چهارشنبه 17 اسفند 1384

اطلاعيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

نهضت مقاومت ملی ايران
بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
founded by Chapour Bachtiar

پیروز باد مقاومت زنان ایران
به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

بنیانگذاران جمهوری اسلامی بر این باور بودند که زنان نمیتوانند انسان هائی مستقل، برجسته، مدیر، قدرتمند و همتای مردان باشند. در قوانینی که آنها وضع نمودند حقوق زنان به شدت مورد تجاوز قرار گرفت به نحوی که زنان امروز حتی از بعضی حقوق طبیعی مانند حضور در استادیوم ها برای تماشای مسابقات فوتبال نیز محرومند.

بارز ترین نمونه پایمال شدن حقوق زنان در جمهوری اسلامی حجاب اجباری است. گروه های فشار این نظام در این مورد از هیج کوششی برای سرکوب زنان فروگذار نکرده، آنان را به بهانه های واهی در خیابان ها دستگیر و روانه زندان ها نموده اند. از آنجائی که این اقدامات بطور دلبخواه و حتی بدون رعایت حقوق اولیه انسانی صورت گرفته است، بسیاری از بانوان در ترس دائمی از مزاحمت و دستگیری به سر میبرند. حجاب اجباری امروز در دنیا به عنوان مظهر پایمال شدن حقوق زن در جمهوری اسلامی شناخته شده و عدم رعایت کامل آن مخالفت آشکار با این نظام محسوب میشود.

اما مقاومت زنان علیه حجاب اجباری همواره بخش مهمی از مقاومت مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم بوده است. این مقاومت که به صورت پراکنده و سازمان نیافته صورت می گیرد، در همه جا مشهود است. علی رغم مجازات های ارتجاعی و ضد بشری مانند شلاق، تحقير و شکنجه های روانی، زنان ايران به مقاومت ادامه داده و با اقدامات خود ديکتاتوری آخوندی را در زمينه هائی به مرور عقب رانده اند. اگرچه هنوز هم با شرائط معمولی فاصله زياد است، اما امروز شاهدیم چگونه رژیم در اثر مقاومت قهرمانانه زنان ایران مجبور به تمکین شده و پوششی که در گذشته با مجازات های سنگين، شلاق و غيره روبرو می شد، برایش به پوششی عادی تبدیل شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مقاومت زنان ایران و مبارزه آنان با نظام حاکم امروز فقط در مخالفت آنان با حجاب اجباری خلاصه نمیشود، بلکه در همه زمینه ها و سطوح جامعه درجریان است. قصد نظام جمهوری اسلامی به دور نکهداشتن زنان از فعالیت های اجتماعی و راندن آنان به کنج خانه بشکست انجامیده است. زنان امروز بیش از پیش در فعالیت های اجتماعی شرکت داشته و در صد بانوانی که در رشته های دانشگاهی تحصیل می کنند بیش از مردان است. آنها در غالب امور تخصصی مانند مهندسی و مدیریت که تا کنون در انحصار مردان بود، نیز سهم روز افزونی را بخود اختصاص داده اند. زنان ایران تا پیروزی نهایی و استقرار حکومتی متکی به رای و ارده مردم به مبارزه خود ادامه خواهند داد. آنها می دانند که در دموکراسی بهتر میتوان به حقوق اجتماعی دست یافت و برای رسیدن به چنین حکومتی همراه با سایر بخش های جامعه به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد.

ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
سه شنبه 17 اسفند 1384 برابر 8 مارس 2006
http://www.namir.org
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016