دوشنبه 16 آبان 1384

بيانيه فراکسيون دموکراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران در اعتراض به اعمال نفوذ دستگاه هاي امنيتي در دانشگاه

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران وعلوم پزشکي تهران امسال در حالي 63
ساله مي گردد که حوادث اخير در اين قديمي ترين تشکل دانشجويي کشور، آينده
آن را در هاله اي از ابهام فرو برده است.دانشجوياني که درابتدا به منظور
مبارزه با جريانات الحادي واحيا تفکراسلامي اين تشکل را پايه گذاري نمودند
واز حمايت بزرگاني چون مهندس بازرگان،دکتر سحابي و آيت ا..طالقاني
برخوردار گرديدند به زودي دريافتند که نه تنها در فضاي ديکتاتوري و خفقان آور دهه بيست اين امر ممکن نمي باشد بلکه انديشه اسلامي نيز سکوت در برابر اين امر رابر نمي تابد. از اين رو يار مصدق گشتند.ودر جريان انقلاب تا سالهاي پاياني دهه پنجاه به مبارزه با استبداد پرداختند. فعالان اين تشکل در دهه 60 نيز آن قدر عاقل بودند که مانند برخي از اعضاء ساير انجمنهاي اسلامي سراسر کشور بر طبل انقلاب فرهنگي نکوبند. و هنگامي که دهه هفتاد فرا رسيد با نگاهي عدالت محور به نقد دوران سازندگي پرداختند،وبراي اينکه آزادي را با عدالت همراه سازند دکتر سروش را به دانشگاه آوردند تا قرائتي ديگر از اسلام را بيان دارد. همراهي همراه با نقد اصلاحات هرچند در سالهاي پاياني ده هفتاد تاوان سنگين 18 تير و بعد از آن افزايش فشارها برجريان دانشجويي را باعث شد، اما يکي از درخشان ترين سالهاي جنبش دانشجويي ايران را نيز رقم زد و در دوران کنوني حوادث چند ماه اخير اين تشکل ابهامات فراواني را درمورد آينده آن رقم زده است.

به طوري که آقاي حسام الدين علامه دبير تشکيلات اين انجمن ( هر چند هنگامي
که در مراسم خداحافظي آقاي خاتمي فرياد »مرگ» سر داد، با مخالفت رئيس
جمهور و بهت سايرين عرصه را بر خود تنگ ديد ) دردانشگاه تهران با همراهي اعضا طيف سنتي خود و صدالبته کمک نهادهاي انتصابي و امنيتي دست خود را باز مي بيند تا با اقداماتي غير قانوني وغير اخلاقي نو انديشان دموکراسي خواه را حذف نمايد.از اين رو ابتدا انتخابات دفتر تحكيم وحدت را به اميد اضمحلال
آن، به طور غير قانوني تحريم نموده و هنگامي که اعضا فراکسيون دموکراسي خواه
درنشست شرکت نمودند آنچنان به خشم آمدند که بر اقدامات غير قانوني خويش
افزودند،و با زير پا گذاشتن اساسنامه ،نماينده گان فراکسيون دموکراسي خواه درشوراي مرکزي را لغو عضويت ،وسپس در اقدامي غير قانوني و مضحک اعلام نمودند که انجمن هاي دانشکده هاي علوم اجتماعي، مديريت، روانشناسي، زبانهاي خارجه وهنرهاي زيبا تعليق و امکان ادامه فعاليت ندارند. .ودر نهايت به مانند اعضا طيف شيراز نشستي غير قانوني برگزار وگروهي را به عنوان شوراي مرکزي اعلام کردند.

فراکسيون دموکراسي خواه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران با
توجه به حوادثي که شرح داده شد توجه افکار عمومي را به چند نکته ضروري مي داند؛

1-هرچند اختلافات ميان دو طيف مدرن وسنتي در انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران مسبوق به سابقه است ولي تشديد اقدامات غير
قانوني طيف سنتي به موفقيت نشست اخير دفتر تحکيم وحدت بر مي گردد.از آنجا
که اعضا طيف سنتي دانشگاه تهران در اقدامي غير قانوني نشست را تحريم، وسپس
طرح امنيتي «دفتر تحکيم وحدت واحد» رااعلام نمودند بي شک مي توان اين
اقدامات را آغاز حمله اي ديگر به دفترتحکيم طيف علامه دانست.

2- تلاش براي حذف اعضا فراکسيون دموکراسي خواه دانشگاه تهران در حالي
صورت مي پذيرد که اعضا طيف سنتي عاجز از ارائه هرگونه دليل قانوني مي
باشند،و به اين توجيه متوسل مي شوند که در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد برخورد با جريان دانشجويي اوج مي گيرد، ازاين رو حذف طيف دموکراسي خواه به حفظ انجمن کمک مي نمايد. از نظر اينان انجمنهاي اسلامي بايد در دوران جديد به انتقاداتي بسيار ملايم ويا کنار گذاشتن نقد روي آورند.اين استدلال بي شک يک معني بيش ندارد و آن سکوت در برابراقدامات حاکميت اقتدار گرا است. امري که با اهداف پايه گذاران انجمنهاي اسلامي دانشجويان در تضاد است، و نمود بارز زندگي با ذلت است و در تناقض آشکار با دستورات ديني . جالب اينکه اصولگرايان لااقل نظريات خود را بيان مي دارند ولي طيف سنتي دانشگاه تهران ترجيح مي دهد با خود سانسوري به بقاي خود ادامه دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3- هر چند در نگاه برخي اقدامات طيف سنتي تلاشي براي حفظ قدرت يا اختلافي
دانشجويي به نظر مي رسد ولي بي شک اين اقدامات در راستاي خواست نهادهاي
امنيتي و انتصابي مي باشد که آرزوي انفعال جريان دانشجويي را در سر مي
پرورانند.هر چند کمک آنها به جريان سنتي نيز محل بحث مي باشد، زيرا اين جريان آنچنان با خيال راحت به اقدامات غير قانوني خود ادامه مي دهد که بدون کمک اين نهادها امکان آن ميسر نمي شد.شاهد اين مهم اظهارات يکي از مسئولين دانشگاه تهران است که از افزايش فشار بر دانشگاه به منظور جلوگيري از فعاليت طيف دموکراسي خواه سخن مي گويد .

در پايان فراکسيون دموکراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و
علوم پزشکي تهران به اقتدار گرايان و عوامل نفوذي آنان اخطار مي دهد که
تلاش براي انفعال جنبش دانشجويي خوابي آشفته است که هرگز تعبير نخواهد شد .
اعضا طيف سنتي دانشگاه تهران بدانند که نخواهند توانست با اتکا به نهادهاي
انتصابي وامنيتي، دانشگاه تهران را در چنبره قدرت خود درآورند و با به
انفعال کشاندن دانشجويان اربابان خويش را خشنود سازند.

فراکسيون دموکراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم
پزشکي تهران

Copyright: gooya.com 2016