پنجشنبه 5 آذر 1383

زعنکبوت فلک تار فتنه می بارد...، ميرفخرا

تصحيح يک اصطلاح؛ نگاهی به سوره عنکبوت وتارها و خانه های او

زعنکبوت فلک تار فتنه می بارد *** تو احمقانه گريزی به خانه ی شيطان!


آيا تا کنون به اين آيه توجه کرده ايد؟ عنکبوت را می گويم که اين روزها کلی مرکب بر آن ريخته است! با « الم » شروع می شود چند بار مردم را مثل آن قضيه پاولوف می ترساند و چند بار هم مثل اسب ژان ژاک روسو در دهانش آبنبات می گذارد تا جهاد کند و با ايمان باشد و گناه نکند و خدا ترس باشد و به پدر و مادرش نيکی کند و(حتما شايد ببخشدش که انقلاب کرده و ما را بدست شرافتمند آخوند داده است...) اصلا هم دروغ نگويد و چه چه! و همه اينها را تا آيه چهارده می گويد. اما چهارده کجا و شست و نه کجا؟ 69 را می گويم آری سشت و نه آيه! اما خود اين قرآن که می گويد دروغ نگوئيد و احسان کنيد و چه و چه؛ همين قرآن که با پيامبرش و امامانش و حجج اسلامش و مراجع تقليدش و آيت الله هايش وانمود می کند که رحمان و رحيم هستند و طرفدار و سازگار با علم؛ هم خشن ترين هستند و هم ضد علمی ترين و ناسازگار ترين هايند با علم با بيگانه ترين با رحمت و مهربانی؛ از اولشان تا آخرشان، مجازات اسلامی از غير انسانی ترين و بيسابقه ترين مجازاتهای تمام تاريخ جهان است. سنگسار و چشم در آوردن و دست بريدن حلق آويز کردن و شکنجه و تعزير را نگاه کنيد تا مهدورالدم دانستن اين آن و...
و اما عنکبوت! آنچه را در زير می خوانيد خط خود پيغمبر و الله و امام واسلام است ميگويد: « و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فيهم الف سنه الاخمسين عاما فاخذ هم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه و لصحاب السفينه و جعلناها آيه للعالمين» ترجمه آيه اين است: ما نوح را برای پيامبری برای مردمش فرستاديم ، او هزار سال منهای پنجاه سال پيامبری کرد( ! ) و چون مردمی ستم پيشه بودند طوفان آمد، اما ما او و اصحابش را در کشتی ای نجات داديم تا عبرت جهانيان شود. » اين آيه را( و همه قرآن را) دوباره و دوباره بخوانيد تا بفهميد که ترويج کننده و توسعه گر پارتی بازی ست، و هم بدانيد که اگر بدبختی هر ملتی را ريشه ای ديگر باشد ريشه بدبختی ما ملت همين است و نه چيز ديگر! می گويد هزار سال منهای پنجاه سال می شود نهصد و پنجاه سال زندگی! حتا امروز هم با و جود اينکه اين غربی های فاسد اينهمه برای مومنين دار و دوا و امکانات فراهم کرده اند غيرممکن است بنابر اين، راستی و درستی اين مدعا را خود بسنجيد. و به پارتی بازی و شفاعت و از اين طور چيز ها هم که از یينات و نوره علی