دوشنبه 4 اردیبهشت 1385

دانشگاه سمنان با ضد انقلاب خواندن مهدي اخوان ثالث با برگزاري همايش بزرگداشت وي مخالفت كرد، ادوارنيوز

ادوارنيوز: هيئت نظارت بر تشكلهاي دانشگاه سمنان با برگزاري همايش ادبي با موضوع بزرگداشت مهدي اخوان ثالث مخالفت كرد.

يكي از اعضاي شوراي مركزي مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان با اعلام اين خبر به خبرنگار ادوارنيوز گفت: با درخواست برگزاري همايش ادبي در مورد مرحوم اخوان ثالث يك روز قبل از زمان تعيين شده براي برگزاري همايش مخالفت شد.

وي ادامه داد: از سوي مقامات دانشگاه به شكل غير رسمي اعلام شده است كه پس از استعلام از مراجع ذي صلاح مرحوم مهدي اخوان ثالث فردي ضد انقلاب تشخيص داده شد و بنابر اين امكان برگزاري همايش براي بزرگداشت ايشان وجود ندارد.

در همين رابطه مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان با صدور بيانيه اي نسبت به اين رفتار دانشگاه اعتراض كرد كه متن آن در پي مي آيد:

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت

به نام خدا

قصه است اين ،قصه ،آري قصه درداست.

هنگامه تلخي است. آنان که متوحشانه برمزارهمچو شاملو يورش بردند واورابرنمي تابند به خيال خام خويش مي خواهندياداورا محو کنند. گو شاملو به واسطه مزارش برجاي جاي اين مرز وبوم سايه انداخته است. اينان ارزش گوهري شعر رابرتارک ذهن ودراحساس سرکوب شده وجود خود درنيانداخته اند.

آري، اين عيارمهروکين مرد ونامرداست.

مهدي اخوان ثالث راضد ارزش، ضدانقلاب وضددين مي خوانند تاازبه ثمررسيدن تلاشي چندماهه دربرگزاري همايشي ادبي دربزرگداشت او جلوگيري کنند اما صداي مکتوب اوست که مي خواند:

شهيدان جانباز وفرزانه ات را که بودند فخربشر دوست دارم

نه شرقي نه غربي نه تازي شدن را براي تواي بوم وبردوست دارم

اين هنر سحرانگيز اوست که دردتورافرياد برمي آورد وبردل مي نشيند. بااوهم صدا مي شويم درتوصيف آنچه براوبسته اند:

"اين گليم تيره بختي هاست

خيس خون پاک سهراب وسياوش ها

روکش تابوت تختي هاست."

آري!

استعلام دهندگان واستعلام شوندگان دربرون ودرون دانشگاه بزرگداشت بزرگاني چون مهدي اخوان ثالث درفضاي دانشگاه برنمي تابند. هويت سازاني که دکترعبدالحسين زرين کوب راخوارشمردند چندي براوتاختند وآنگاه خواستند چهره ماندگارشان معنادار شود! تقديرازمنوچهرآتشي راکه ضدانقلاب مي خوانندش تقبيح کردند،سعيدي سيرجاني را کنج عزلتش نشاندند، فروغ فرخ زاد راعنصري فاسد ناميدند، سيمين بهبهاني رادرزيرمشت ولگدوچماق گرفتند وجلال آل احمد رادرنيمه پنهان خويش مسئله دار معرفي نمودند. که شايدفضاي اجتماعي ايجاب مي کرد حافظ وسعدي رابه جرم سني بودن وفردوسي راهم به اتهامي ازاين دست طرد مي کردند.

مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان بعنوان مجرايي براي انديشه آزاد دانشجويان دانشگاه هميشه ودرهمه حال محملي بوده است. براي ارائه افکار واراده دانشجوياني که بي گناه به اين دانشگاه آمده اند اما مي خواهند دانشجو باشند واصرار مي ورزند که دانشگاه راازاين مفهوم تهي نسازند. اين ادعا به گزاف نخواهد بود وقتي مي بينيم صاحبان انديشه با خطوط فکري ومرام هاي ايدئولوژيکي متفاوت در كنار هم ودرانتخاباتي آزاد مي كوشند تااقبال دانشجويان رابرگرايشي هرچند متفاوت ازانديشه وعملکردهاي ناشي ازآن محک بزنند آنگاه درکنار هم تلاش کنندتابراي دانشجويان ونه دربرابر آنان فضايي بسازندکه درآن انديشه تکامل يابد ونه روح افسرده.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اما چگونه مي شود اين گونه عمل كرد واين چنين پيش رفت آنجا كه نمي خواهند ونمي گذارند حلقومي جز براي ياري تک صداي آنان بخواند. سنگ اندازي وايجاد ممانعت برفعاليت هاي صرفاً دانشجويي اعم ازصنفي، فرهنگي، سياسي وعلمي مجمع امري است که دراين دانشگاه ازآن زمان که مجموعه هاي دانشجويي ديگر درپرتوردصلاحيت هاي متعددوايجاد محافل خصوصي همياري وهمراهي خودرابانهادهاي قدرت درداخل وخارج دانشگاه نشان دادند، نه تازگي داردونه باورنکردني است. اما مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان چون هميشه دوشادوش يکايک دانشجويان راه پيمود، حرکت کردونشان دادباکساني که دربرابردانشجويان قراردارندونه باآنان سازش نخواهد کردوراه نخواهدآمد. اين چنين شدکه مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان همواره دربرابر مسئولين امر قرار گرفت. قصد تعميم نداريم. مسئولين امرراهم يکايک آنان نمي دانيم، اماهيئت نظارت برتشکل هاي اسلامي باترکيب سه نفره مسئول دفترنهادرهبري، رياست دانشگاه ونماينده وزارت را مسئول مستقيم وبي بازگشت اين اقدام مي خوانيم که درتلاشي بيهوده سعي درايجاد فضايي مبتني برانديشه خودي وغيرخودي دارند. که هرکس چون ايشان انديشيد خودي است وحق حيات وانديشه بيان داردواوراکه باايشان هيچ سروسري نيست غيرخودي بايدخواند ومهرسکوت بردهانش زد.

آري! انقلاب زاينده اراده، تلاش وهمفکري فردفرد ملت ايران است وايران يگانه سرزمين پاک ومقدس ايشان ونه دست پرورد گروهي خاص وخانه جماعتي محدود.

مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه سمنان اين اقدام هيات نظارت رامحکوم کرده وتحقير وتهمت هايي ناروا ازاين دست رابردامان بزرگان عرصه ادب وهنراين سرزمين برنخواهد تافت. اين تشکل خواستارآن است تااين اقدام هيات نظارت دانشگاه سمنان درفضايي آزاد وباحضوراعضاي اين هيات به بحث گذاشته شودتابه صراحت دلايل اقداماتي ازاين دست بردانشجويان آشکارشود.

و در پايان بايد گفت:

نگه جز پيش پا را ديد نتواند
که ره تاريک و لغزان است

Copyright: gooya.com 2016