دوشنبه 14 شهریور 1384

بيانيه حزب ملت ايران بمناسبت پنجاه و هشتمین سال بنيانگذاري اين حزب

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

خجسته روز بنیاد در پنجاه و هشتمین سال

هم میهنان ؛

در پی هجوم ارتش متفقین و اشغال سرزمین کهن ما ، شماری از جوانان آرمانخواه به مبارزه با عوامل اشغالگر پرداختند و با احساس به نیاز مالی ، نخست در انجمن نهانی گرد آمدند و سپس در شامگاه پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش سازمان فرهنگی و سیاسی آ شکاری را بنیان نهادند که مکتب پان ایرانیسم نام گرفت .
اکنون جهان رها شده از افق های فریبنده ای که با آوازه گریهای بدون درونمایه در برابر دیدگان مردم قرار گرفته بود ، به عصری تازه پا نهاد و خردگرایانه می توان آنرا عصربازسازی هستی ملی با شیوه مردمسالاری خواند ، عصری که در آن ملت گرا ئی آگاه ، پرچم برافراشته ستیز با استعمار استبداد و ارتجاع گردیده است و همچون بنیادی ترین نیروی براندازنده سلطه ، نوید جهان بهتری را می دهد . در چنین هنگامه ای روز بنیاد سرآغاز شنا خت ملت گرائی در این کهن بوم و بر ، بگونه ای دا نش اجتماعی و نیز شکل سازمانی دادن به جنبش یگا نگی جوئی ایرا نیان فرا می رسد و چنین بود که مکتب پان ایرا نیسم شکل گرفت و در اوج مبارزات نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بزرگ برای بیرون راندن غارتگران بیگانه ، بیشتر پرورش یافتگان این مکتب که همه جا کوشا بودند با استفاده از آزادیهای بدست آمده در یکم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و سی حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم را بنیان نهادند . (در سال یکهزارو سیصد و چهل با تصویب گنگره ، بدون پسوند بنام حزب ملت ایران نامگزاری شد)

حزب ملت ایران در ماههای نخستین با خروج تنی چند از حزب ، بر نفاق های درونی برانگیخته دشمن دست رد زده و از آن پس با آرمانخواهی و تکیه برجهان بینی پرارج خود در راستای برآوردن خواست های تاریخی و اجتماعی ایرانیان به پیکاری خستگی ناپذیر با دشمنان ایران پرداخت و به رغم گسستی که کودتای بیگانه ساخته 28 مرداد 1332 در روند آزادیخواهی و سلطه زدائی پدید آورد ، همواره در راه آرمانهای ملی خویش به مبارزه با استبداد ادامه داد .

حزب ملت ایران پس از انقلاب 22 بهمن 1357 امید بسیار داشت که با توجه به منبع غنی زیر زمینی و نیروی کارآمد انسانی دوران بهروزی برای ایرانیان آغاز گردد ، با دریغ بسیار چنین نشد با انحراف از جدول ارزشهای انقلاب و گستردن بسا ط یکه تازی در پوشش نوین ، تمام هدف های بنیادین آن در بوته فراموشی قرار گرفت ، استقلال ملی سخت آسیب پذیر و آزادیهای فردی و اجتماعی بکلی پایمال گردید و در زمینه عدالت همگانی قدمی برداشته نشد و میهن در ویرانی و پریشانی فرو ماند .
حزب ملت ایران بارها یادآ وری کرده است آنچه زیر نام جمهوری اسلامی با قانون اساسی پر نقصی که بر انقلاب بار گردید بهای بایسته به حاکمیت ملی داده نشده و نتوانسته است هیچ دگرگونی در خوری در زمینه های افتصادی ، اجتماعی و هیچ نوآوری سیاسی و پویای فرهنگی پدیدار سازد و نیز در روابط بین اللملی جز دشمن تراشی و ناکار آمد بودن ، قدمی برداشته نشده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران برای رسیدن به استقلال ، آزادی ، حاکمیت ملی ، عدالت اجتماعی و مردمسالاری به مبارزه ای آرام و دور از کردارهای خشن ، باور داشته و در خجسته روز بنیاد با برخورداری بیش از نیم قرن مبارزه ، از همه زنان و مردان ایران زمین میخواهد جدائی های دشمن شادکن را رها کرده و با پیوستن به سازمان های سیاسی ملی و اتحادیه ها و سند یکاها ، در جبهه همبستگی ملی منسجم تر با توان بیشتر به مبارزه با نابسامانیها و استبداد ، تا استقرار حکومتی مردم سالار ادامه دهند .

درود بروان پاک رهبران دشنه آجین شده حزب ملت ایران
داریوش و پروانه فروهر

برچیده باد بساط یکه تازی

گسسته باد زنجیرهای استبداد

برچیده باد زندانهای سیاسی

دبیرخانه حزب ملت ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه حزب ملت ايران بمناسبت پنجاه و هشتمین سال بنيانگذاري اين حزب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016