دوشنبه 18 آبان 1383

پنجاهمين سالگرد شهادت دكتر حسين فاطمي سردار بزرگ نهضت ملي ايران، حزب ملت ايران

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم
حزب ملت ايران
دفتر اروپايي


پنجا ه سال از شهادت دكتر حسين فاطمي سردار بزرگ نهضت ملي ايران و وزير امور خارجه حكومت ملي دكتر مصدق مي گذرد . بزرگ مردي از تبار سياوش كه در كنار رهبر فرزانه اش مصدق بزرگ تا آخرين لحظات عمر كوتاه ولي پر بارش در راه بزرگي وآزادي ايران زمين گام بردا شت و مبارزه كرد تا جايي كه كينه و دشمني استعمارگران و مزدوران داخلي را عليه خود بر انگيخت . پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت درسرا سركشور را او به پيشواي بزرگ نهضت ملي ايران ارايه نمود. بهمين علت از سوي “ فدائيان اسلام ” مورد سوء قصد قرار گرفت تا درس عبرتي شود براي ديگران تا بدانند با منافع “بريتانيا كبير” نبايد بازي كرد . در زمان تصدي وزارت امور خارجه بد ستور پيشوا ، با دولت انگليس قطع رابطه نموده و بسرعت در سفارتخانه و كنسول گري هاي آن كشور را بست . در شب كودتاي نافرجام 25 مرداد از سوي كودتاچيان بطرز اهانت آميزي دستگير گرديد وهمراه چند تن از شخصيت هاي ملي به كاخ سعدآباد برده شد ولي با شكست كودتا ، فرداي آن شب آزاد و عصر همان روز در متينگي با شكوه كه در ميدان بهارستان برگزار شد ، شركت و ضمن سخنان پر شوري خيانتكاران را به ملت ايران معرفي كرد . با اين افشاگري ، كينه و دشمني كودتاچيان و اربابانشان را عليه خود ، دو چندان نمود . پس ازپيروزي كودتاي ننگين انگليسي ـ آمريكايي 28 مرداد ، مدتي به زندگي مخفي رو آورد . درششم اسفند ماه 1332 مخفيگاه كشف و دكتر فاطمي توسط سرگرد مولوي دستگير و به فرمانداري نظامي واقع در شهرباني كل كشور برده شد پس از خروج بر روي پله هاي شهرباني در حالي كه د ستبند بر د ست دا شت و در حلقه محاصره ماموران مسلح فرمانداري نظامي قرار داشت ، در اجراي « فرمان » ، مورد حمله چاقوكشان حكومتي به سركردگي شعبان جعفري ، معروف به “ شعبان بي مخ ” قرار گرفت چنانچه خواهر دلاورش بموقع خود را بر روي او نيانداخته بود در همان جا به شهادت رسيده بود ، ولي كاري را كه “فدائيان اسلام” و “شعبان تاجبخش” نتوانستند براي خشنودي دولتمردان انگليس به انجام رسانند سرتيپ حسين آزموده سلف خلخالي و ري شهري ها در اجراي « فرمان شاهنشاه اسلام پناه » موفق به انجام آن شد و در بيدادگاه فرمايشي ، دكتر فاطمي بجرم ايران دوستي و مبارزه عليه استعمار و استبداد ، محكوم به اعدام شد .
در سحرگاه 19 آبان ماه 1333 با بدني مجروح و تني تب دار ولي با روحيه بسيار قوي به جوخه اعدام سپرده شد . در آخرين لحظه زندگي از ته دل فرياد برآورد زنده باد مصدق ، پاينده باد ايران . بدين ترتيب وفاداري خود را به پيشواي بزرگ نهضت ملي و ميهن عزيزش ايران زمين ، ادا كرد . شهادتش ملتي را در سوگ نشاند و دشمنان ايران زمين را شاد و خشنود نمود تاجايي كه سردنيس رايت كاردار سابق سفارت انگليس ، در خاطرات خود نوشته است :

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

“ خبر اعدام وزيرخارجه مصدق بمن آرامش داد چون ديگر كسي جرأت نخواهد كرد چنين خشم آلود پنجه بر چهره سياست انگلستان بزند ”
خدمات ارزنده شهيد دكتر حسين فاطمي به ايران و ايراني خارج از وصف است . در دوران حكومت پيشين بردن نام او جرم محسوب مي شد . پس از انقلاب كوشش بعمل آمد تا در باره شخصيت و خدمات ارزنده اين ابر مرد تاريخ معاصر تحقيقات بيشتري انجام گيرد كه نسل جوان و آيند گان با چهره قهرمانان ملي خود بهتر آ شنا شوند تا ضمن درس گرفتن از فداكاري و مبارزات آنان ، در راه آزادي و آبادي كشورشان همواره كوشا باشند ولي متاسفانه بعللي نامعلوم !! بجزانتشار چند خاطرات و گوشه اي از زندگي و مبارزات او، گامي فراتر گذارده نشد .

درود بر مصدق بزرگ پيشواي نهضت ملي و ضد استعماري ايران

درود برروان پاك جان باخته راه ميهن سردار بزرگ نهضت ملي
دكتر حسين فاطمي

درود بر روان پاك شهيدان مثله شده
داريوش و پروانه فروهر ادامه دهندگان راه مصدق بزرگ

1
19 آبان ماه 1383 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14143

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پنجاهمين سالگرد شهادت دكتر حسين فاطمي سردار بزرگ نهضت ملي ايران، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016