چهارشنبه 7 اردیبهشت 1384

بيانيه شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت در حمايت از فراکسيون دموکراسي خواه دانشگاه تهران

سالهاست که دانشجويان پيشگامان دموکراسي نام گرفته اند و جنبش دانشجويي با توجه به مشخصه هاي کارکردي خود، نماينده طبقه متوسط جديد در دفاع از دموکراسي و رشد و تعميق آن بوده است. در اين ميان، انجمن هاي اسلامي دانشجويان به عنوان تنها تشکل دانشجويي هوادار آزادي و دموکراسي نقش برجسته يافته است.
آنچه مسلم است، توجه به قواعد دموکراتيک و پرهيز از حذف و طرد غيرخوديها لازمه مجموعه اي است که خود داعيه دار دموکراسي است. شايسته نيست تشکل هاي دانشجويي، خود باز توليدي از نظام موجود باشند و براي حذف رقيبان خود به ابزار هاي غيردموکراتيک چنگ زنند. اما متاسفانه اين روند در برخي از تشکل هاي دانشجويي با ترغيب حاکميت دنبال شده است.
اگرچه انجمن اسلامي دانشگاه تهران، به واسطه حضور در بزرگترين دانشگاه ايران، مي تواند موتور محرک جنبش دانشجويي شود و همگام با انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور و دفتر تحکيم وحدت در راه دموکراسي گام نهد، اما با کمال تاسف قرار گرفتن جمعي غير دموکرات و ناهمراه با بدنه دانشجويي در راس انجمن اسلامي دانشگاه تهران، حضور نيروهاي مدرن،دگرانديش و آزديخواه را در راس اين انجمن ناممکن ساخته است. رد صلاحيت هاي گسترده و بي دليل در دانشکده هاي مختلف دانشگاه تهران، تهديد به اخراج اعضاي فراکسيون دموکراسي خواه و لغو عضويت برخي از اعضا توسط شوراي مرکزي فعلي انجمن دانشگاه تهران، زمينه حضور و فعاليت نيروهاي همراه با بدنه دانشجويي و ارتباط دوسويه دانشجويان و انجمن را از بين برده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از طرفي فشار حاکميت و احزاب بيروني بر دانشگاه تهران و ترس از حضور برآيند جامعه دانشجويي دانشگاه در راس تنها تشکل سياسي- دانشجويي اين دانشگاه، مزيد بر علتي است تا يکي از مهمترين تشکل هاي دانشجويي کشور از تجربه دموکراسي محروم بماند.
شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت از دوستان خود در شوراي عمومي انجمن دانشگاه تهران، مي خواهد حال که در آستانه انتخابات شوراي مرکزي انجمن دانشگاه تهران قرار گرفته اند، براي پياده کردن ساز وکاري دموکراتيک در اين مجموعه تلاش کنند. عزمشان را براي ارتباط مستمر و ديالکتيک با بدنه دانشگاه جزم کنند و با انتخاب شوراي مرکزي دموکرات و با پشتوانه دانشجويي گامي موثر در جهت تقويت جريان ها و نيروهاي دموکراسي خواه کشور بردارند.

شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت
انجمن هاي اسلامي دانشجويان:
اميرکبير( پلي تکنيک تهران)، الزهرا، شريف، تربيت معلم تهران، امور اقتصادي و دارايي، علامه طباطبايي، علم و صنعت تهران، علوم پزشکي ايران، عباسپور، خواجه نصير، شهيد بهشتي
7/2/84

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21661

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت در حمايت از فراکسيون دموکراسي خواه دانشگاه تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016