سه شنبه 29 فروردین 1385

اطلاعيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت پانزدهمين سالگرد ترور عبدالرحمن برومند

نهضت مقاومت ملی ايران
بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
founded by Chapour Bachtiar


دکتر عبد الرحمن برومند ريُيس هياُت اجرايُيه نهضت مقاومت ملی ايران را آدمكشان جمهوری اسلامی روز ۲۹ فروردين ۱۳۷۰ برابر ۱۸ آوريل ۱۹۹۱، از پای در آوردند. دكتر بختيار، كه سه ماه بعد، خود بدست همان جنايتكاران به خاك و خون غلطيد، در نطقی كه در مراسم ياد بود دكتر برومند – روز ۲۷ آوريل در پاريس ايراد كرد، به صفات بارز او، بخصوص ثبات قدمش در اعتقاد به دمكراسی تاكيد كرد:
«ترديدی نيست كه برومند فدای افكار و معتقدات خود شد. من او را از چهل سال پيش كه آغاز آشنائی ما بود، تا ساعتی پيش از مرگش، در ايمان و اعتقادش به دمكراسی و حاكميت ملی ثابت قدم ديدم. برومند درس از خود گذشتگی و ايثار و پايداری به همه‌ی كسانی داد كه بخاطر ايده آلی مبارزه ميكنند.»

با گذشت بيش از يکربع قرن از حاکميت استبداد دينی در ايران ، کوشش مبلغين نظام ولایت فقیه بمنظور تحريف نهضت ملی نه تنها به نتيجه مطلوب آنها نرسيده است ، بلکه اثر معکوس بجای کذاشته است. شعله ابدی آزادیخواهی و استقلال طلبی که در احمد آباد افروخته است خانه هر ايرانی ملی گرا را روشن نگه میدارد و فر ياد های هشدار دهنده بختيار بالا خره بگوش دل نشسته و جدايی ديانت از حاکميت،و نفی حکومت دینی شعار و خواست عمومی گردیده است.

دکتر برومند بسهم خود در روشن نگاه داشتن این مشعل سهیم بود،چه نسل جوان ايران كه از مصدق و مبارزه‌ی بی امان او برای تامين استقلال و آزادی ملت ايران بسيار شنيده بود، بدنبال و قايع سال ۱۳۵۷ ، ، به مرور به اين باور رسيده بود كه پس از مصدق، نهضت ملی ايران محكوم به تحمل يك دوران سكوت و انتظار است، ولی وقتی دكتر شاپور بختيار، برای مقابله با سيل خانه برانداز و همه جا گرفته‌ی بنيادگرائی، قدعلم كرد و دست در دست يار و ياور وفادار و معتقد راستين راه مصدق، دكتر عبدالرحمن برومند، نهضت مقاومت ملی ايران را بنياد نهادند، و بی‌دريغ، تمام همت و وقت و زندگی و جان و مال خود را وقف مبارزه با حكومت آخوند و به كرسی نشاندن حاكميت ملی كردند، دريافت كه خوشبختانه ميراث آزاديخواهی پيشوای بزرگ مليون ايران بر زمين نمانده است.

امروز که مملکت ما در معرض خطر حمله نظامی و تحریم اقتصادی خانمانسوز کشور های خارجی قرار دارد، امروز که دستگاه فقاهتی حاکم عاجز از اداره مملکت است، و جز اشاعه خرافات و دشمن تراشی کاری دیگری انجام نمیدهد وروز بروز مملکت رابیشتر به ورطه جنک و نابودی وورشکستکی اقتصادی سوق میدهد . و اکنون که رژيم جمهوری اسلامی در مورد چکونگی بکار گرفتن انرژی اتمی دست به بازی جاهلانه ای با آتش زده است که دودش هرچه باشد بچشم ملت خواه رفت ، آتشی که خاکسترش در کنار ويرانه هايی که دستگاه استبداد دينی در مملکت بوجود آورده باقیِ خواهد ماند. وامروز که اکثريت عظيم مردم و نیروهای سياسی جامعه و بالا خص نسل جوان آن بضرورت جدايی دين از حاکميت بعنوان يکی از اصول ضروری رسيدن به حاکميت ملی و دموکراسی در ايران پی برده اند و آنرا ميطلبند. جای مردانی چون بختیار و برومند خالی است که به اعتبار مبارزات بی امان خود برای آزادی و استقلال وطن مردم ایران را در در رسیدن به مقصود کمک نمایند.

بختیار در مراسم بزرکداشت برومند روز شنبه 6 ارديبهشت 1370 گفت:
" ما بار ها گفته ايم و نوشته ايم که همسايگان ما با يد اطمينان حاصل کنند که ايران نه ژاندارم خليج فارس خواهد شد ونه تحمل ژاندارم خارجی را خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

..... بايد برغم اختلافات در جزيُيات وسليقه ها بی توجه به طرح قلدران خارجی ومزدوران داخلی آنها برای استقرار يک رژيم ملی گرا و دموکراتيک در کشور مان تلاش کنيم با يد امروز بيش از هميشه ، توجه داشته باشيم که افسانه آخوند های معتدل يعنی افرادی که هم خود را پيرو مکتب خمينی ميدانند وهم خود را به سياست خارجی ضد خمينی فروخته اند ، برای فريب ما ساخته و پرداخته شده است قابل اعتماد نيست.

بايد ايمان داشته باشيم که فقط رژيم دموکراسی برای ما راه حل منطبق با منافع کشورمان است .

..... تجليل عمومی و همصدايی که از برومند شده و ميشود پاسخ فدا کاری و از خود گذشتگی تحسين آفرينی است که او برای فروزان نگاه داشتن شعله مقاومت ومبارزه از خود نشان داد ، برو مند در راه عظمت ايران ترور و مطمُن بود که ايران هرکز نخواهد مرد"

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران
سه شنبه 92فروردین 1385 برابر18 آوریل 2006

http://www.namir.info
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت پانزدهمين سالگرد ترور عبدالرحمن برومند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016