شنبه 16 آبان 1383

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب در باره حوادث اخیر دانشگاه علم وصنعت

باسمه تعالي

تعرض به حريم دانشگاه را محكوم مي كنيم

روز گذشته عده اي از عناصر خودسر وابسته به يك تشكل دانشجويي رسمي در اعتراض به اعطاي مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه در برگزاري ميزگرد دو تن از شخصيت هاي سياسي در دانشگاه علم و صنعت و در اقدامِي ناباورانه و موهن ، رئيس دانشگاه مذكور را مورد ضرب و شتم قرار داده و وي را به گروگان گرفتند. اقدام تشكيلاتي جمعي از عناصر خشونت‌طلب كه با تحريك و زمينه سازي قبلي صورت گرفت ، باعث شد تا يكبار ديگر حريم دانشگاه و حوزه معرفت و خردورزي شكسته شود و با گروگانگيري و هتك حرمت رئيس دانشگاه كه نخستين منتخب اساتيد و اعضاي هيأت علمي بود چهره تهي‌دستان از فكر و انديشه و مروجان خشونت براي اصحاب فرهنگ و مردم شريف ايران آشكارگردد . بي‌گمان محيط دانشگاه و عرصه دانشجويي سمبل تضارب آرا و جدال احسن براي رسيدن به حقيقت و انديشه‌هاي صائب است و به همين دليل خشونت و جهالت در آن جايي ندارد. كژانديشان بي‌منطق ساليان متمادي است كه به علت عجز و ناتواني در ارائه يك گفتمان برتر و انديشه مطلوب ، با پشتيباني مراكز قدرت از ابزار خشونت و ارعاب براي تحميل خواسته هاي خود بهره مي برند. اقدام جديد خشونت طلبان در مضروب كردن دكتر صالحي رئيس دانشگاه علم و صنعت كه يادآور برخوردهاي نفرت انگيز برخي از عناصر ضدانقلاب در ماههاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي است از يك سو نشانه استيصال اقتدارگرايان و از سوي ديگر زنگ خطر جدي براي دانشگاهيان و روشنفكران محسوب مي شود. اين اقدام زشت و غيرقابل تصور كه توسط عده‌اي فريب خورده و به صورت هدفمند براي ايجاد رعب و وحشت در دانشگاه ها و مراكز علمي و به منظور تعطيل كردن تريبونهاي دانشجويي صورت گرفت ناشي از احساس خطر اقتدارگرايان در ايفاي نقش موثر دانشگاهيان و دانشجويان در سرنوشت انتخابات رياست جمهوري است . به نظر ميرسد اينگونه اقدامات خشن وملال آور براي انزوا و عزلت نخبگان و انديشمندان و جلوگيري از تاثير گذاري ايشان در ساحت سياسي و اجتماعي جامعه صورت ميگيرد و خطر ظهور استبداد و اختناق و تهديد انديشمندان روز به روز نمايان تر ميشود .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن محكوم كردن اقدام زشت و موهن منسوبان و وابستگان به ارباب خشونت در گروگانگيري و ضرب و شتم رئيس دانشگاه علم و صنعت و شكستن قداست دانشگاه و دانشگاهيان از همه آزاد انديشان و دلسوزان جامعه اسلامي درخواست ميكند تا انزجار و نفرت خويش را از اين اقدام مذموم اعلام نمايند و از مسئولان مي خواهد ضمن مجازان دانشجويان خاطي ، اجازه ندهند حريمامن دانشگاه و مراكز علمي مورد تاخت و تاز بي خردان خشونت طلب قرار گيرد .

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14048

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب در باره حوادث اخیر دانشگاه علم وصنعت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016