دوشنبه 16 آبان 1384

حتي شاه و ساواک دفتر نمايندگي در دانشگاهي تاسيس نکردند، بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان امير کبير در اعتراض به لغو برنامه هاي اين تشکل

آغاز به کار دولت احمدي نژاد ، رمق تازه اي به جريان انحصارگراي ديني و مطلق انديشان و تماميت خواهان بخشيده است. عده اي که به خيال خود به روايتي تام و تمام از فهم ديني دست يافته اند چون بر اين باورند که دريافت آنها از دين حقيقت مطلق است، راه را بر هر نوع تفکر و نوانديشي در باب دين و دين ورزي در عصر جديد بسته اند. روايتي که آنان سخت شيفته اش شده اند تفسيري ايدئولوژيک ، متحجرانه،غير منعطف و فقه محور است که در پاسخ به معضلات روز و چالش هاي پيش آمده بر اثر تکوين علم و پيشرفت تکنولوژي عاجز مانده است و از روايتي سنتي و غير انساني از دين نيز انتظاري جز اين نمي رود.
متاسفانه گويا امواج هجمه طيف تماميت خواه قبل از عيان شدن در سطح جامعه پيشاپيش به برنامه ريزي و سياست گذاري هاي داخل دانشگاه رسوخ کرده و مديريت دانشگاه ها را به اعمال نظراتي واداشته که بتوانند نظر حاکمان را مبني بر ادامه دوران مديريت خود جلب نمايند.
لغو برنامه هاي انجمن اسلامي دانشجويان در شب هاي قدر مصداقي روشن بر اين نکته است . انجمن اسلامي دانشجويان سعي داشت در قالب مراسم سخنراني امکان حداقلي فراهم آورد تا انديشمندان ديني کشور بتوانند مباحث خود را در دانشگاه به عنوان مرجع آزادي خواهي و تحول طلبي عرضه نمايند.اما پس از برگزاري مراسم شب اول با سخنراني دکتر هاشم آغاجري و استقبال بي نظير دانشجويان گويا ادامه اين مراسم به مذاق عده اي خوش نيامد و لذا با ابراز بهانه هاي واهي ، مبهم و کودکانه، اقدام به لغو خودسرانه و يکطرفه سخنراني هاي شب هاي بعد کرده و اذهان جميع دانشگاهيان را با سوالات متعددي مواجه ساختند.آنچه که در پاسخ پيگيري هاي اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان بيان شد نيز چندان با عقلانيت،منطق و شفافيت همراه نبود.
در همين راستا انجمن اسلامي دانشجويان ذکر نکات زير را ضروري مي داند :
1 - حضور هيات نظارت بر تشکل ها تنها در صورتي در دانشگاه ها قابل قبول مي باشد که فعاليت آنها قائم بر قانونمداري ، نظارت حداقلي و به رسميت شناختن آزادي هاي حداکثري تشکل ها در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، صنفي و اجتماعي باشد .متاسفانه تجربه چند ساله عملکرد اين هيات ها، بيش از آنکه نشانگر اراده معطوف به ايجاد بستر و تنوع بخشي فعاليت تشکل ها بوده باشد، گواه بر هرچه محدودتر کردن چارچوب فعاليت آنها مي باشد. در همين راستا انتصاب اخير نماينده جديد وزارت علوم در هيات نظارت اين دانشگاه – که براي اولين بار فردي غير دانشگاهي و غير پلي تکنيکي مي باشد و لزوما چندان با فضاي فعاليت تشکل ها در دانشگاه صنعتي اميرکبير آشنايي ندارد- محل تامل بسيار جدي است.انجمن اسلامي دانشجويان مطمئنا در اين مورد حق روشنگري هاي بيشتر را براي خود قائل محفوظ نگه مي دارد.
