دوشنبه 10 مرداد 1384

همبستگی اتحاد جمهوری خواهان ايران با تحصن خانواده اکبر گنجی و روزنامه نگاران

انسان دوستان و آزاديخواهان،
احزاب، جمعيت ها و فعالان ايرانی مدافع حقوق بشر؛

زندانی دگرانديش اکبر گنجی در پنجاهمين روز اعتصاب غذای خود در وضعيت بشدت وخيم جسمی قرار گرفته است. اکنون خانم معصومه شفيعی همسر اکبر گنجی اعلام داشته که به دليل به بن بست رسيدن همه تلاش هائی که از مجاری قانونی صورت گرفته است قصد دارد روز چهارشنبه 12 مرداد به نمايندگی از خانواده اکبر گنجی و برای آزادی فوری و نجات جان او در برابر دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در تهران تحصن نمايد. همچنين روزنامه نگاران و اعضای انجمن دفاع از مطبوعات در حمايت از حقوق شهروندی اکبر گنجی روز سه شنبه 11 مرداد در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران دست به اعتصاب غذای يک روزه خواهند زد.
اتحاد جمهوری خواهان ضمن اعلام همبستگی با اين تلاش ها از اعضای خود و از همه آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور دعوت می کند که بطور همزمان و در اشکال مقتضی به پشتيبانی از اين کوشش ها اقدام کنند. اکبر گنجی بايد زنده بماند و آزاد شود و بر ما ايرانيان است که در پاسخ به استمداد خانواده و ياران و همکاران او و برای گشايش در وضعيت بن بست و بحرانی موجود همه توان خود را بکار گيريم. اتحاد عمل همه احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و شخصيت های آزاديخواه ايرانی در داخل و خارج از کشور می تواند نقش بسزائی در ايجاد يک همبستگی ملی برای نجات جان اين روزنامه نگار آزاديخواه و آزادی همه زندانيان سياسی در ايران ايفا کند.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
10 مرداد 1384- اول اوت 2005

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'همبستگی اتحاد جمهوری خواهان ايران با تحصن خانواده اکبر گنجی و روزنامه نگاران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016