نورهای قرآن است نگاهی بيندازيد. بعد هم جلو تر برويد و در آيه شانزدهم ببينيد که چگونه مردم را به دانائی ترغيب می کند و تعريف دانش را هم خودش می دهد یعنی همين چيزهايی که او نوشته است. برای همين هم همينها در جامعه اسلامزده و غارت زده و جهل زده ما مثل يک بيماری شيوع داده اند که قاريان قرآن و مرده شويان و تکبير گويان و تلقين خوانان و نوحه خوانان و مفتخوران و آخوندها عمامه بسران و عبا بر دوشان و خمس و ذکات بگيران... همگی علما هستند! يعنی درست خودش مردم را تحميق می کند و می گويد در اين تحميق دانائی نهفته است! ادامه می دهد و می گويد: و نيز ابراهيم را فرستاديم و او به مردمش گفت: خدای يکتا را بپرستيد اين برای شما خوب است و نشان دانائی شماست! بعد هم خيال ما را در آيه 21 يکسره می کند که: هر که را خدا بخواهد عذاب می کند و بر هر که بخواهد رحمت می آورد و بدانيد که همتان بسوی او باز گردانده میشويد. (سيستم دلبخواهی) و سر انجام اينکه آنها که به من ـ به خدا و اين آيات ايمان ندارند نا اميدند و در عذاب دردآور خواهند سوخت. و بعد هم البته ما را با قوم لوط و مسائل همجنسبازانه در گير می کند و سر انجام هم آتشی بر سر قوم لوط که همجنسباز است ميباراند و همه را هلاک می کند. ولی باز هم دست از کار نمی کشد و زلزله می فرستد و همه خانه ها را روی سر آنها خراب می کند و چه و چه!
ولی سر انجام به عنکبوت و آن خانه کذائی حضرت امام معصوم و معظم علی خامنه ای می رسيم که با امضاء گماشته ی ايشان در دربار خلافت و امارت حاج سيد حسين آقا شريعمتداری در روزنامه کيهان چاپ و منتشر شده است. می فرمايد: « مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتنا و ان اوهن البيوت لبيت العنکبوت لو کانوا يعلمون...» ميگويد: « مَثَل آنها که به غير الله « ولی » گرفته اند ( حتمن ولی فقيه را می گويد و بيخود نيست که هر کس با اين طايفه در می افتد را محارب با خدا معرفی می کنند!) مَثَل عنکبوت است که خانه ای ساخته بود، ولی آنها نمی دانند و ای کاش می دانستند که اين خانه ها و خانه ی عنکبوت از سست ترين خانه هايند...» و بعد ادامه می دهد: « اين مثلها را برای مردم می زنيم ولی اينها را جز کسانی که دانا باشند در نمی يابند...» اينها خلاصاتی ست بدون دخل تصرت از آياتی که رهبری بوسيله يد طولا ی خودش ميرزا بنويس دربار خلافت حاج سيد حسين شريعتمداری برای در هم کوبيدن ديگر انديشان و ديگرباوران و ديگر مذهبان بکار برده. و نوشتم سيد تا آن حضرت دارای همه محسنات عاليه باشد. و الحق چه استنادی.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

