دوشنبه 4 اردیبهشت 1385

اطلاعيه کانون معلمان ايران در خصوص اول ماه مي، ۱۱ ارديبهشت ماه ، روز جهاني کارگر

اول ماه مي / 11 ارديبهشت ماه روز جهاني کارگر

روز تداعي مبارزات طبقه کارگر

روز اعلام موجوديت طبقه کارگر

روز تحقق وحدت طبقه کارگر

روز طرح مطالبات ملي و طبقاتي و روز نمايش تمايز صفوف کارگران و زحمتکشان از استثمارگران و استعمارگران را گرامي مي داريم .

کارگران و زحمتکشان ميهنمان نيز در اين روز دست در دست يکديگر و هم صدا با همه کارگران و زحمتکشان جهان به منظور اعلام موجوديت ، وحدت و مطالبات خود و با شعار واحد نان ، مسکن ، آزادي و صلح و عدالت گرد هم آمده خود با اعلام مجدد

1 – فقدان کفايت سياسي وعدم مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران، ابزاري است در دست امپرياليزم براي تحديد مطالبات کارگران و زحمتکشان ايران

2 – إعلام و يا إعمال راهکار غير اصولي طرح تقويت توان هسته اي کشور از سوي نظام ضد ملي و ضد انساني جمهوري اسلاي ايران ، خود با هدف ايجاد بهانه اي در دست امپرياليزم به منظور تحويل جايگاه اشغال شده کارگران و زحمتکشان در حاکميت و سرنوشت ميهنمان ؛ در دست اقدام بوده

و با اعلام محکوميت سياست امپرياليستي جهاني سازي تجارت در مبارزه با منافع کارگران و زحمتکشان

به طرح مطالبات ملي و طبقاتي خود در اين عصر مي پردازند .

جامعه معلمان ميهنمان تنگاتنگ و دوشادوش و هم صدا با همه اقشار کارگر و زحمتکش ميهنمان در گرد هم آيي اين روز بزرگ و فرخنده شرکت و هم سرايي مي نمايد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون معلمان ايران با دعوت از عموم کارگران و زحمتکشان و به ويژه معلمان ميهنمان، در برگزاري هر چه با شکوه تر روز جهاني کارگر اصرار داشته و در راهپيمايي، تظاهرات و گرد هم آيي آن شرکت فعال مي نمايد و با اعلام مطالبات ملي و طبقاتي خود؛ نسبت به ضرورت شنود پيام آن به ويژه در عصر حاضر از سوي جامعه جهاني، مجامع بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد پاي فشاري نموده، مجددأ هشدار، تأکيد و اتمام حجت دارد که هر گونه اقدام خود سرانه و غير اصولي خارجي قدرتهاي بزرگ اقتصادي و به ويژه نظامي در برخورد با مسايل بين المللي محکوم و محصول تعلل و تباني دانسته، احاله مسئوليت گرديده و مستلزم پاسخگويي است .

کانون معلمان ايران
4 ارديبهشت 1385

--
KanoonMoallemanIran.Blogspot.Com
KanoonMoallemanIran@Gmail.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه کانون معلمان ايران در خصوص اول ماه مي، ۱۱ ارديبهشت ماه ، روز جهاني کارگر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016