شنبه 27 فروردین 1384

اعتصاب 4هزار كارگر كشت وصنعت "شهيد بهشتي" و "شهيد رجايي" خوزستان به دنبال تصميم دولت در خصوص واگذاري اين واحد ها، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

تحصن و اعتراض 4 هزار نفري كارگران كارخانجات" كشت و صنعت شهيد بهشتي و شهيد رجايي " پس از گذشت يك هفته همچنان ادامه دارد.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا," غلامرضا ابوطالبي"دبير اجرايي خانه هاي كارگر جنوب با بيان اين مطلب گفت: كارگران مذكور به دنبال تصميم دولت درباره واگذاري كارخانجات" كشت و صنعت شهيد بهشتي و شهيد رجايي" و" هفت تپه" در دفتر امام جمعه و فرمانداري دزفول دست به تحصن زدند.
وي با بيان اينكه قيمت كارخانجات مذكور 800 ميليارد ريال تخمين زده شده است, در خصوص علت واگذاري اين كارخانجات به بخش خصوصي گفت: دولت در نظر دارد براي پرداخت بدهي هاي خود اين واحدها را به سازمان هاي بستانكار واگذار نمايد.اين نماينده كارگري با اشاره به اينكه كارگران با بهره گيري از تسهيلات بانكي قادر به خريد كل سهام كارخانه هستند گفت: متاسفانه مقامات دولتي با رد پيشنهاد كارگران مي خواهند آنها را در كمتر از يك درصد سهام شريك نمايند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

طالبي افزود: از آنجايي كه كارگران مخالف با هر گونه خصوصي سازي از سوي دولت مي باشند, دست به اعتصاب زده اند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21084

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب 4هزار كارگر كشت وصنعت "شهيد بهشتي" و "شهيد رجايي" خوزستان به دنبال تصميم دولت در خصوص واگذاري اين واحد ها، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016