جمعه 15 اردیبهشت 1385

محمدعلي آبادي، رئيس سازمان تربيت بدني: حضور بانوان در ورزشگاه ها در هاله‌‏اي از ابهام است، ايلنا

اردبيل- خبرگزاري كار ايران

رئيس سازمان تربيت بدني گفت: با توجه به دستور رئيس جمهور و تاكيد بر حفظ شئون اسلامي در ورود زنان به ورزشگاهها و از طرفي ديگر ديدگاه برخي از مراجع عظام، اجراي اين كار در هاله‌‏اي از ابهام قرار دارد.

"محمد علي آبادي" در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در اردبيل، تصريح كرد: بحث كارشناسي در جهت ورود زنان به استاديوم هاي ورزشي آغاز شده و پيش بيني مي شود تا يك ماه آينده با جمع بندي تمام مسايل تصميم قطعي، اعلام شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016