سه شنبه 29 فروردین 1385

سيد محمدپوياي هيبت‌‏اللهي، دانشجوي دانشگاه تهران به كميته انضباطي احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سيد محمدپوياي هيبت‌‏اللهي، دانشجوي دانشكده مديريت دانشگاه تهران به كميته انضباطي اين دانشگاه فراخوانده شد.
محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع اين دانشجوي دانشگاه تهران در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، علت احضار موكلش را ايجاد هياهو عنوان كرد‌‏ و گفت: با توجه به اينكه اصولا ترم و دانشگاه در سال تحصيلي رو به پايان است، احضار دانشجويان به كميته‌‏هاي انضباطي در اين مقطع پاياني ترم تحصيلي جز ايجاد دغدغه كاري براي دانشجويان ثمري ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اظهار اميدواري كرد كه مسوولان كميته انضباطي دانشگاه‌ تهران رأي بر برائت موكلش بدهند.

Copyright: gooya.com 2016