند و كميته 12 فروردين تحت عنوان كميته جمهوريخواهي تشكيل شود. درمورد چگونگي تشكيل كميته مناسب است كه ميان حاضرين درجلسه امشب بحث صورت گيرد.

-- بعد از صحبت هاي نمايندگان جمهوريخواه دمكرات ولائيك ، نمايندگان سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، اتحاد فدائيان خلق ايران وجمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي درايران – بلژيك سوالاتي را طرح كردند كه بدليل مشترك بودن سوالات آنها درا دريك جا مي آوريم.
1- آيا كميته از افراد تشكيل ميشود يا از نمايندگان احزاب ؟
2- آيا كميته از جمهوريخواهان دمكرات ولائيك تشكيل مي شود وبقيه احزاب وسازمان ها پشتيباني خواهند كرد؟

3- آيا كميته اي از احزاب و سازمان ها و نهادهاي دمكراتيك سياسي جمهوريخواه براي سازماندهي اكسيون 12 فروردين، تشكيل خواهد شد؟

. درخصوص سوالات طرح شده، مدتي بحث و گفتگوانجام گرفت. درآخر بحث ها اين تصميم گيري اتخاذ شد كه كميته اي از احزاب، سازمان ها و نهادهاي سياسي – دمكراتيك جمهوريخواه تشكيل شود واسامي جريانات سياسي شركت كننده به همراه نمايندگان در اعلاميه تشكيل كميته، انتشار يابد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


-- نمايندگان جمعيت درخصوص سوالات طرح شده ، مواضع زير را اعلام كردند:- ما در طول 13 سال فعاليت و تلاش براي زدن جبهه اي وسيع از جمهوريخواهان، همواره از ايده فعاليت مشترك ميان همه نحله هاي جمهوريخواه در احزاب و سازمان ها ونهادهايي كه توسط شخصيت هاي مستقل تشكيل شده است، حمايت كرده ايم. لذا بر اين باوريم كه تنوع در اكسيون 12 فروردين باعث تقويت حركت ما و نيزايده جمهوريخواهي مي شود. از اين زاويه ما خواهان اين هستيم كه با جريانات ملي گرا حتما" تماس گرفته شود زيرا عدم حضور اين بخش از جمهوريخواهان باعث تضعيف تنوع ميان ما مي شود.


-- درچارچوب شركت ومشاركت نيروهاي ملي گرا، آقايان شهرام قنبري ومهرداد باباعلي از جمهوريخواهان دمكرات ولائيك پيشنهادات وتوضيحات زير را ارائه دادند:
فعلا" چون مليون ايراني درخارج از كشورتشكلي ندارند، مناسب است اعلاميه اي به صورت فردي تهيه شود و به امضاي تعداد زيادي از شخصيت هاي منفرد ملي گرا برسد و درآن متن، آنها از برگزاري اكسيون 12 فروردين حمايت و نيز ديگران را دعوت به شركت كنند. آقاي شهرام قنبري بارها درفرصت هاي مختلف درجلسه ( درنشست پاريس اين موضوع را هم طرح كردند) اينترنتي اعلام داشتند كه تعداد زيادي از مليون موافقت و حمايت شان را از اكسيون 12 فروردين به ايشان اعلام كرده اند. در واقع بنا به گفته هاي آقاي قنبري، مليون منتظر نظرما (اعضاي كميته ) هستند.

