چهارشنبه 3 خرداد 1385

آخرين خبر از دانشگاه تهران

خبرنامه گويا - طبق خبر دريافتی نيروهای لباس شخصی با شکستن درب جنوبی داشگاه تهران وارد دانشگاه شده و در برابر دانشگاه حقوق در مقابل داشجويان صف آرايی کرده اند. لباس شخصی ها در حال نوحه خوانی و سينه زنی هستند و دانشجويان نيز در برابر آن ها در حال خواندن سرود "يار دبستاني".

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آخرين خبر از دانشگاه تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016