پنجشنبه 11 خرداد 1385

بخش دوم مصاحبه رادیو صدای امریکا با خسروکردپور، روزنامه نگار در رابطه با تحصن دانشجویان دانشگاه ارومیه

* آقای کردپور لطفاً ما را در جریان جزئیات تحصن دانشجویان دانشگاه ارومیه قرار دهید؟

در ادامه گزارش پیشین، گزیده ای از بیانات دیگر سخنرانان را خدمتتان عرض می کنم:
"با وضع اقتصادی و معیشتی اسفباری که بر استان های ترک نشین حاکم است، این ما هستیم که باید برای کار از اینجا به جنوب و کویر برویم. آیا ما خلق شده ایم که استعدادمان را برای آبادانی کویر به کار ببریم؟ آیا سرزمین من حق آبادانی ندارد؟
این سخنران در ادامه افزود: اگر ملت سی میلیونی آذربایجان همواره بزرگ مانده، به این خاطر است که هرگز نخواسته ملت ها و قومیت های دیگر را تحقیر کند .
نام خلیج فارس را عوض کردند و چنین قشقرقی به راه انداختند، اما همین ها اسامی تمام جزیره ها و شهر های ما را عوض کردند و نام فارسی بر آن گذاشتند و آب از آب هم تکان نخورد. ما حتی نمی توانیم اسم ترکی بر فرزندانمان بگذاریم .
بودجه ای که در دوران ریاست جمهوری هاشمی صرف فقط کرمان شد ده ها برابر بودجه ای است که مجموعاً به چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل اختصاص یافته بود."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در این مراسم، همچنین معاونت دانشجوئی دانشگاه ارومیه، به نمایندگی از کارکنان، اساتید و هیأت رئیسه دانشگاه ارومیه، ضمن محکوم کردن عمل روزنامه ایران، گفت : تأسف از این است که در نشریات سراسری چنین حرکت هائی را می بینیم، امیدواریم اعتراضمان به گوش مسؤلین برسد. ما با شما دانشجویان هم عقیده و همراهیم، در کنار شمائیم و به طور منطقی و قانونی در برابر این جریانات خواهیم ایستاد.

Copyright: gooya.com 2016