چهارشنبه 10 خرداد 1385

فضاي پلي تكنيك دوباره متشنج شد (همراه با عکس)، خبرنامه اميرکبير

خبرنامه اميركبير: پس از آنکه انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک تهران در روزهاي دوشنبه و سه شنبه (۸ و ۹ خرداد) با حضور حدود ۲۸۰۰ تن از دانشجويان دانشگاه برگزار شد. امروز (چهارشنبه) عوامل بسيج دانشجويي که حمايت پرشور دانشجويان از انجمن اسلامي را برنمي تابند با پشتيباني نهادهاي امنيتي خارج از دانشگاه و نهاد رهبري در داخل دانشگاه و سکوت رياست دانشگاه به صورت غير قانوني اقدام به پخش برگه هايي با عنوان انتخابات هيئت موسس تشکلي با نام انجمن اسلامي دانشجويان در مسجد دانشگاه نموده اندکه با هوشياري دانشجويان دانشگاه و اعتراض آنان اين اقدام آنها خنثي گرديد و موفق به اقدام غير قانوني خود نگرديدند. برگزاري اينچنين اقداماتي در مسجد دانشگاه با حمايت نماينده نهاد رهبري مسبوق به سابقه است و حمايت مسئول نهاد از يک طيف خاص و محدود دانشجويان به طور کامل آشکار است.

به نظر مي رسد سناريوي انقلاب فرهنگي دوم در دانشگاه ها با انحلال و تغيير کاربري انجمن هاي اسلامي دانشجويان، بازنشستگي اجباري اساتيد دانشگاه و اخراج و دستگيري فعالين دانشجويي در حال آغاز است که با هوشياري و فعاليت دانشجويان دانشگاه ديگر موفق به اين خيال خام خود نخواهند شد.

هم اکنون فضاي دانشگاه متشنج گزارش مي شود و تريبون آزادي توسط دانشجويان با نام “دانشگاه زنده است” در حمايت از دانشجويان بازداشت شده دانشگاه” ياشار قاجار و عابد توانچه” در صحن دانشگاه در حال برگزاري است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فضاي پلي تكنيك دوباره متشنج شد (همراه با عکس)، خبرنامه اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016