2- دلايل ايجاد نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها اهدافي صرفا سياسي را در بر مي گيرد که از آن جمله مي توان به تبليغ ايدئولوژي نظام سياسي در جهت حفظ مشروعيت و دفاع از منافع قدرت حاکمه در دانشگاه ها اشاره نمود.
حتي در رژيم گذشته، نه شاه و نه هيچ يک از نهاد هاي وابسته به دربار و ساواک جرات دخالت در دانشگاه را نداشتند و استقلال دانشگاه امري بديهي شمرده مي شد و هيچ گاه شاه، دفتر نمايندگي در هيچ دانشگاهي تاسيس ننمود. اما متاسفانه پس از انقلاب هيچ نهاد مدني از تاخت و تاز روحانيت حاکم بي نصيب نماند و استقلال نهادهاي مدني از جمله دانشگاه به حديث پر غصه اساتيد و دانشجويان تبديل گشت.
اکنون که به صدقه سري آيين نامه هاي تحميلي شوراي غير قانوني انقلاب فرهنگي، اين نهاد در تمامي کميته ها و هيات هاي نظارتي،گزينشي و انضباطي دانشگاه داراي حق اعمال اراده، نظر و راي مي باشد و با عنايت به اين که مبدا، مرجع و هدف فعاليت و تشکيل اين نهاد به بيرون از دانشگاه متصل است، حضورش درون دانشگاه، ناقض اصول مسلم و قابل احترام استقلال دانشگاه و آزادي آکادميک مي باشد.
دانشجويان دانشگاه امير کبير هيچ گاه تلاش هاي قبيحانه مسئول کنوني دفتر نهاد نمايندگي رهبري در تحريک علماي قم در جهب صدور حکم تکفير تعدادي از دانشجويان فعال در نشريه موج را از ياد نخواهد برد. همچنين موارد بسياري از دخالت نهاد نمايندگي رهبري مبني بر تفرقه انگيزي و رفتارها و موضع گيري هاي ناعادلانه در مورد تشکل هاي غير همسو در پلي تکنيک تهران وجود دارد که چنانچه مصلحت اقتضا کند انجمن اسلامي دانشجويان قطعا بر افشاي آنها اقدام خواهد نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3- با ساختار کنوني و وضعيت فعلي استقلال دانشگاه ها در ايران و دست اندازي و دخالت نهاد هاي گوناگون نظارتي- امنيتي بر دانشگاه ها، رياست دانشگاه به عنوان راس هرم مديريتي، قابل اتکاترين و قابل احترام ترين سمت در اين نهاد آکادميک مي باشد.
بدون شک تصميم گيري و سياست گذاري معطوف به ميل قدرت سياسي حاکمه خارج از دانشگاه و زيرپا نهادن اصول و سنت هاي مورد احترام دانشگاهيان، مهلکترين سموم در نحوه مديريت و اداره دانشگاه ها به شمار مي روند.
در همين راستا انجمن اسلامي دانشجويان،رييس محترم دانشگاه را به تامل بيشتر در تصميم گيري هاي اخير خود و از جمله لغو برنامه سخنراني نوانديشان ديني در شب هاي قدر فرا مي¬خواند و صادقانه هشدار مي دهد که تصميم گيري در جهت رضايت خاطر صاحبان منصب و واليان قدرت، نه فراخور دانشگاهي همانند پلي تکنيک تهران است و نه حداقل همراستايي با سنت و سابقه ديرين آزادي خواهي و آزاد انديشي دانشگاهيان اميرکبيري دارد.
در پايان ضمن تقبيح لغو برنامه هاي انجمن اسلامي دانشجويان از هيات نظارت دانشگاه مي خواهيم تخلفات عديده اي را که عنوان مي کند و رسانه هاي رسمي حکومتي آن را پوشش داده اند بيان کنند تا هم سبب تنوير افکار عمومي شود و هم صحت استدلال هايشان بر دانشگاهيان روشن گردد.

والسلام علي من التبع الهدي

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير کبير (پلي تکنيک تهران)

Copyright: gooya.com 2016