و اما طبق اخبار و اطلاعات دانش بشری امروز و خواهش می کنم توجه کنيد به وزن و حجم آنچه می نويسم ؛ بنا بر اين تکرار می کنم : اينجانب به عنوان شخصی مطلع اعلام می کنم که در تمامی دورانهای علوم دقيقه فيزيک و شيمی و رياضی و معدن شناسی و سنگ شناسی و فلز شناسی حتی الماس شناسی و حتا هسته ای هيچ پديده ای را در طبيعت و تا کنون نيافته اند که به استحکام تارهای عنکبوت استوار و پا بر جا باشد. اينک طبق اخبار علمی و نيمه علمی و حتی روزنامه ای کشور های آمريکا، فرانسه ، انگليس ، روسيه، اسرائيل، آلمان و حتی کشورهای رو به پيشرفت مثل چين و هند و پاکستان در حال رمز گشائی از اين پديده حيرت انگيزند. امروز در تمامی کشورهای ياد شده در حال ساخت جلقزه های ضد گلوله از تارهای عنکبوتند برای سران کشورهای خود. امروز در همه اين کشورها دانشمندان علوم شيمی و فيزيک و بيولوژی و بيوشيمی هسته ای در حال شکافتن ملوکولها و اتمهای تشکيل دهنده اين ماده شگفت انگيزند تا در بهداشت، در ارتباطات، در فن آوری رزمی و جنگی، تا در کشتيرانی و هوانوردی، و لباس هوانوردان، در ساخت آسانسورهای هوائی و فضائی و حتی در آينده از لباس معمولی از آن استفاده شود . و همه اينها به خاطر استواری و مقاومت اين پديده منحصر بفرد و يگانه در طّبيعت است. بنا بر اين؛ اين غير علمی بودن و حتی احمقانه بودن و مردم فريب بودن اينکه بگوئيم « تارهای عنکبوت سست بنيادند» از روز روشنتر است. من به عنوان يک دکتر بيوشيمی اگر مشاور نويسند و يا حتی مصحح کتاب مورد استناد بودم بسياری از نوشته های آنرا مورد بازبينی و تصحِح قرار می دادم. در ضمن فکر می کنم اگر آن مرد زيرک هزار و چهارصد ساله زنده بود چنين حرفهای غير علمی ای که امروز احمقانه می نمايد را خود، يا نمی نوشت يا از کتابش پاک می کرد و يا حد اقل ادعای اين را نداشت که اين کتاب برای همه اعصار و قرون است. شايد بهترين راه برای برون رفت از اين دايره جهالت اين باشد که ما برای استدلال و درمان دردهايمان به کتابهای امروز مراجعه کنيم و نه به نوشته و گفته هزار و چهارصد سال پيش. در هر حال و با استدلال به آنچه نوشته شد و هم با برسميت شناختن آقای رهبر و مباشرش در روزنامه کيهان و مهدی غايب اش در سوئيس ( که در کيهان افشا گری کرده و اسامی و شماره تلفن و آدرس مخالفان رژيم را داده، و البته از کارمندان جاسوس سفارت حکومت اسلامی ست) و هزار و يک دليل ديگر بر اينکه مخالفان رژيم ولايت اسلام همانند تار های عنکبوت در همه جا رخنه کرده اند بايد اميد وار بود که هيچ قدرتی يارای مقاومت در برابرشان را نداشته باشد. ولی به عنوان يک مجهز به علوم جديد می توانم به رهبر معظم آيت الله سيد علی خامنه ای و ميرزا بنويسش حاج سيد حسين شريعتمداری و ديگران پيشنهاد کنم تا برای در امان ماندن حملات مردمی و روزنامه نگاری و روشنفکری و هزاران ديگر که در کمين شماست و آمريکا را که خود بر سر خوان ايران دعوت کرده ايد، و هم برای سرپناه و پناهگاه برای خودتان اولا يک ديوار از مواد تارهای عنکبوتی دور ايران و اگر نمی توانيد دور خودتان بکشيد که طبق عالی ترين علوم امروز هيچ سلاحی يارای دريدن آن نخواهد بود. ولی از آنجا که وقت تنگ است اينجانب به شما پيشنهاد می کنم که به تعداد آيت الله و حجت الاسلام و امام جماعت و خلاصه آخوند و روحانی؛ سفارش يک عبا و عمامه و نعلين از جنس تار عنکبوت به کشورهای اروپايی بدهيد زيرا طبق علم امروز هيچ گلوله و کارد و خنجری بر آن کارگر نيست و اميد است که در کارتان تناب مباد! ولی از آنجا که شما دوستی در جهان نداريد مگر پول نفت، دست کم با پرداخت هزاران برابر قيمت آن، سفارش چنين عبا و عمامه و نعلينی را برای ولی فقيه تان بدهيد باشد تا بقول سيدمحمد خاتمی که از قول سعدی می گفت :« زمنجنيق فلک سنگ فتنه می بارد» سنگ فتنه ای بسرش اصابت نکند و شهيد مظلومی به شهدای مظلومتان نيفزايد. اما خدا کند که آن سنگ هم از جنس همان «آب» دهان عنکبوت نباشد. اما حاج سيد حسين شريعتمداری گفته است که اين چنين است! و من می گويم:

زعنکبوت فلک تار فتنه می بارد *** تو احمقانه گريزی به خانه ی شيطان!

دکتر ميرفخرا

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14874

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زعنکبوت فلک تار فتنه می بارد...، ميرفخرا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016