-- آقاي پرويزنويدي از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با دادن چنين اعلاميه اي براي امضا جمع كردن مخالفت كردند و گفتند چنين كارهايي مي تواند درعمل مشكل زا شود وبه ارتباط هاي ما ضربه بزند. زيرا امكان دارد عده اي ناراحت شوند كه چرا به آنها براي امضا زدن مراجعه نشده است. ايشان متذكر شدند كه بهتراست سازماندهي اكسيون 12 فروردين با كساني كه از اول درجلسات حضور داشتند انجام گيرد.
-------- نمايندگان جمعيت از پيشنهاد تهيه متني درجهت امضا جمع كردن از مليون حمايت كردند وگفتند چنين برخوردي باعث تقويت حركت مشترك ما مي شود. متاسفانه درعمل به دليل اتفاق نظر نداشتن ميان حاضرين در جلسه، پيشنهاد مذكورتصويب نشد.
درضمن در ادامه جلسه روي موارد زير ميان حاضرين توافق حاصل گرديد:
. گزارش نشست پاريس انتشار علني و بيروني يابد و دراين خصوص قرارشد جمهوريخواهان دمكرات ولائيك كه دعوت كننده نشست پاريس بودند چنين گزارشي را تهيه كنند و قبل از انتشار دراختيار حاضرين براي تصحيح ارائه دهند.
. اعضاي حاضر دركميته 12 فروردين براي سهولت كار بهتراست همواره درطول تمام جلسات، فردي را با حقوق نمايندگي بصورت ثابت كه بتواند بطور مرتب درجلسات شركت داشته باشد، معرفي كنند.
. اطلاعيه ديگري انتشاربيروني يابد و در آن اعلام گردد كه كميته تشكيل شده است و اعضاي حاضر درجلسه ، كارزاراكسيون 12 فروردين را سازمان خواهند داد.
. طرح اوليه قطعنامه پيشنهادي جهت پيشبرد بحث ها قرار شد توسط دوستاني كه در پاريس مستقر هستند، تهيه شود وسپس دراختيار اعضاي حاضردر كميته قرار گيرد.
درآخر جلسه به يك عبارت توافقات و كارهاي اوليه ميان اعضاي كميته انجام گرفت و قرار شد درتماس با نيروهاي ديگر، تعداد اعضاي كميته گسترش يابد.


جلسه دوم پالتاكي در اينترنت :

در اين جلسه اينترنتي جريانات سياسي زير شركت داشتند:
1- شوراي موقت سوسياليست ها – آقاي شيدان وثيق
2- سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران (كومله) – آقاي محمد مصري
3- سازمان كارگران انقلابي ايران(راه كارگر)- آقاي بيژن سعيد پور
4- سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) – آقاي علي مختاري
5- اتحاد فدائيان خلق ايران – آقاي پرويز نويدي
6- جمهوري خواهان دمكرات ولائيك _ آقاي شهرام قنبري
7- جمعيت دفاع از جبهه جمهوري ودمكراسي در ايران – بلژيك – آقايان مسعود همتي وعلي صمد

-- درآغاز جلسه گزارشي از كارهاي انجام شده ارائه شد و سپس جلسه به گزارش تهيه شده توسط جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در خصوص نشست پاريس پرداخت. هركدام از نمايندگان جريانات سياسي حاضر در جلسه، نظرات خود را در جهت تصحيح متن تهيه شده، اعلام داشتند. -- نمايندگان جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران – بلژيك در خصوص گزارش، موارد زير را متذكر شدند:
1- با تشكر از دوستاني كه گزارش را زحمت كشيدند و تهيه كردند.
2- گزارش در خصوص صحبت هاي بعضي از اعضاي شركت كننده در نشست پاريس دقيق يا كامل نيست. گزارش در خصوص بعضي از جرياناني كه به عنوان ناظر در جلسه حضورداشتند به صورت كامل دلايل ناظر بودن آنها را نياورده است. به عنوان مثال : صحبت هاي آقاي مصطفوي از مجامع اسلامي ايرانيان بطوركامل آورده نشده است – دوستان علاقمند مي توانند به متن گزارش كه در سايت صداي ما موجود است، مراجعه كنند و آن را با گزارش ما مقايسه كنند- .
3- همگي به خوبي مي دانيم كه سازمان راه كارگر در نشست پا ريس تا پايان جلسه بعنوان ناظر شركت داشت و در نشست پاريس تلاش و كوشش زيادي توسط ديگر جريانات سياسي حاضر واز جمله جمعيت ما صورت گرفت تا بلكه سازمان راه كارگر از حالت ناظر خارج شود. ولي نماينده محترم اين جريان سياسي بنا به دلايلي كه مورد احترام است نخواست موضع خود را در خصوص ناظربودن عوض كند. اما گزارش جوري نوشته شده كه گويا راه كارگر چنين موضعي نداشته است- لطفا به گزارش انتشار يافته در سايت صداي ما مراجعه شود- .
ما اصلا" هيچ حساسيتي به اين موضع جديد راه كارگر نداريم بلكه خوشحال هم هستيم كه دوستان راه كارگر نظرشان تغييركرده واز اين پس مي خواهند از حالت ناظر به عضو فعال دركميته درآيند. اين از نظرما بسيار مثبت است. اما توجه داشته باشيد كه گزارش بايد دقيق، شفاف و واقعي باشد.
در آخر قرارشد تصحيحات لازم ديگر كه توسط ديگر حاضرين در جلسه مطرح شد، درگزارش وارد شود و سپس انتشار بيروني يابد.
در ادامه، طبق قراري كه در جلسه قبلي گذاشته شده بود كه دوستاني كه در پاريس مستقر هستند قطعنامه اي پيشنهادي را براي پيش بردن بحث هاي سياسي به جمع ارائه دهند. آقاي شيدان وثيق از شوراي موقت سوسياليست هاي ايران پيش از جلسه اين متن را تهيه كرده و دراختيار نمايندگان جريانات سياسي در كميته قراردادند. براي داشتن ارزيابي روشن از طرح بحث پيشنهادي، ما خود متن اوليه پيشنهادي آقاي شيدان وثيق را انتشار مي دهيم.

