سه شنبه 10 خرداد 1384

بيانيه پاياني تجمع اعتراض آميز دانشجويان پلي تكنيك تهران

بيانيه پاياني تجمع اعتراض آميز دانشجويان پلي تكنيك تهران در اعتراض به حضور نهادهاي شبه نظامي در دانشگاه و امنيتي كردن فضاي دانشگاه

امروز در حاليكه سرزمين مهر، ايران زمين، كنام توحش جمعي متصلب الذهن شده است كه در عصر آزادي و دموكراسي، همچنان به دنبال ارزشهاي قرون وسطايي خويش اند و در حاليكه آزادي خواهان و دلسوزان اين ملك در كنج محبس اند و آزادي ستيزان بر سرير قدرت؛ دانشگاه يگانه سنگر پايداري آزادي است كه همچنان پا بر جا و استوار ايستاده است. اكنون در آستانه نمايش مضحكانه انتخابات فرمايشي و غير دموكراتيك رياست جمهوري كه همه مراجع اقتدار نظام حاكم را در ترس از قهر مردمي و عدم مشروعيت حاصل از آن فرو برده است، همگي عناصر نظامي و امنيتي حاكميت در تمام سطوح براي فرو خواباندن صداي اعتراض مردم و دانشجويان بسيج شده اند تا مبادا كوس رسوايي شان عالمگير شود و همگان به پوشالي و دروغين بودن اين اقتدار پي ببرند؛ اقتداري كه پيوند خود را با آسمان مي داند و از اين بابت هفت آسمان را شرمگين ساخته است.
تعدي و تجاوزهاي اخير شبه نظاميان مقيم در دانشگاه به فضاي فرهنگي، سياسي، صنفي و علمي پلي تكنيك را نيز بايد برگي ديگر از پروژه يكدست سازي و سركوب فضاي كشور دانست. اينان كه از هم اكنون بوي خوش پيروزي سرمست شان كرده است، خواب كژ سركوب آزادي هاي مدني را حتي در دانشگاهها به رويا نشسته اند؛ خوابي كه البته با مقاومت هوشيارانه و جانانه دانشجويان و دانشگاهيان هرگز تعبير نخواهد شد.لذا ما دانشجويان شركت كننده در تحصن اعتراض به حضور نهادهاي شبه نظامي در دانشگاه اعلام مي كنيم:
1- حضور نهادهاي شبه نظامي و وابسته به حكومت نظير بسيج دانشجويي و نيز نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه حضوري فاقد هر گونه مشروعيت و در تضاد با آزادي هاي آكادميك است. لذا خواهان مشخص شدن تكليف اين تشكل ها و رهايي دانشگاه از حضور آنان هستيم.
2- گسترش و بسط غير قانوني بسيج ضد دانشجويي در دانشكده هاي پلي تكنيك بي شك براي سركوب و كنترل فعاليتهاي صنفي و فرهنگي دانشجويان شكل گرفته است. مديريت دانشگاه موظف است در برابر اين دست اندازي آشكار نهادهاي نظامي در فضاي علمي- فرهنگي دانشگاه بايستند و موضع شفاف خود را در اين خصوص اعلام كند.
3- در حاليكه شوراهاي صنفي و كانونهاي فرهنگي- هنري دانشگاه از داشتن محلي مناسب براي فعاليتهاي خود محروم اند‚ اختصاص فضاي وسيع به تشكلي كه تنها وظيفه اش پرونده سازي عليه فعاليتن دانشجويي بوده و فاقد هرگونه پايگاه در ميان دانشجويان است، امري غير منطقي و فاقد هرگونه توجيه در افكار عمومي دانشگاهيان است، لذا كه اين فضا بايد در اختيار تشكل هاي نماينده افكار دانشجويان قرار بگيرد. بنابراين شوراهاي صنفي صريحا خواهان تخليه ساختمان شماره 2 فرهنگي از عناصر شبه نظامي مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

4- انجمن اسلامي دانشجويان، به عنوان نهادی برآمده از آرای مستقيم دانشجويان خود را موظف به دفاع از حقوق و آزادي هاي انان مي داند و ما اعلام مي كنيم خيال خام آزادي ستيزان و چكمه پوشان براي به سكوت كشانيدن آن، هرگز تعبير نخواهد شد. پلي تكنيك همچنان استالينگراد آزادي ستيزان خواهد ماند تا آنان را وادار به تن دادن به خواسته هاي به حق جامعه مدني ايران نمايد.
تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود / سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود
حلقه پير مغان از ازلم در گوش است / برهمانيم كه بوديم و همان خواهد بود

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23563

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه پاياني تجمع اعتراض آميز دانشجويان پلي تكنيك تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016