سه شنبه 23 اسفند 1384

رقص عدالت، بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان درباره حوادث اخير دانشگاه صنعتي شريف

پيشوايان عدالت براي پيشكش كردن تحفه خود بايد ابتدا درك درستي از معناي آن داشته باشند. نه شهيد شايسته تدفين اجباريست، نه دانشگاه بايسته گورستان. اين بي احترامي از هر دوسوي آن محكوم است. اصرار به اينگونه حركتهاي ناصواب حتي به قيمت ضرب و شتم دانشجويان معترض، در اين روزها كه هر فعاليت دانشجويي بشدت تحت نظارت است؛ تنها يك معنا دارد كه همانا به رخ كشيدن توانايي در سركوب و ناشنوايي بديهي ترين اصول انساني است. امروز كساني كه بي مهابا و بي نياز از پاسخگويي به حريم نخبگان كشورمان يورش مي آورند؛ در يك بيانيه علني مي خواهند بگويند كه زور موجد حق است و براي اثبات حق خويش، هر امر ناصوابي را به عمد تصويب و اجرا مي كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اگر چه حفظ حيثيت دانشگاه و حرمت شهيد؛ برخورد با خاطيان و اعاده حيثيت دانشجو و مجازات مسئولين اصلي حمله به نخبگان كشور حق مسلم ماست؛ اما بارها به چشم خويش ديده ايم كه چشمان فرشته عدالت نابيناست. پس از حوادثي اينچنيني همواره اين حادثه ديده گانند كه بازخواست مي شوند. خاطي همان شاكيست. پس شرط عقل نيست كه هوشيار نباشيم.

انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه سيستان و بلوچستان

Copyright: gooya.com 2016