مردم آزاده اي ايران و جهان!
- با توجه به كارنامه سياه 26 ساله ي جمهوري اسلامي ايران در همه ي عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي واقتصادي ... سلب آزادي هاي فردي و اجتماعي، سركوب مخالفان و دگرانديشان، تبعيض جنسي، قومي (ويا مليتي )، نقض حقوق بشر، گسترش بي عدالتي، تخريب اقتصادي وانرژي هاي سرشار مادي و معنوي و در نتيجه تشديد عقب ماندگي كشور ...

- با توجه به امكان ناپذيري اصلاح وتحول رژيم به سوي آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي، رشد و ترقي ... درچهارچوب نظام موجود و درنتيجه ضرورت يك دگرگوني بنيادين كه تنها با تغيير نظام وازجمله قانون اساسي آن و به اتكاء جنبش اجتماعي ومبارزات متنوع خود مردم ميسراست ... - ما جمهوريخواهان شركت كننده دراين روز" نه به جمهوري اسلامي و آري به جمهوري" گرد هم آمده ايم تا بر پايه ي باورها و خواسته هاي زير، پشتيباني خود را از مردم ايران در راه مبارزه براي برچيدن نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام داريم: - ما خواهان استقرار يك جمهوري واقعي درايران براساس دمكراسي، جدايي دولت و دين، انتخابات آزاد و همگاني، تفكيك قواي سه گانه، تامين آزادي هاي فردي واجتماعي و اصول اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي پيوست آن هستيم. ما در طرفداري از جمهوري با هر شكل ديني، ايدئولوژيكي ، ولايتي، نيابتي، موروثي، سلطنتي يا مشروطه پادشاهي مخالفيم.
- ما در نفي هرگونه تبعيض جنسيتي و در دفاع از آزادي زنان، هوادار جمهوري اي هستيم كه درآن زنان و مردان درهمه ي عرصه هاي حيات زندگي اجتماعي واقتصادي، از جمله درامور سياسي، اجرايي و قانون گذاري، از حقوق وفرصت هاي برابر با مردان برخوردار باشند.
- ما درمخالفت با هرگونه تبعيض نسبت به اقوام و/ يا اقليت هاي ملي ساكن ايران، خواهان استقرار جمهوري اي هستيم كه اينان ازبرابري حقوقي درهمه ي عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي ... برخوردار باشند. ما براين باوريم كه حل و فصل اختلافات قومي و/ يا مليتي درايران بايد به شيوه اي دمكراتيك و مسالمت آميز انجام پذيرد.
- ما خواستا ر جمهوري اي هستيم كه درآن، توسعه ي پايداراقتصادي درخدمت عدالت اجتماعي، اشتغال مناسب براي همه، ارتقاء سطح زندگي ومعاش مردم و به طوركلي رشد و شكوفايي انسان در همه ي ابعاد معنوي ومادي قرارگيرد.
- ما در نفي ديوان سالاري واستبداد كهن سال دولتي درايران، طرفدار جمهوري اي هستيم كه با توسعه ي دمكراسي محلي و تمركز زدايي، تصميم گيري هاي مربوط به اداره ي امور محلي و منطقه اي را به نهادهاي منتخب مردم همان محل و منطقه واگذار نمايد. - ما براين باوريم كه سرنوشت ايران را خود مردم ايران تعيين مي كند و رهايي از زندان جمهوري اسلامي امر مبارزات خود مردم ايران است، از اين ر، به پيروي ازاصل استقلال ملي و حاكميت مردم، با هرگونه دخالت نظامي قدرت هاي خارجي درايران( ولو به بهانه ي " اهداي " آزادي ودمكراسي!! ) مخالفيم.

[بخش دوم گزارش را با کليک اينجا دنبال کنيد]

Copyright: gooya.com 2016